Zomerserie ‘100 dagen na de verkiezingen’: Gemeente Amsterdam

De gemeenteraadsverkiezingen van maart liggen al weer enige tijd achter ons. Hoe is het de gemeenten sindsdien vergaan? Welke coalities zijn er gesmeed? En welke beleidsambities zijn er geformuleerd? In onze zomerserie ‘100 dagen na de verkiezingen’ nemen we een zestal gemeenten onder de loep. Amsterdam trapt af.

Groene koploper van Nederland en Europa

Gemeente Amsterdam maakt van haar ambities geen geheim. In het coalitieakkoord van Groen Links, D66, PVDA en SP met de naam ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’, spreekt ze de stevige ambitie uit om de groene koploper van Nederland en Europa te worden. Maar hoe gaat ze dat bewerkstelligen? In het coalitieakkoord kiest Amsterdam voor aardgasvrije wijken, voor verdere verduurzaming en energiebesparing en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Innovatie, creativiteit en ondernemerschap zijn hierbij sleutelbegrippen om de transitie naar een duurzame stad te realiseren. Bedrijven kunnen hier gebruik van maken door energiesubsidie aan te vragen.

Amsterdam: aardgasvrij in 2040

Amsterdam wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het halen van de doelstellingen van Parijs, en heeft daarom de ambitie de CO2-uitstoot in de gemeente terug te dringen met 55% in 2030 en 95% in 2050. Bovendien wil Amsterdam in 2040 aardgasvrij zijn. Om deze ambities te verwezenlijken, neemt ze een aantal concrete maatregelen:

 • Er komt een routekaart met duidelijke doelen voor deze periode en elk jaar daarna.
 • In deze collegeperiode gaan drie wijken geheel van het aardgas af. Nieuwbouwwijken worden vanaf nu geheel aardgasvrij gebouwd, met warmte van lokale en duurzame bronnen.
 • De gemeente stelt bovenwettelijke eisen aan de energieprestatie van gebouwen, en daagt de markt uit om energiepositief en circulair te bouwen.
 • Er komt een fonds voor de Energietransitie/Amsterdam Aardgasvrij dat wordt gevuld met 150 miljoen euro.
 • Het Duurzaamheidsfonds wordt ingezet om de transitie naar een energieneutrale stad, waar afval als grondstof wordt gebruikt, te versnellen. Oplossingen die het duurzaamheidsfonds ondersteunt, moeten kopieerbaar en opschaalbaar zijn. Het fonds wordt ingezet als multiplier om private financiering rond te krijgen.
 • Ondernemers en investeerders worden uitgedaagd op innovatieve wijze bij te dragen aan de energietransitie. De gemeente sluit een lokaal publiek-privaat klimaatakkoord.
 • De gemeente stimuleert dat de hoeveelheid zonnepanelen in de stad doorgroeit tot 250 MW in 2022.

Interesse in subsidiemogelijkheden in Amsterdam of de regio Noord-Holland?

Haven, circulaire economie en afval

De haven is een belangrijke partner in de energietransitie en facilitator van duurzame en circulaire bedrijvigheid. Ze kan een rol spelen als batterij voor de stad, bijvoorbeeld door de productie van waterstof en biogas. De haven moet tevens een hub worden voor schone, slimme en efficiënte stadsdistributie, waarbij de stad de verbindingen over water maximaal benut. Verder streeft Amsterdam onder meer de volgende doelen na:

 • De afvalketen moet een grondstoffenfabriek worden. De maakindustrie die deze grondstoffen verwerkt, krijgt de ruimte in de omgeving van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in het Westelijk Havengebied.
 • Er komt een gerichte aanpak voor bedrijfsafval: afvalinzameling moet zo veel mogelijk gezamenlijk worden georganiseerd om onnodige ritten terug te dringen.

Mobiliteit en luchtkwaliteit verbeteren

Het wordt steeds drukker in Amsterdam. Om de mobiliteit en de luchtkwaliteit te verbeteren zijn er forse maatregelen nodig. Daarom komt het college met een ambitieuze ‘Agenda Amsterdam Autoluw’. Voor bedrijven betekent dat dat de logistiek van de bevoorrading ook verbeterd moet worden. Er wordt ingezet op bundeling van goederen, intensiever gebruik van water en cargo-hubs. Amsterdam wil een voortrekkersrol spelen in nieuwe mobiliteitsconcepten (‘Mobility as a Service’) om autobezit te verminderen en bereikbaarheid te vergroten. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar een gemeenschappelijk platform voor deelconcepten.

Ondernemen en innoveren in Amsterdam

Ten slotte wil Amsterdam de stad duurzaam aantrekkelijk maken voor ondernemers. Speciale aandacht is er voor lokale ondernemers en ondernemers die willen innoveren en verduurzamen. Andere maatregelen in dat kader zijn:

 • het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van kennisparken
 • het aantrekken van internationale bedrijvigheid wordt meer gericht op werkgelegenheid, duurzaamheid en innovatie
 • het versterken van het ontwikkelklimaat voor startups en scale-ups, er wordt onderzocht hoe de gemeente hun groei kan stimuleren, aanbestedingscriteria gunstiger kan maken en de oprichting van een platform voor bedrijven kan stimuleren.

 

Volgende week vervolgen we onze serie met een artikel over Rotterdam.

In de tussentijd al energiesubsidie aanvragen voor uw bedrijf? Bel +31 (0)88 – 838 13 81  of vul ons contactformulier in om binnen twee werkdagen te weten of u in aanmerking komt.