Vanaf 3 april aanvragen mogelijk voor Topsector Energie subsidie

Deze week heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook de programmalijnen CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) en Waterstof gepubliceerd. Hiermee zijn alle programmalijnen, die vanaf 3 april openstaan voor het indien van aanvragen binnen de Topsector Energie (TSE)-subsidie, bekend.

CCUS-subsidie voor pilotprojecten: wie het eerst komt, het eerst maalt

Om in 2050 tot een CO2-arme economie te komen en opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius, is het nodig om de CO2-emissies vergaand te reduceren. De CCUS-subsidie probeert dit te stimuleren door projecten te subsidiëren waarbij in de productie CO2 wordt afgevangen en waarbij dit vervolgens permanent wordt opgeslagen of toegepast in een productieproces. De toepassing moet dan leiden tot een netto CO2-reductie. In de nieuwe TSE-indieningsronde komen pilotprojecten – richten zich op experimentele ontwikkeling – voor subsidie in aanmerking. Daarbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt. Wacht dus niet af en kom in actie!

Specifiek gaat het om de volgende projecten en doelgroepen:

  • (Voorbereiding van) pilots gericht op de gehele keten, of delen van deze keten, van afvang, transport, hergebruik of opslag van CO2 afkomstig uit energie-intensieve industrie of afvalverbrandingsinstallaties, of gericht op de gehele keten of delen van de keten voor biogene CO2 die vrijkomt bij andersoortige voor de Nederlandse economie relevante productieprocessen.
  • Pilots gericht op het transport en comprimeren of vervloeien van CO2 voor het hergebruik of nuttige toepassing van bij voorkeur biogene CO2, waarbij tevens een netto CO2-reductie gerealiseerd wordt. Hieronder valt ook de levering van CO2 aan de glastuinbouw.
  • Pilots gericht op hergebruik van CO2 afkomstig uit energie-intensieve industrie en afvalverbrandingsinstallaties, of gericht op hergebruik van biogene CO2 die vrijkomt bij andersoortige voor de Nederlandse economie relevante productieprocessen.

Een samenwerkingsverband met minimaal één onderneming kan CCUS-subsidie aanvragen. De maximale subsidie bedraagt 1 miljoen euro per project.

Waterstof-subsidie voor pilotprojecten: first come first serve

Om de transitie te kunnen maken naar een klimaatneutraal energie- en grondstoffensysteem waarbinnen CO2-emissies drastisch worden gereduceerd, is waterstof een kansrijke oplossingsrichting. Ook bij de waterstof-programmalijn komen pilotprojecten deze ronde voor subsidie in aanmerking. Daarbij geldt eveneens first come first serve. Waterstof kan meerwaarde bieden in een groot aantal sectoren: industrie voor verduurzaming van grondstoffen en hoge temperatuur warmte; verkeer en vervoer voor nul-emissie wegverkeer; de energiesector voor systeemintegratie, flexibiliteit en energieopslag; de gebouwde omgeving voor de lage temperatuur warmte.

De waterstof-programmalijn richt zich op de volgende projecten:

  • productie van duurzame waterstof
  • opslag, transport en distributie van waterstof
  • toepassing van waterstof.

Een samenwerkingsverband met minimaal één onderneming kan waterstof-subsidie aanvragen. De maximale subsidie is 1 miljoen euro per project.

DEI-subsidie: deadline 24 april

Een andere programmalijn die ook een spoedige deadline kent is de DEI-subsidie (Demonstratie energie innovatie). DEI-projecten moeten technologieën bevatten die potentie hebben voor versterking van de Nederlandse economie, wat betreft omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers. De projecten moeten gaan over technologieën die energie besparen (energie-efficiëntie), of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen stimuleren. De deadline voor de eerste indieningsronde van 2018 is 24 april. Samenwerking mag, maar is niet verplicht. De maximale subsidie is 6 miljoen euro per project.

Laat u adviseren door een energiespecialist

Wilt u meer weten over een specifiek TSE-deelprogramma? Of bent u op zoek naar een samenwerkingspartner? PNO kan helpen bij het samenbrengen van CO2 producerende partijen en partijen die slimme CO2 innovaties ontwikkelen.Neem gerust contact op met een van onze ervaren energiespecialisten.