Laatste programmaperiode Horizon 2020 van start

De Europese Commissie heeft afgelopen vrijdag de laatste programmaperiode van Horizon 2020 met bijbehorende werkprogramma’s bekendgemaakt. Met een budget van 30 miljard euro voor de komende drie jaar is er nog bijna 40% (!) beschikbaar van het totale budget van 77 miljard euro. Genoeg kansen dus voor ambitieuze partijen die zich in Europees verband bezighouden met onderzoek, technische ontwikkeling en innovatie.

Nieuw werkprogramma: European Innovation Council (EIC) pilot voor baanbrekende innovaties

In het nieuwe werkprogramma EIC-pilot heeft de Europese Commissie een viertal instrumenten ondergebracht die innovatieve ondernemers, start-ups, mkb’s en onderzoekers ondersteunen bij het naar de markt brengen van baanbrekende maar uiterst risicovolle innovaties met de potentie om internationaal op te schalen. Hiervoor is 2,7 miljard euro beschikbaar. De EIC-pilot bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Fast Track to Innovation: Na afwezigheid van een jaar en een positieve evaluatie keert het Fast Track to Innovation subsidieprogramma weer terug. FTI financiert bottomup-voorstellen voor innovatieactiviteiten dicht bij de markt in elk technologie- of toepassingsgebied. Consortia van drie tot maximaal vijf (veelal industriële) partijen kunnen een aanvraag indienen. Voor de komende drie jaar is er een budget van 300 miljoen euro beschikbaar.
  • SME Instrument: Nieuw bij de beoordeling van aanvragen voor het SME Instrument is dat ‘Impact’ het zwaarste weegt (50%). Concreet betekent dat, dat projecten die met ‘ontwrichtende technologie’ nieuwe markten creëren of profiteren van bestaande markten, veel meer kans zullen maken op subsidie. Individuele mkb’s kunnen een aanvraag indienen. Een consortium is niet verplicht. Het SME Instrument heeft tot en met 2020 een budget van 1,6 miljard euro.
  • FET-Open: Richt zich op wetenschappelijk en technologisch onderzoek dat zich nog in een vroeg stadium bevindt en dat nieuwe ideeën verkent voor radicaal nieuwe toekomstige technologieën. Het staat open voor onderzoek naar elk gebied en elke technologie. Een consortium van tenminste drie partijen kan een aanvraag indienen. Het totale budget tot en met 2020 is 725 miljoen euro.
  • EIC Horizon-prijzen: Deze prijzen stimuleren baanbrekende innovaties die oplossingen aandragen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Het gaat om zes verschillende onderwerpen. Specifieke oplossingen worden niet voorgeschreven. Een individuele partij kan een aanvraag indienen. Tot en met 2020 is hiervoor 40 miljoen euro beschikbaar.

Meer budget voor minder thema’s

Wat opvalt in de werkprogramma’s voor 2018-2020 is dat de Europese Commissie focust op minder thema’s maar daar wel meer budget voor uittrekt. Het gaat daarbij onder meer om de volgende politieke prioriteiten:

  • Een koolstofarme en klimaatbestendige toekomst: 3,3 miljard euro
  • Digitalisering en omvorming van de Europese industrie en dienstensector: 1,7 miljard euro
  • Circulaire economie: 1 miljard euro
  • Veiligheidsunie: 1 miljard euro
  • Migratie: 200 miljoen euro

Andere belangrijke aandachtgebieden zijn onder meer schone energie waar 2,2 miljard euro voor wordt uitgetrokken, ‘open wetenschap’ met een budget van 2 miljard euro en ‘flagship initiatives’ gericht op internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie met een budget van ruim 1 miljard euro.

Download ePaper Horizon 2020

In 2018 zal de Commissie voorstellen doen voor het volgende EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, dat begint in 2021. Dit zou voorstellen kunnen omvatten voor een volwaardige European Innovation Council, inclusief zijn mandaat, organisatievorm, bestuur en budget. Benieuwd naar onze ideeën over hoe de opvolger van Horizon 2020 effectiever zou kunnen zijn? Download dan onze ePaper Horizon 2020.

Meer weten?

We zullen de komende weken in onze Subsidieflits uitgebreid aandacht besteden aan specifieke sectoren, thema’s en calls zoals bijvoorbeeld circulaire economie, duurzame energie en FTI. Bent u nu al nieuwsgierig geworden? Neem dan gauw contact op met een van onze sectorspecialisten via de Servicedesk.