Zomerserie ‘100 dagen na de verkiezingen’: gemeente Eindhoven

De gemeenteraadsverkiezingen van maart liggen alweer enige tijd achter ons. In onze zomerserie ‘100 dagen na de verkiezingen’ nemen we een zestal gemeenten en hun beleidsambities onder de loep. In deze vierde editie: Eindhoven.

Eindhoven: motor Nederlandse economie

Wie Eindhoven zegt, zegt Brainport en wie Brainport zegt, zegt Eindhoven. Met een grote concentratie van bedrijven in de kennisintensieve, innovatieve maakindustrie en vele kennis­ en onderwijsinstellingen is Eindhoven de motor van de Nederlandse economie en één van de drie mainports in Nederland. De gemeente spant zich bijzonder in om dit gunstige ondernemersklimaat in stand te houden.

Op welke manier de Brabantse gemeente dit wil doen in de periode 2018-2022 staat beschreven in het recente coalitieakkoord ‘Evenwicht en Energie’ dat is opgesteld door VVD, GroenLinks, PvdA en CDA:

  • blijven inzetten op het verbinden van partijen in de regio
  • uitbouwen van de relatie en economische samenwerking met cruciale private en (semi­)overheidspartijen in Brabant, Den Haag en Brussel
  • lobbyen voor het opleiden en aantrekken van (technisch) talent
  • voorkomen van numerus fixi bij techniekopleidingen
  • meer (risico)kapitaal voor het (hightech) mkb
  • verbeteren van de bereikbaarheid
  • versterken en verbinden van het ecosysteem voor startups
  • aanjagen en acquireren van nieuwe bedrijvigheid, vooral in de hightech en maakindustrie
  • stimuleren van de Brainport Industries Campus (BIC), de nieuwe campus voor innovatieve (toeleverende) maakbedrijven en instituten

Ook verduurzamen? Bekijk de subsidiemogelijkheden.

Eindhoven verbetert leefbaarheid door duurzame mobiliteit

Ook Eindhoven kiest voor duurzame mobiliteit. Dat betekent meer lopen, fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer. In ‘Eindhoven op weg’ zet de gemeente haar visie op luchtkwaliteit, klimaat en duurzaamheid, verkeersmanagement, elektrisch rijden en verkeersveiligheid uiteen. Een betere bereikbaarheid van de (binnen)stad zorgt voor een betere leefbaarheid. Een schoon goederen­ en distributieverkeer draagt daar ook aan bij. Via de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie (ZES) wil Eindhoven samen met brancheorganisaties komen tot emissievrije bevoorrading van de binnenstad in 2025. Daarnaast komt er een nieuwe aanpak om elektrisch rijden verder te stimuleren door nog meer laadpalen en snellaadstations. Mobility as a Service (MaaS) en de inzet van deelauto’s krijgen eveneens de volle aandacht.

Energietransitie: frisse lucht en nieuwe energie

Eindhoven werkt via een ambitieus klimaat­- en energieplan aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Daarbij richt ze zich op energiebesparing, duurzame energie en duurzame mobiliteit. De gemeente wil Eindhovense bedrijven sterk betrekken bij de energietransitie. Daarnaast stimuleert Eindhoven bedrijven om ook zelf bij te dragen aan CO2­-reductie, energiebesparing en duurzame energie.

Zelf bezig met de energietransitie? Bekijk alle energiesubsidies.

Eindhoven circulair en restafvalvrij

Om aardgasvrij te worden, moeten gemeenten in 2021 een warmte-transitieplan klaar hebben. Hierin staat welke techniek in welke wijk wanneer moet worden toegepast. Eindhoven wil al snel een dergelijk plan presenteren. Met innovatie, collectief aanbesteden en inzet van landelijke subsidies wil de gemeente ervoor zorgen dat de kosten voor inwoners en woningcorporaties zo veel mogelijk worden beperkt. Met het oog daarop komt er een servicepunt waar bedrijven en inwoners terecht kunnen voor advies. Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan ‘Eindhoven circulair’ is de ambitie om zo snel mogelijk restafvalvrij te zijn. Om dit te realiseren, wil Eindhoven gebruik gaan maken van een nieuwe afvalscheidingstechnologie die in ontwikkeling is.

In de volgende editie vervolgen we onze serie met een artikel over Groningen.

In de tussentijd al (energie)subsidie aanvragen voor uw bedrijf? Bel +31 (0)88 – 838 13 81 of vul ons contactformulier in om binnen twee werkdagen te weten of u in aanmerking komt.