Zomerserie ‘100 dagen na de verkiezingen’: Gemeente Utrecht

De gemeenteraadsverkiezingen van maart liggen al weer enige tijd achter ons. In onze zomerserie ‘100 dagen na de verkiezingen’ nemen we een zestal gemeenten en hun beleidsambities onder de loep. In deze derde editie: Utrecht.

Utrecht: ruimte voor iedereen

Een inclusieve stad, met plaats en groei voor iedereen. Dát is wat Utrecht wil zijn. In het coalitieakkoord Utrecht: ruimte voor iedereen willen GroenLinks, D66 en ChristenUnie van Utrecht een plaats maken voor iedereen. Voor inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Als het gaat om economie, vestigingsklimaat en arbeidsmarkt zijn de volgende speerpunten van belang:

 • Aantrekken van (internationale) bedrijven die groen, slim en gezond zijn. Dit draagt bij aan een duurzame groei van de stad op het gebied van duurzaam en circulair bouwen, de energietransitie, gezondheid, ICT en onderwijs.
 • Investeren in een ‘ecosysteem’ voor starters en groeifaciliteiten, het stimuleren van initiatieven voor startende ondernemers en zzp’ers.
 • Goede aansluiting realiseren tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
 • Ruimte geven aan creatieve bedrijvigheid, startups en scale-ups. De maatregelen voor het verder versterken van het (regionale) vestigingsklimaat moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met bestaande platforms, zoals de Economic Board Utrecht (EBU).
 • Inrichten van een regionaal investeringsplatform samen met publieke en private partners in de regio. Dit platform is gericht op het creëren en aanjagen van de werkgelegenheid en bedrijvigheid van de toekomst. Doelstelling is de investeringen te richten op sectoren en bedrijvigheid die maatschappelijke waarde hebben voor de stad.
 • Het Lokaal Economisch Fonds wordt het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt en wordt gericht ingezet op duurzame, lokale banengroei in de sectoren van de toekomst.

Ook verduurzamen? Wij hebben subsidiemogelijkheden voor u op een rijtje gezet.

Utrecht: gezonde groei voor iedereen

Om in de toekomst op een gezonde manier te blijven groeien, is zorg voor het klimaat en het terugdringen van de uitstoot van vervuilende stoffen van groot belang. Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, investeert Utrecht in duurzame vormen van vervoer en nieuwe energie. Ze wil een koploper blijven in de omslag naar nieuwe energie en het gasloos maken van wijken. Utrecht stimuleert het hergebruik van grondstoffen in de bouwopgave en verbetert de gescheiden inzameling van afval. Concreet wil Utrecht de volgende maatregelen nemen:

 • Ervoor zorgen dat alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij zijn en minimaal energieneutraal.
 • Bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, inzetten op belangrijke aspecten als groen, een hoogwaardige en toegankelijke openbare ruimte en circulaire bouw. Utrecht wil ook klimaatadaptatie bevorderen, bijvoorbeeld via verticale bossen (hoogbouw), groene gevels en het voorkomen van verstening.
 • Bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden samen met marktpartijen kijken hoe investeringen slim gecombineerd kunnen worden voor het opzetten van nieuwe mobiliteitsdiensten (deelauto’s, mobiliteitsabonnementen voor bewoners en werknemers, enzovoort).
 • Investeren in het fietsnetwerk tot en met 2030 voor een bedrag van circa 20 miljoen euro.
 • Ontwikkelen van een langetermijnvisie waarin mogelijkheden voor nieuwe vormen van openbaar vervoer worden opgenomen, zoals lightrail, metro en tram.
 • Stimuleren van de komst van logistieke hubs, bundelen van de bevoorrading en voorrang geven aan schoon vervoer.
 • Zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn:
  • De gemeentelijke energie-inkoop is in 2020 volledig verduurzaamd.
  • In 2025 liggen er zonnepanelen op 20% van de Utrechtse daken.
  • In 2030 is het Utrechtse systeem van stadsverwarming verduurzaamd.
  • In 2030 zijn minimaal 40.000 bestaande woningen van het gas af.
  • In 2040 is het gemeentelijke vastgoed volledig verduurzaamd.

In de volgende editie vervolgen we onze serie met een artikel over Eindhoven.

In de tussentijd al (energie)subsidie aanvragen voor uw bedrijf? Bel +31 (0)88 – 838 13 81  of vul ons contactformulier in om binnen twee werkdagen te weten of u in aanmerking komt.