Provinciale subsidies spelen in op actuele thema’s

Kennisinfrastructuur in Zeeland, circulariteit en duurzaamheid in de Randstad, kansen voor de glastuinbouw in Gelderland, woningbouw in Groningen… Onze provincies zitten niet stil en zetten voor hun eigen ondernemers en instellingen uitgekiende subsidieregelingen op. Met een scala aan thema’s, typerend voor de actualiteit ter plaatse. Een kijkje nemen in enkele van onze provinciale keukens? Wij nemen u graag mee!

Zeeland: versterken van kennis- en innovatienetwerken

De innovatie- en concurrentiekracht van Zeeland vergroten door de economische sectoren te verbinden met een gedegen infrastructuur voor kennis en innovatie. Dat is in een notendop het doel van de Zeeuwse subsidieregeling Versterking Kennis- en Innovatienetwerken. De regeling ging van start in 2020 en kent een jaarlijkse openstelling. In 2022 gaat de regeling open van 1 februari tot en met 1 juli, met subsidies die kunnen oplopen tot 50.000 euro en een subsidieplafond van 400.000 euro.

De focus van de provincie ligt dit jaar op de versterking van het organiserend vermogen van bestaande kennis- en innovatienetwerken in de volgende Zeeuwse sectoren: industrie & maintenance, havens & logistiek, agrofood & seafood, water & energie, vrijetijdseconomie en zorg. De netwerken die al actief zijn in deze sectoren, hebben inmiddels een scala aan innovatieve projecten opgezet met thema’s als blockchaintechnologie, circulaire verpakkingen, toepassing van industriële restwarmte, robotisering, regionale energiestrategie en circulair bouwen. In deze netwerken zijn bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheidsorganen vertegenwoordigd. Nu gaat het erom dat zij meer en meer aan ‘onderlinge kruisbestuiving’ gaan doen – samenwerking tússen de netwerken staat vanaf nu centraal.

Randstadprovincies: kansen voor energie, circulariteit en duurzaamheid

Niet onlogisch: Kansen voor West III is de opvolger van het huidige programma Kansen voor West II, een economisch stimuleringsprogramma voor West-Nederland. De vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) hebben samen met diverse instanties een nieuw programma samengesteld. Dit ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Als alles goed gaat, kan het programma gedurende een periode van zeven jaar (2022-2029) beschikken over een budget van 237 miljoen euro. Daarvan komt 200 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de overige 37 miljoen wordt bijgelegd door het Rijk.

Voor investeringen met subsidie van Kansen voor West III zijn zes specifieke thema’s aangewezen: innovatie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, energiesystemen, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling. Jaarlijks komen er twee openstellingen met meerdere ‘calls’ (subsidieoproepen). De eerste ronde voor het indienen van voorstellen start op 1 juni 2022. Dat duurt dus nog even, maar juist een goede voorbereidingstijd vergroot de kans op een succesvolle subsidieaanvraag!

Fryslân: investeren in actuele mkb-thema’s

De provincie Fryslân stelt voor 2022 een budget van 900.000 euro beschikbaar voor de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023. Via deze regeling wil het provinciebestuur Friese mkb’s stimuleren om activiteiten te ontplooien op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of HR-strategie. Actuele ondernemersthema’s krijgen daarbij een impuls – denk aan ontwikkeling van de circulaire economie, inzetbaarheid van medewerkers of digitalisering van de onderneming.

Bij deze regeling gaat het om subsidie in de vorm van vouchers. Daarmee kan de ondernemer een externe deskundige inhuren, bijvoorbeeld voor het opstellen van een procesoptimalisatie- of financieringsplan, een HR-beleidsplan of het verzorgen van een strategische opleiding voor de ondernemer zelf. De waarde van een voucher kan oplopen tot 5.000 euro. De aanvraagronde voor 2022 gaat van start op 31 januari, en wij zeggen: wees er snel bij! Uitvoerder SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) verdeelt namelijk de subsidie op volgorde van binnenkomst en verstrekt maximaal twee vouchers per aanvrager.

Gelderland: impuls voor de glastuinbouw

De provincie Gelderland maakte begin januari bekend welke openstellingen zij in 2022 heeft gepland voor POP3, het nationale programma voor plattelandsontwikkeling. Via dit programma komt Europees geld beschikbaar voor het platteland. De provincies leggen zelf ook geld bij (cofinanciering). In Gelderland zijn de openstellingen als volgt:

  • Verplaatsing glastuinbouwbedrijven: 7 februari tot en met 21 maart 2022
  • Professionalisering korte ketens: 4 april tot en met 11 mei 2022
  • Innovatieve concepten: 4 mei tot en met 15 juni 2022.

Laten we de eerste openstelling, Verplaatsing glastuinbouwbedrijven, eens onder de loep nemen. De provincie Gelderland wil de glastuinbouw concentreren in een beperkt aantal gebieden: Bergerden-Huissen, Bommelerwaard en de drie regionale clusters Tuil, Elst en Voorst. Dit omdat concentratie schaalvoordelen oplevert, denk aan gezamenlijke voorzieningen zoals infrastructuur en energie. Glastuinbouwers die besluiten hun bedrijf te verplaatsen naar één van de genoemde gebieden, kunnen daarvoor maximaal 1 miljoen euro subsidie krijgen. Het beschikbare budget is 4 miljoen euro. De regeling is een tender – de subsidie gaat naar de beste voorstellen, dus de kwaliteit en overtuigingskracht van de aanvraag zijn cruciaal!

Noord-Holland: warmtetransitie op wijkniveau

Medio februari 2022 gaat in Noord-Holland een bestaande subsidieregeling voor activiteiten op het gebied van warmtetransitie opnieuw open. Het gaat hier om de Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau. De naam van de regeling zegt het al: op wijkniveau moeten er concrete plannen komen voor verduurzaming van de warmtevoorziening. Noord-Hollandse gemeenten die zich richten op het opstellen en uitvoeren van zulke wijkplannen voor warmtetransitie, kunnen daarvoor maximaal 200.000 euro subsidie ontvangen van de provincie. Voorwaarde is wel dat het wijkplan vérder gaat dan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de warmtetransitie – er moet een duidelijke meerwaarde zijn.

Groningen: sneller beginnen met woningbouw

Zo snel mogelijk van start kunnen gaan met woningbouw in de provincie Groningen, dat is het doel van de Flexpool-subsidieregeling die gedurende het hele jaar 2022 open staat. Gemeenten kunnen subsidie krijgen voor het inhuren van experts die bestemmingsplannen opstellen en/of nieuwbouw- en herstructureringsprojecten uitwerken. Dit moet de aanloopfase naar woningbouw in de provincie versnellen. De focus ligt op vier regio’s: Groningen-Assen, Oost-Groningen, gemeente Het Hogeland en gemeente Eemsdelta. De maximale subsidiepercentages, -bedragen en -budgetten verschillen per regio. Het totale budget voor 2022 is vastgesteld op ruim 630.000 euro.

Meer weten over kansen in úw provincie?

Heeft u ideeën voor een innovatie of een activiteit met meerwaarde in uw eigen provincie, en bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden? De consultants van onze regionale teams helpen u graag verder. Zij kunnen u alles vertellen over de verschillende regelingen – of het nu gaat om een provinciale subsidie, een nationale regeling of een Europees fonds. Ook kunnen zij u helpen met het vinden van samenwerkingspartners en natuurlijk met het verzorgen van een kansrijke subsidieaanvraag. Belangstelling? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement