Wiebes wil SDE-subsidie verbreden

De SDE subsidie is de belangrijkste stimulering voor de opwekking van duurzame energie. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft plannen om de regeling te ‘verbreden’, zo schreef hij vorige week aan de Kamer. Wat kunnen we verwachten?

SDE+ belangrijkste subsidie voor stimuleren duurzame energieopwekking

De SDE subsidie (ook wel aangeduid als SDE+) is het belangrijkste subsidie-instrument voor het stimuleren van duurzame energieopwekking in Nederland. Dus voor energie uit wind, zon, biomassa, geothermie of water. De SDE is daarvoor een uitstekende aanjager, want de subsidie compenseert de meerprijs ten opzichte van traditionele energie, zodat groene energieproductie toch rendabel is.

Wat wordt bedoeld met ‘verbreding’ van de SDE?

De verbreding die Wiebes voor ogen staat komt erop neer dat de SDE-subsidie ook kan worden ingezet voor projecten gericht op de reductie van CO2 en andere broeikasgassen. Die wens was al eerder aangekondigd in het Regeerakkoord, en sluit goed aan op het doel van 49% emissiereductie in het jaar 2030. In zijn Kamerbrief geeft Wiebes een globale uitwerking van zijn plannen met de huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Zo wil hij die omdopen tot Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) en geeft hij alvast enkele eerste aanzetten voor een ruimere invulling.

Welke CO2-reducerende technologieën vallen straks onder de nieuwe regeling?

Een besluit over welke CO2-reducerende technologiën onder de nieuwe regeling gaan vallen is nog niet genomen. Duidelijk is al wel dat het in ieder geval zal gaan om technieken die:

  • zijn gericht op reductie van CO2 of andere broeikasgassen in Nederland
  • al bewezen en marktrijp zijn, en klaar voor zelfstandige exploitatie door de markt
  • kosteneffectief zijn, met alleen een onrendabele top (die wordt gecompenseerd door de subsidie).

Het afvangen en opslaan van CO2 (ook aangeduid als CCS) lijkt in elk geval een goede kanshebber. Voor andere technieken -zoals het omstreden kernenergie- is het afwachten of ze in aanmerking zullen komen voor de nieuwe regeling. Bepaalde technieken vallen juist buiten de scope van de nieuwe regeling. Bijvoorbeeld pilots en demonstraties van niet-marktrijpe technieken (daarvoor gelden andere subsidies). Of technieken met een te beperkte schaalgrootte (zoals woningisolatie) of de aanleg van hoofdinfrastructuur.

Nieuwe regeling waarschijnlijk op 1 januari 2020 van start

Ook de nieuwe regeling blijft technieken stimuleren door de onrendabele top ervan te vergoeden door middel van een (meerjarige) exploitatiesubsidie. Nieuw is dat de technieken voortaan met elkaar om subsidie gaan concurreren op basis van ‘vermeden ton CO2’ (in plaats van groen opgewekte kilowattuur).

De nieuwe regeling zal op 1-1-2020 van start gaan, zo is de bedoeling. Komend jaar worden eerst de verdere details uitgewerkt en doorgerekend. Dit gebeurt in samenspraak met de klimaattafels en marktpartijen. In 2019 geldt dus gewoon nog de reguliere SDE+ subsidie voor duurzame energie.

Niet wachten tot 2020

Heeft u nieuwe plannen voor investeringen in energie-innovaties, dan hoeft u natuurlijk niet te wachten op de nieuwe regeling. Neem contact met ons op en vertel ons uw plannen. Onze energie-experts kunnen u meer vertellen over de verschillende subsidiemogelijkheden waar u nu al gebruik van kunt maken en helpen u graag verder bij het opstellen van de aanvraag.