Zomerserie ‘100 dagen na de verkiezingen’: gemeente Maastricht

De gemeenteraadsverkiezingen van maart liggen alweer enige tijd achter ons. In onze zomerserie ‘100 dagen na de verkiezingen’ nemen we een vijftal gemeenten en hun beleidsambities onder de loep. In deze vijfde en laatste editie: Maastricht.

Maastricht: duurzame en bereikbare stad

Maastricht kijkt in haar coalitieakkoord ‘onbegrensd en ontspannen’ dat is opgesteld door CDA, Senioren Partij Maastricht, GroenLinks, D66, VVD en SP uitdrukkelijk naar de lange termijn. 2030 is daarbij het jaar dat centraal staat. Tegen die tijd wil Maastricht een duurzame stad zijn die hard op weg is volledig klimaatneutraal te worden. Dit wil ze bereiken door het toepassen van technologische innovaties. Maastricht zet gezamenlijk met partners in de stad en regio stappen op het gebied van verduurzaming van mobiliteit, energie(transitie), en stadsontwikkeling. De stad moet in 2030 volledig afvalloos zijn. Ook is het openbaar vervoer dan volledig elektrisch. Voor de komende vier jaar (2018-2022) heeft Maastricht de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • uitvoeren van de Euregionale vervoersagenda voor verschillende modaliteiten (fiets, auto, trein, bus en tram) om zo de verschillende vervoerssystemen over de grenzen heen beter op elkaar af te stemmen
 • ontwikkelen van een warmtenet voor de stad
 • onderzoeken van de kansen van geothermie naast restwarmte
 • opstellen van een wijkgerichte aanpak samen met corporaties en particuliere woningeigenaren om woningen ‘van het gas’ te halen
 • realiseren van emissieloze stadsdistributie in 2025 door bestaande initiatieven op te schalen
 • optimaliseren van afvalinzameling door één systeem binnen het centrum

Ook verduurzamen? Bekijk de subsidiemogelijkheden.

Maastricht: slimme en lerende stad

Om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor bedrijven wil Maastricht blijven investeren in kennis en innovatie. In 2030 wil ze een internationale universiteitsstad zijn van hoog niveau. Een stad die dus studenten maar ook startups, expats en praktisch geschoolden aantrekt. Daarvoor is het belangrijk dat er op alle niveaus goed onderwijs wordt gegeven. Met de Educatieve Agenda Maastricht richt Maastricht zich op de verbetering van de kwaliteit van het primair, secundair en beroepsonderwijs. Ook wil ze zich profileren als proeftuin voor innovatie en vernieuwing waardoor innovaties, bijvoorbeeld in de zorg, ten goede komen aan de inwoners. Tot en met 2022 heeft ze daarom onder meer de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • inzetten op subsidieregelingen ter verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt vanuit het mbo, zoals het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF)
 • investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor studenten, startups en expats
 • vergroten van wederzijdse kennis en begrip door detachering van medewerkers tussen de verschillende instellingen, de gemeente en medeoverheden

Economisch vitale stad

In 2030 wil Maastricht nog meer dan nu een economisch vitale stad zijn die door intensieve samenwerking het middelpunt vormt van een economische topregio. Daarbij zet ze van oudsher in op een krachtig mkb, een goed vertegenwoordigde maakindustrie en internationale customer service bedrijven. Tot en met 2022 zijn de volgende doelstellingen van belang:

 • vergroten van de arbeidsparticipatie
 • inzetten op leerwerktrajecten binnen de gemeente Maastricht, de subsidie Praktijkleren is hiervoor een interessant programma
 • bevorderen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor startups, broedplaatsen en incubators
 • stimuleren van kansen voor de circulaire economie

Dit was de laatste editie van onze zomerserie. Vorige week schreven we per abuis dat we deze week het coalitieakkoord van de gemeente Groningen zouden behandelen. Maar vanwege een gemeentelijke herindeling vinden de gemeenteraadsverkiezingen daar pas in november plaats.

Subsidie aanvragen voor uw bedrijf? Bel +31 (0)88 – 838 13 81 of vul ons contactformulier in om binnen twee werkdagen te weten of u in aanmerking komt.