Ander belangrijk subsidienieuws Prinsjesdag 2022

In dit artikel zetten we een aantal andere opvallende subsidienieuwtjes met betrekking tot Prinsjesdag 2022 voor u op een rij.

Nieuwe ronde voor Nationaal Groeifonds

Via het Nationaal Groeifonds worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor investeringen die de Nederlandse economie op de langere termijn ten goede komen. De gebieden waarop deze investeringen betrekking moeten hebben, zijn kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie (infrastructuur als derde investeringsgebied vervalt). De omzetting van een voorwaardelijke in een definitieve toekenning voor het project PharmaNL van 79 miljoen euro is in de begroting opgenomen.

Inmiddels is de voorbereiding voor een derde ronde gestart. Vanaf 2023 is het ook mogelijk om via de zogenoemde subsidieroute investeringsvoorstellen rechtstreeks in te dienen bij het Nationaal Groeifonds. Daarnaast blijft het mogelijk voor departementen om investeringsvoorstellen in te dienen.

Leven Lang Ontwikkelen

Ook volgend jaar kan een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling praktijkleren. Met deze regeling worden werkgevers gestimuleerd om praktijk- en leerwerkplaatsen aan te bieden. Weliswaar daalt het voor subsidie beschikbare bedrag maar het blijft interessant om, als tegemoetkoming in de begeleidingskosten voor bbl-stageplekken, hiervan gebruik te maken. Overigens wordt via de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg geld vrijgemaakt voor werkgevers die een praktijkgerichte mbo-leerbaan realiseren voor werkzoekenden en werkenden. Door onderwijsprogramma’s flexibeler te kunnen inrichten ten opzichte van de reguliere onderwijsprogramma’s wordt deze regeling in 2023 extra aantrekkelijk.

Met de subsidieregeling nazorg 2022/2023 is in 2023 en 2024 10,5 miljoen euro ter beschikking gesteld aan mbo-instellingen voor het bieden van nazorg aan mbo-gediplomeerden. Concreet zetten mbo-instellingen de subsidiemiddelen in om mbo-studenten na diplomering te blijven ondersteunen (nazorg). Daarbij kan worden gedacht aan een uitstroomgesprek bij diplomering en waar nodig coaching (in samenwerking met de gemeente) als nazorg.

Aan de zeer populaire STAP-regeling wordt 125 miljoen euro toegevoegd. Dit wordt als apart compartiment ingezet om de groep maximaal mbo-4 geschoolden, die vanwege de enorme aanvragenhausse onder de huidige STAP-regeling vaak buiten de boot vielen, alsnog in staat te stellen van deze regeling gebruik te maken.

Zorg en gezondheid

Ter bevordering van de algemene volksgezondheid worden projecten en onderzoek op het gebied van gezondheid, preventie en zorg gecoördineerd door ZonMw. Het budget waarover ZonMw in 2023 kan beschikken is als volgt verdeeld:

 • Volksgezondheid, waaronder programma’s als Preventie, Infectieziektebestrijding en COVID-19 Onderzoek: 52,9 miljoen euro
 • Curatieve zorg, waaronder programma’s als Goed Gebruik Geneesmiddelen, Topspecialistische Zorg en Onderzoek, Kennisprogramma huisartsgeneeskunde en Onderzoeksprogramma ggz: 194,5 miljoen euro
 • Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg, waaronder programma’s als Onderzoeksprogramma Dementie: 42 miljoen euro
 • Zorgbreed beleid, waaronder programma’s als Juiste zorg op de juiste pek en Actieonderzoek innovatieve zorg: 20,5 miljoen euro
 • Jeugd: 4,7 miljoen euro
 • Sport en bewegen: 1,3 miljoen euro.

Op het gebied van geneeskunde gelden in 2023 onder meer de volgende budgetten:

 • Medisch-specialistische zorg: voor het bevorderen van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de medisch-specialistische zorg op zorggebieden als oncologie, geboortezorg, acute zorg en antibioticaresistentie: 77,6 miljoen euro
 • Curatieve geestelijke gezondheidszorg: 30 miljoen euro
 • Medische Producten: onder andere een bedrag van 40,7 miljoen euro wordt ingezet voor het verbeteren van de medicatieveiligheid door de basis te leggen voor een betere uitwisseling van medicatiegegevens in de keten (medicatieoverdracht), en de ontsluiting van deze gegevens naar de patiënt middels een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarnaast is er volgend jaar 4 miljoen euro beschikbaar voor een tweede IPCEI Health ronde, gericht op de stimulering van MedTech-initiatieven vanuit de private sector.

Land- en tuinbouw

Om te komen tot duurzame veehouderij wordt in 2023 154,7 miljoen euro gereserveerd:

 • brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen: 29 miljoen euro
 • sanering varkenshouderij: 7,3 miljoen euro
 • stimuleren emissiearm veevoer: 2 miljoen euro
 • uitvoering klimaatakkoord landbouw en landgebruik: 7,5 miljoen euro
 • diverse projecten in de intensieve veehouderij: 1 miljoen euro
 • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties: 104 miljoen euro.

Daarnaast komt er in 2023 een subsidiebudget van 77 miljoen euro beschikbaar om de glastuinbouw te ondersteunen in de transitie naar duurzame energie:

 • Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG): 36 miljoen euro
 • Marktintroducties energie-innovaties (MEI): 6 miljoen euro
 • Innovatieagenda energie: ondersteunt via Kas als Energiebron kennis- en innovatie-ontwikkeling, proof-of-principle onderzoek en demonstraties voor het verbreden en verdiepen van ‘Het nieuwe Telen’ en klimaatneutrale(re) teel- en kassystemen (31 miljoen euro)
 • voor andere programma’s, zoals het Nationaal Programma Landbouwbodems (NLP), komt in 2023 3,6 miljoen euro beschikbaar.

Voor mestbeleid, gericht op onder meer kunstmestvervanging en mestverwerking is volgend jaar 6 miljoen euro beschikbaar.

Regiodeals, elke regio telt

In de begroting van BZK wordt aandacht geschonken aan de regionale schaal van samenwerking in ons land. Met extra aandacht voor de grensregio’s wil de overheid via een nieuwe ronde regiodeals investeren in het versterken van brede welvaart in de regio’s, waarbij de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden centraal staat. In 2023 worden de Regiodeals uit de vierde tranche gesloten en begint de uitvoering hiervan.

Meer weten?

De experts van PNO zijn als eerste op de hoogte van de nieuwste subsidiekansen op het gebied van innovatie, scholing en arbeidsmarkt. Via de nieuwsbrief en online informeren wij onze lezers over interessante ontwikkelingen. Voor vragen of ondersteuning bij het indienen van een subsidieaanvraag, bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement