Mogelijk premieteruggave Werkhervattingskas

Een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam kan leiden tot teruggave van ‘ten onrechte’ betaalde premie Whk (Werkhervattingskas). Werkgevers met een beschikking gedifferentieerde premie Whk 2014 kan dit geld opleveren.

Bezwaarmogelijkheid tegen beschikking gedifferentieerde premie Whk

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een beroepszaak die was aangespannen door een werkgever die extra belasting moest betalen omdat een werknemer – die tijdelijk bij hem in dienst was – tijdens het dienstverband ziek was geworden en daarna ziek was gebleven. De werkgever was, terecht naar nu blijkt, van mening dat hij niet kon opdraaien voor de extra premie omdat hij ten tijde van het dienstverband van de zieke werknemer niet kon weten dat hij daarvoor in de toekomst zou moeten betalen. Met de uitspraak laat het gerechtshof zien het niet eens te zijn met de toepassing van de gedifferentieerde premie Whk in 2014 die gebaseerd is op aan de werkgever toe te rekenen ziektewetuitkeringen uit 2012.

Berekening gedifferentieerde premie op basis van ziektewetuitkeringen van ex-werknemers

De ziektewetuitkeringen worden betaald uit de werkhervattingskas, die wordt gevuld met premies die worden geïnd in het kader van de loonbelastingen en premies volksverzekeringen. Het premiepercentage bestaat, in het kader van de modernisering van de ziektewet, sinds 1 januari 2014 voor middelgrote en grote ondernemingen uit een landelijk uniform basisdeel en een gedifferentieerd deel. Dit gedifferentieerd deel wordt voor elk bedrijf afzonderlijk berekend, op basis van het ‘de vervuiler betaalt’ principe. De berekening van het gedifferentieerde deel bestaat uit een formule waarin de aan de werkgever toe te rekenen ziektewetuitkeringen van ex-werknemers worden meegerekend. Voor wat betreft de premie in 2014 werd gekeken naar aan de werkgever toe te rekenen ziektewetuitkeringen in 2012.

Bezwaar tegen beschikking kan leiden tot premieteruggave Whk

De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam betekent dat de premieheffing ‘individuele Premiecomponent ZW-lasten’, een van de drie onderdelen van de gedifferentieerde premie Whk, vanaf 1 januari 2014 niet mogen worden geïnd. Omdat u wellicht rechten kunt ontlenen aan deze uitspraak kunt u alsnog in bezwaar gaan tegen de beschikking uit december 2013 die betrekking had op de premieheffing vanaf 1 januari 2014.

Vragen over uw beschikking of bezwaar aantekenen?

Als u vragen heeft of als u de beschikking gedifferentieerde premie Whk van 2014 door ons wilt laten controleren, dan helpen wij u graag. Neem in dat geval contact met ons op. Onze specialisten Werknemersvoordelen en onze juristen helpen u graag.