NOW-regeling gepubliceerd: waar moet u op letten

 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gisteren de vandaag gepubliceerde en eerder aangekondigde NOW-regeling gepresenteerd. De NOW-regeling (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) ondersteunt werkgevers die te maken hebben met een fors omzetverlies ten gevolge van de coronacrisis bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. De overheid streeft ernaar om het benutten van de regeling zo snel en makkelijk mogelijk te maken. Maar zorgvuldigheid blijft geboden.

Wie kunnen NOW-subsidie aanvragen?

De NOW-regeling ondersteunt werkgevers uit alle sectoren die geconfronteerd worden met een verwachte omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van drie maanden. Personeel hoeft niet per se thuis te zitten. De omzetdaling is het gevolg van de coronacrisis en hangt bijvoorbeeld samen met overheidsingrijpen en openbare ordemaatregelen. Een werkgever hoeft niet te onderbouwen in welke mate de coronacrisis bijdraagt aan de omzetdaling van ten minste 20%. Met de NOW kunnen werkgevers werknemers behouden voor de getroffen bedrijven en instellingen, maar ook werkloosheid voorkomen en werknemers en hun gezinnen zoveel mogelijk baan- en inkomenszekerheid bieden in deze onzekere tijden.

Hoe hoog is de NOW-subsidie?

De NOW-regeling helpt werkgevers bij het overbruggen van een periode met een forse omzetdaling door een tegemoetkoming in de loonkosten. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling.

Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie zijn twee variabelen van groot belang: de omzet en de loonsom. De hoogte van het subsidiebedrag is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,3 x 0,9:

 • A staat voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling.
 • B staat voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald met een maximum loon van € 9.538 per werknemer (2x het SV-dagloon).
 • De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. Daar komt een toeslag van 30% bovenop voor werkgeverskosten zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies.
 • Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier en dat vergelijken met de geschatte omzet van 1 maart t/m 31 mei 2020.
 • De exacte subsidie is afhankelijk van de omzetdaling van de onderneming. Bij een omzetverlies van bijvoorbeeld 50%, wordt 90% van de loonsom (=45%) vergoed.

Wat zijn de subsidievoorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden die voor de NOW-subsidie gelden, zijn:

 • De regeling is bedoeld om mensen in dienst te houden en salarissen door te betalen. Het gaat om zowel om vaste krachten en flexkrachten. Werkgevers moet personeel hebben (‘op de payroll’). Dus ook uitzendbureaus die uitzendkrachten op de eigen payroll hebben, komen in aanmerking.
 • Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, dan telt de omzetdaling van het hele concern. Een concern bestaat uit alle entiteiten die omzet genereren en/of waar de werknemers in dienst zijn. NB Verruiming per 22-04-2020: Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst.
 • De loonsom van januari 2020 is bepalend maar werkgevers mogen de omzetreferentie zelf kiezen. Ze kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Het moet daarbij altijd gaan om een aaneensluitende periode van drie maanden. Werkgevers moeten deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kunnen ze de meetperiode niet meer aanpassen.

Ontslaan niet de bedoeling, maar (toch) wel toegestaan

Eén van de uitgangspunten bij de regeling is dat werkgevers gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvraag UWV indienen. Doen zij dit wel dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de betreffende werknemer(s) plus een verhoging van 50% (boete). Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken. Werkgevers die toch ontslag overwegen, adviseren wij het advies van een arbeidsrechtjurist in te winnen.

De overheid wil snelheid

Het doel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is om de regeling zo snel mogelijk van start te laten gaan. Het is de bedoeling dat het UWV-loket aanstaande maandag 6 april opengaat maar of dat lukt is niet zeker. Het UWV voert de komende dagen nog volop testen uit. Werkgevers kunnen de aanvraag in ieder geval vanaf 14 april 2020 indienen. Of ze de aanvraag per 6 april of uiterlijk per 14 april 2020 kunnen indienen, de regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Het UWV houdt rekening met opstartproblemen, maar is voorbereid op tienduizenden aanvragen. De deadline voor het indienen van aanvragen is 31 mei 2020. De regeling kan zo mogelijk met een periode van drie maanden verlengd worden. Aanvragen die al onder de Werktijdverkorting (WTV) zijn ingediend, gaan over naar de NOW-regeling. Er zal worden gevraagd om aanvullende informatie, maar deze aanvragen krijgen geen voorrang.

Gebruiksgemak versus zorgvuldigheid

Hoewel het UWV alles op alles zet om de regeling zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, blijft een goede voorbereiding van belang. Deze voorbereiding heeft vooral te maken met een nauwkeurige bepaling van de omzet(daling) en de loonsom; deze is namelijk bepalend voor de eindafrekening, die pas vele maanden later volgt. Het UWV gaat streng controleren op fraude. Het is dus van belang om uw gegevens vooraf goed te (laten) controleren zodat u achteraf niet voor verrassingen of boetes komt te staan.

Aanvragen in drie stappen

Als het UWV een aanvraag positief beoordeelt, keert het een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen:

 1. Het UWV keert het eerste deel van het voorschot uit binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. De verwachting is dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.
 2. De werkgever moet binnen 24 weken na afloop van de periode waarover het UWV de NOW-subsidie heeft toegekend, vaststelling van de subsidie aanvragen. Hiervoor is in principe een accountantsverklaring vereist.
 3. Het UWV doet vervolgens binnen 22 weken een eindafrekening. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht waarna een verrekening (positief of negatief) volgt.

Meer weten?

Wilt u hulp bij het opstellen en indienen van een aanvraag? Neem dan contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement