SLIM-regeling

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen (LLO) van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Voor zowel werkgevers als werkenden is het belangrijk om hierop te anticiperen. Ondernemingen die investeren in LLO kunnen vanaf maart 2020 SLIM-subsidie aanvragen.

slim regeling

Voor wie is de subsidie uit de SLIM-regeling bedoeld?

De SLIM-regeling kent drie doelgroepen:

  1. De subsidieregeling is in eerste instantie bedoeld voor elke mkb, omdat een leren en ontwikkelen in het mkb in het algemeen minder vanzelfsprekend is dan in grotere bedrijven. In het mkb ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming. LLO is in het mkb dan ook minder sterk ontwikkeld dan bij grotere bedrijven.
  2. Daarnaast is leren en ontwikkelen ook minder aan de orde in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Daarom geldt deze regeling óók voor de grootbedrijven uit die drie sectoren.
  3. Ook kunnen samenwerkingsverbanden in het mkb een aanvraag indienen. O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager dienen.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

SLIM-subsidie is beschikbaar voor de volgende initiatieven:

  1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte van uit het perspectief van de onderneming;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming;
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
  4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Tot de subsidiabele kosten behoren externe kosten die daadwerkelijk binnen de periode van uitvoering van het initiatief zijn gemaakt. Voor de vergoeding van externe kosten geldt een maximum tarief van 125 euro exclusief BTW. Aangezien voor de uitvoering van een initiatief niet altijd externen ingeschakeld hoeven te worden, komen ook directe loonkosten voor subsidie in aanmerking. Het gaat daarbij om het bruto loon van de persoon of personen die zich in het bedrijf van de subsidie aanvrager of in een van de organisaties in het samenwerkingsverband bezighoudt met de uitvoering van het initiatief.

Hoeveel SLIM-subsidie kan ik aanvragen?

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage 80% bedraagt.

Voor subsidieverlening wordt een ondergrens vastgesteld. Subsidie aan individuele mkb-werkgevers of werkgevers in het grootbedrijf in de landbouw-, horeca- en recreatiesector wordt slechts verleend indien de subsidiabele kosten ten minste 5.000 euro bedragen. Deze ondergrens geld niet voor een aanvraag om subsidie voor derde leerweg trajecten.

De maximale subsidie voor individuele mkb-werkgevers bedraagt 24.999 euro. Voor mkb- of grote ondernemingen uit de landbouwsector is de subsidie maximaal 20.000 euro. Dat heeft te maken met de landbouw de-minimisverordening (ongeoorloofde staatssteun). Voor het grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector bedraagt de subsidie maximaal 200.000 euro. De maximale subsidie voor een samenwerkingsverband bedraagt 500.000. Daarbij geldt dat geen van de partijen van het samenwerkingsverband aanspraak mag maken op meer dan 200.000 euro. De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten is 2.700 euro per gerealiseerde praktijkleerplaats is (op basis van 40 weken voor een volledige praktijkleerplaats).

Hoe kan ik SLIM subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door middel van een aanvraagformulier dat online beschikbaar zal worden gesteld. Met deze aanvraag zullen een aantal vereiste bijlagen moeten worden meegestuurd, zoals een de-minimisverklaring.

Het is de bedoeling dat SLIM-subsidie in vaste aanvraagtijdvakken kan worden aangevraagd. Individuele mkb-werkgevers kunnen jaarlijks subsidie aanvragen van 1 maart tot 1 april. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen in de periode van 1 april tot 1 juli. Aanvragers mogen per aanvraagtijdvak maar een subsidieaanvraag indienen voor elk van de genoemde initiatieven. Het aanvrager van subsidie voor loopbaanadviezen en derde leerwegtrajecten is dus mogelijk.

Conceptregeling SLIM-subsidie

In November 2019 heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de SLIM-subsidie. Ook heeft de Minister de concept subsidieregeling gepubliceerd. De verwachting is dat de regeling begin 2020 gepubliceerd gaat worden. De informatie in dit artikel is gebaseerd op de conceptregeling en zal worden aangepast zodra de definitieve versie van de subsidieregeling is gepubliceerd.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op, ook als u op zoek bent naar een adviesorganisatie. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.

 

Stuur ons uw bericht


* = verplicht veld | Het PNO Privacy Statement is van toepassing