BIK komt eraan, maar (nog) niet voor fiscale eenheid

 

Met de nieuwe BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting) stimuleert het kabinet het bedrijfsleven om zich uit de crisis te investeren. Het is zo goed als zeker dat de BIK per 1 januari van start gaat, maar dit geldt waarschijnlijk (nog) niet voor de fiscale eenheid. De Europese Commissie moet hiervoor eerst toestemming geven.

Wat is de BIK?

Via de BIK-regeling krijgen bedrijven tot maximaal 3,9% belastingvoordeel op investeringen in bedrijfsmiddelen. Voor de BIK-regeling komen investeringen in bedrijfsmiddelen in aanmerking die:

  • voor de bedrijfsvoering gebruikt worden
  • nieuw en niet eerder gebruikt zijn
  • een minimale waarde van 1.500 euro hebben.

Voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen, zijn investeringen in nieuwe machines, vrachtwagens en computersystemen.

Wie kunnen BIK aanvragen?

Het kabinet heeft de BIK-regeling zo opgezet dat deze alleen geldt voor bedrijven in Nederland die investeringen doen. Bij de recente behandeling van de regeling in de Tweede Kamer kwam echter de vraag naar voren of de BIK misschien ook van toepassing is voor investeringen gedaan buiten Nederland. Het gaat dan om investeringen door een buitenlandse groepsmaatschappij van hetzelfde concern of een buitenlands filiaal.

Fiscale eenheid leidend bij BIK

De opzet van de BIK-regeling maakt het mogelijk dat de aanvrager één inhoudingsplichtige die deel uitmaakt van de fiscale eenheid aanwijst als BIK-inhoudingsplichtige. Binnen de fiscale eenheid komt het nogal eens voor dat personeel en investeringen ongelijk verdeeld zijn over de maatschappijen binnen de fiscale eenheid. Door het centraal stellen van de fiscale eenheid maakt het kabinet het mogelijk dat ook investeringen van onderdelen binnen de fiscale eenheid die niet inhoudingsplichtig zijn voor de loonheffing in aanmerking kunnen komen voor de BIK.

In de praktijk komt dit erop neer dat alleen bedrijfsonderdelen die gevestigd zijn binnen Nederland deel uitmaken van een fiscale eenheid. Dit betekent dat een buitenlandse moeder-, zuster- of dochtermaatschappij van een Nederlands bedrijf geen deel kan uitmaken van een fiscale eenheid in Nederland. En wanneer de buitenlandse moeder-, zuster- of dochtermaatschappij een vergelijkbare investering in het buitenland doet, komt het Nederlandse bedrijf niet voor de BIK in aanmerking.

Wat zijn de consequenties hiervan?

Het gevaar bestaat dat een Europese rechter de huidige opzet van de BIK-regeling strijdig acht met de vrijheid van vestiging zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Het kabinet wil investeringen in Nederland stimuleren en sluit investeringen gedaan door een buitenlandse moeder-, zuster- of dochtermaatschappij van een Nederlands bedrijf uit. Een succesvol beroep bij de Europese rechter op de vrijheid van vestiging zou kunnen leiden tot een ongewilde verruiming van de regeling, namelijk het weglekken van de BIK naar het buitenland.

Hoe nu verder?

De staatssecretaris van Financiën heeft de BIK-regeling inmiddels ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie om duidelijkheid te verkrijgen over het feit dat de beperking tot binnenlandse investeringen wordt gezien als geoorloofde steun. Bij goedkeuring komt een buitenlandse investering dus niet voor de BIK in aanmerking. Om er zeker van te zijn dat de BIK als stimuleringsmaatregel op korte termijn kan starten, komt de staatssecretaris zo spoedig mogelijk met een aanvulling op het BIK-wetsvoorstel. Hierin staat dat de BIK-bepalingen die betrekking hebben op de fiscale eenheid alleen in werking treden als de Europese Commissie dat heeft goedgekeurd. De bepalingen die betrekking hebben op de fiscale eenheid zijn nu tijdelijk uit het wetsvoorstel gehaald, maar kunnen weer teruggezet worden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.

U hoeft niet te wachten

Ongeachte de uitspraak van de Europese Commissie over de fiscale eenheid, kunt u nu al uw (voorgenomen) investeringen aan ons voorleggen. Wilt u weten hoe groot uw BIK-voordeel is? Vul uw gegevens in en wij laten u weten hoe hoog uw BIK-voordeel wordt.

BIK