Corona steunmaatregelen

 

De overheid biedt verschillende steunmaatregelen voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Hieronder geven wij een beknopt overzicht, inclusief de loketten waar ondernemers hun aanvraag kunnen indienen bij de overheid. PNO blijft de ontwikkelingen volgen.

Corona noodfonds - coronavirus

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) 2.0

 • Bestemd voor: bedrijven uit alle bedrijfssectoren; zij kunnen een aanvraag doen voor Q1 2021 tot en met 18 mei 2021.
 • Houdt in: de TVL is een tegemoetkoming voor de ‘vaste lasten’ (zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen). Het gaat om minimaal 3.000 euro vaste lasten in drie maanden. De tegemoetkoming kan oplopen tot een bedrag van maximaal 330.000 euro voor het mkb en 400.000 euro voor het niet-mkb. Het omzetverlies moet minstens 30% zijn. Het subsidiepercentage voor de TVL gaat in het tweede kwartaal van 2021 omhoog van 85% naar 100%. De TVL voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei open.
 • Wanneer: De huidige aanvraagperiode loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Ondernemers kunnen de TVL nog twee keer aanvragen, telkens voor een periode van drie maanden. Voor iedere periode moeten ze een nieuwe aanvraag doen.
 • Uitvoering: het TVL-aanvraagloket ligt bij RVO

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.0

 • Bestemd voor: ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten voor een periode van drie maanden tussen 1 oktober 2020 en 28 februari 2021
 • Houdt in: een tegemoetkoming in de loonkosten voor een periode van drie maanden om personeel te kunnen blijven doorbetalen. De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt maximaal 85% van de loonsom. De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020.
 • Wanneer: De NOW 3.0 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Vanaf 15 februari 2021 kunnen bedrijven de NOW aanvragen voor de maanden januari, februari en maart.
 • Uitvoering: Werkgevers kunnen hun aanvraag indienen bij het UWV.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 3.0

 • Bestemd voor: zzp’ers en zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis.
 • Houdt in: aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (dit is een gift) en bedraagt maximaal 1.500 euro per maand (netto). Daarnaast kan bij liquiditeitsproblemen een lening worden aangevraagd voor bedrijfskapitaal (maximaal 10.157 euro). De regeling is bedoeld als tijdelijke uitbreiding van de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz). NB Het kabinet gaat per 1 januari zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of bijscholing.
 • Wanneer: De TOZO loopt tot 1 juli 2021. TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021, TOZO 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021. Vanaf 1 februari 2021 kunnen ondernemers de TOZO aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Dit geldt straks ook voor TOZO 4.
 • Uitvoering: U kunt deze regeling zelf aanvragen bij uw eigen gemeente.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

 • Bestemd voor: iedereen die ondanks de steunmaatregelen in de knel komt, zoals zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
 • Houdt in: extra hulp door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden.
 • Wanneer: de TONK is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd
 • Uitvoering: u kunt deze regeling zelf aanvragen bij uw eigen gemeente met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten(TOFA)

 • Bestemd voor: werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten meer hebben en geen uitkering kunnen krijgen.
 • Houdt in: een vaststaande eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei voor flexwerkers die in februari meer dan 400 euro sv-loon (drempelbedrag) hadden en in april minimaal de helft daarvan verloren.
 • Wanneer: het aanvragen van TOFA liep van maandag 22 juni tot en met zondag 26 juli 2020. U kunt de tegemoetkoming TOFA niet meer aanvragen.
 • Uitvoering: u kunt een aanvraag indienen bij het UWV.

Versoepeling uitstel van belasting en verlaging boetes

 • Bestemd voor: ondernemers die worden getroffen door de crisis.
 • Houdt in: ondernemers kunnen uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel aanvragen. Invorderingen worden dan per direct gestopt en eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente op belastingschulden (na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%, net als de belastingrente.
 • Wanneer: de maatregelen gelden tot 1 juli 2021.
 • Uitvoering: Belastingdienst.

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

 • Bestemd voor: mkb’s en grote ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en -garanties.
 • Houdt in: een overheidsgarantstelling voor ondernemers die geld willen lenen. De overheid verstrekt zelf geen leningen maar stelt zich alleen garant. De verruiming van de GO-faciliteit komt erop neer dat het eerdere maximum tijdelijk wordt verhoogd van 50 naar 150 miljoen euro per onderneming. Er is ook een tijdelijke GO-coronamodule: Het garantiepercentage van GO-C bedraagt 80% (voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen euro ), respectievelijk 90% (voor mkb’s met omzet tot 50 miljoen euro). Het totale garantiebudget wordt verhoogd van 400 miljoen naar 10 miljard euro.
 • Wanneer: aan te vragen tot en met 1 juli 2023
 • Uitvoering: ondernemers kunnen de GO-garantstelling alleen aanvragen via een van de aangesloten banken (ABN AMRO, Bank of Tokyo, Deutsche Bank AG Amsterdam branch, ING, NIBC Bank, Riverbank, Royal Bank of Scotland, Triodos bank en Société Générale). Meer informatie over de GO-regeling is te vinden op de RVO-pagina. Heeft u behoefte aan ondersteuning, neem dan contact op met PNO.

