Het is weer tijd voor SDE+

Over een paar weken kunnen bedrijven en instellingen weer subsidie aanvragen voor duurzame energie-installaties. Op 2 oktober start namelijk de nieuwe subsidieronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). In de aanloop naar deze ‘najaarsronde’ start PNO een korte artikelenreeks, met in dit eerste deel: een algemene introductie tot de SDE+ subsidie en een terugblik op de vorige aanvraagronde.

Doel van de SDE+ subsidie

De SDE+ is de belangrijkste en grootste subsidieregeling op het gebied van duurzame energie in Nederland. De subsidie compenseert de meerprijs van de productie van hernieuwbare energie ten opzichte van traditionele ‘grijze’ energie. De SDE+ is een exploitatiesubsidie die de productie van duurzame elektriciteit, warmte of groen gas stimuleert. Via de SDE+ regeling kunnen bedrijven en instellingen een langjarige subsidie krijgen om de productie van groene energie rendabel te maken. Vrijwel alle vormen van duurzame energieopwekking komen daarvoor in aanmerking. Denk hierbij aan zonnepanelen, windturbines, biomassacentrales en geothermie.

Wat kunnen we verwachten bij de komende SDE+ subsidieronde?

De nieuwe regeling is nog niet gepubliceerd, maar we verwachten geen grote wijzigingen. De najaarsronde opent op 2 oktober en krijgt weer een subsidiebudget van 6 miljard euro. Ook wordt de SDE+ weer gefaseerd opengesteld, waarbij er in totaal drie fasen zijn. In een hogere fase kunnen bedrijven per opgewekte energie-eenheid een hoger subsidiebedrag aanvragen, mits het maximale bedrag van de betreffende duurzame installatie niet wordt overschreden. Wat wel gaat veranderen, is de openstelling per fase. Elke fase wordt twee weken opengesteld (voorheen was dit één week). Door die verlengde periode verbeteren de kansen voor het tijdig indienen van projecten die te maken hebben met lange vergunningsprocedures.

Terugblik op de voorjaarsronde

Het is interessant om ook even kort terug te blikken op de vorige aanvraagronde van de SDE+. Die ronde (de ‘voorjaarsronde’) liep van 13 maart tot 5 april 2018. Opvallend daarbij: van het beschikbare subsidiebudget van 6 miljard werd maar 5,3 miljard geclaimd. Inmiddels zijn alle aanvragen beoordeeld en is de einduitslag bekend: in totaal is er een kleine 3,6 miljard euro toegekend. Dit betekent dat er voor zo’n 1,7 miljard euro aan budgetclaim is afgewezen. Het grootste deel van het toegekende budget is toebedeeld aan zonne-energieprojecten. In totaal hebben zo’n 3.800 zon-projecten subsidie gekregen. Tegelijk zijn er ook de meeste zon-projecten afgewezen, namelijk bijna 600. Van het totaal aangevraagde budget van zon-projecten is ongeveer een derde afgewezen. Bij een groot deel van deze projecten is dus een aanvraag ingediend die ‘ondermaats’ is – belangrijk dus om veel aandacht te besteden aan de aanvraag.

Subsidiebudget

Ondanks dat er maar 60% van het beschikbare budget is toegekend, blijft het budget van de najaarsronde gelijk aan 6 miljard euro. De overheid wil het ingezette tempo van de verduurzaming van onze energiehuishouding behouden en blijven werken aan nieuwe projecten om de energiedoelstellingen te behalen. Dit betekent overigens niet dat aanvragers niet meer concurrerend en ‘strategisch’ moeten indienen. Met een aantal grote projecten op komst kan het budget in de najaarsronde zomaar weer fors worden overschreden.

Binnenkort in deel 2: zonnepanelen

Over twee weken deel 2 van deze artikelenreeks waarin we dieper ingaan op zonnepanelen binnen de SDE+. Al jaren zijn zonprojecten ruim vertegenwoordigd binnen de SDE+ subsidie: ruim 90% van alle aanvragen zijn gericht op elektriciteitsopwekking door zonnepanelen. Toch zijn dit ook de subsidieaanvragen die verhoudingsgewijs het meeste worden afgewezen. Omdat zonnepanelen zo belangrijk zijn binnen de SDE+, geven we die dus graag wat extra aandacht.