Aankondiging SDE+ 2018

De eerste contouren voor de nieuwe stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie SDE+ 2018 zijn gepubliceerd. In de kamerbrief waarmee minister Wiebes de nieuwe openstellingen aankondigt geeft hij aan de systematiek van de SDE+, met technologieneutraliteit en concurrentie om subsidie als belangrijkste pijlers, te handhaven. Met de onverwacht grote overtekening van het SDE+ budget in 2017 nog vers in het geheugen betekent dit voor het komend jaar een herkansing voor projecten die dit jaar buiten het subsidiebudget zullen vallen. Door het handhaven van de concurrentiesystematiek is een sterke indieningstrategie ook in 2018 van groot belang om uw subsidiekans te vergroten.

Twee keer zes miljard euro; intelligente indieningstrategie blijft belangrijk

Voor 2018 wordt twee keer zes miljard euro in het vooruitzicht gesteld. De eerst zes miljard wordt in de voorjaarsronde beschikbaar gesteld en, afhankelijk van de uitslag van deze ronde, nog eens zes miljard in de najaarsronde. De voorjaarsronde loopt van 13 maart tot en met 5 april 2018. Omdat het afgelopen jaar vanwege overtekening veel aanvragen buiten het budget vielen liggen er dus nu SDE+ projecten als het ware klaar om opnieuw te worden ingediend. Maar let op: aangezien de methodiek niet wijzigt blijft het van belang om goed na te denken over het moment van indienen. Hoe eerder tijdens de openstelling, hoe kleiner het subsidiebedrag maar hoe groter de kans om binnen het budget te vallen. En andersom.

Grote wijzigingen in subsidiebedragen aangekondigd voor meeste categorieën

Over de gehele linie zien we wijzigingen in de subsidiebedragen voor de verschillende technologieën die in aanmerking komen voor SDE+. In 2018 zullen de basisbedragen voor windenergie bijvoorbeeld sterk dalen ten opzichte van 2017. Dit is het gevolg van een betere kosten-opbrengstenverhouding in deze categorie. Voor de opwekking van zonne-energie wordt qua subsidiehoogte onderscheid gemaakt tussen energie die aan het net wordt teruggeleverd en energie voor eigen gebruik. De argumentatie hiervoor is dat bij eigen gebruik een (extra) voordeel wordt genoten in de vorm van vermeden energiebelasting. Op het gebied van biomassa zijn daarnaast onder meer de volgende veranderingen aangekondigd:

  • In de categorie ketel vaste of vloeibare biomassa ≥ 5 MWth wordt een warmtestaffel geïntroduceerd. Dit om een groter potentieel van warmteprojecten te ontsluiten. Het wordt mogelijk om projecten in te dienen met een maximum aantal vollasturen tussen 3000 en 8500. Hoe hoger het maximum aantal vollasturen, des te lager het basisbedrag.
  • De categorie biomassavergassing wordt uitgebreid zodat ook van B-hout gebruik kan worden gemaakt.
  • Biomassa thermische conversie wordt uitgebreid, zodat ook de geproduceerde elektriciteit subsidiabel is voor hetzelfde basisbedrag. Er worden geen aparte categorieën voor WKK opengesteld.
  • Biomassa vergisting: nieuwe techniekneutrale categorie voor de productie van extra biogas uit zuiveringsslib.

Ook voor energie uit geothermie en energie uit water zijn verschillende wijzigingen aangekondigd.

SDE+ subsidie 2018 aanvragen?

Vanzelfsprekend is het nog te vroeg om SDE+ voor 2018 aan te vragen. Maar gelet op de vereisten van de regeling kan het in veel gevallen verstandig zijn om nu te starten met de voorbereiding van de aanvraag en al te gaan nadenken over uw indienstrategie. Als u daarover alvast eens wilt sparren met een van onze energie-/SDE-experts neem dan gerust contact met ons op.