Verruiming Borgstellingskrediet voor mkb (BMKB)

 • Bestemd voor: mkb’s en zzp’ers met een rechtspersoon.
 • Houdt in: de overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten). Het garantiebudget wordt verhoogd naar 1,5 miljard euro.
 • Wanneer: de tijdelijke verruiming is sinds 16 maart operationeel en loopt tot minimaal 30 juni 2021.
 • Uitvoering: ondernemers die in aanmerking willen komen voor de BMKB-borgstelling kunnen zich richten tot een van de deelnemende banken (ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch) of aangesloten financieringsinstellingen (onder andere Qredits). Meer informatie over de BMKB-regeling is te vinden op de RVO-pagina.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (gesloten)

 • Bestemd voor: mkb’s in sectoren die het hardst zijn getroffen, zoals horeca, reisbranche, cultuursector en non-food winkels. Er is een officiële lijst van alle SBI-codes die in aanmerking komen.
 • Houdt in: een eenmalige uitkering van een vast bedrag van 4.000 euro
 • Wanneer: Het aanvragen van de tegemoetkoming kon tot en met uiterlijk 26 juni (17:00 uur). Het vervolg op de TOGS-regeling is de TVL (zie bovenaan).
 • Uitvoering: U dient een online aanvraag in bij RVO.

Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen

 • Bestemd voor: bedrijven zoals winkels en horecazaken die bevoorraad worden op basis van leverancierskrediet
 • Houdt in: overheidsgarantie ter grootte van 12 miljard euro bestemd voor de herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen
 • Wanneer: de details worden nader uitgewerkt
 • Uitvoering: kredietverzekeraars

Overbruggingsleningen voor startups en scale-ups

 • Bestemd voor: de Corona-Overbruggingslening (COL) is bestemd voor bedrijven zonder kredietrelatie met een bank (startups, scale-ups en innovatieve mkb’s)
 • Houdt in: kredieten vanaf 50.000 euro voor bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen. De overheid heeft inmiddels 250 miljoen euro ter beschikking gesteld.
 • Wanneer: vanaf 29 april open voor het indienen van aanvragen
 • UitvoeringRegionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze kredieten verstrekken.

Uitstel van betaling Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK)

 • Bestemd voor: innovatieve en startende ondernemers die gebruik maken van VFF of IK
 • Houdt in: uitstel van aflossing en rentebetaling
 • Wanneer: van 1 april tot 1 oktober 2020
 • Uitvoering: RVO

SET: Uitbreiding voor coronavirus (SET COVID-19 2.0) (gesloten)

 • Bestemd voor: zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen.
 • Houdt in: Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. Via de regeling is per aanvraag 50.000 euro beschikbaar.
 • Wanneer: u kon de subsidie aanvragen vanaf 27 juli tot en met 30 november 2020
 • Uitvoering: U dient een online aanvraag in bij RVO.

Nederlandse banken geven extra ruimte voor aflossing

De Nederlandse Vereniging van Banken meldt zojuist dat mkb’s meer ruimte krijgen om hun lopende leningen af te lossen. Kleinere onderne ingen die in de kern gezond zijn krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Het gaat om ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Deze aanpak is bedoeld voor bedrijven in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro. Voor bedrijven met grotere verplichtingen geven de banken aan de ontwikkelingen scherp te zullen volgen en mogelijk maatwerk te gaan leveren.

Europese coronasteunmaatregelen

Ook op Europees niveau komt er extra ondersteuning voor het bedrijfsleven:

 • Het EU Recovery plan (NextGenerationEU) is een tijdelijk herstelinstrument van 750 miljard euro dat de Commissie in staat stelt middelen op de kapitaalmarkt aan te trekken. Het draagt bij aan het herstel van de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronaviruspandemie.
 • De Europese Investeringsbank (EIB) maakt 40 miljard euro vrij voor bedrijven die worden getroffen door de maatregelen die vanwege het coronavirus overal in Europa worden genomen. Daarnaast stelt de EIB geld beschikbaar voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen corona of geneesmiddelen voor Covid-19. Het geld komt beschikbaar via banken, als garantstellingen, liquiditeit om werkkapitaal aan het mkb te kunnen verschaffen en om leningen met onderpand te kunnen opkopen.
 • De Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds (deel van EIB-groep) maken 8 miljard euro aan financiering vrij voor 100.000 kleine en middelgrote bedrijven. Dit geld wordt verstrekt door banken en andere kredietverleners.

Daarnaast heeft de EU een Temporary Framework aangenomen waarmee Europese lidstaten:

 • extra subsidie- of belastingmaatregelen kunnen treffen tot 800.000 euro per bedrijf
 • garanties op bankleningen kunnen afgeven (zie GO- en BMKB-regeling)
 • publieke en private kredieten met lage rentes kunnen afgeven.

Zoals uit de tekst hierboven blijkt, spelen banken een centrale rol in de uitvoering.

Om u op de hoogte te houden rondom al het nieuws over de corona steunmaatregelen en nieuwsberichten hebben wij voor u een overzichtspagina gemaakt met alle berichten over het coronavirus en de impact op bedrijven.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht:  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement