17 miljoen euro voor Bovenlokale Sportinfrastructuur

Om het historisch opgebouwde tekort aan sportinfrastructuur te verhelpen, werd het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen uitgewerkt. Eén van de krachtlijnen uit dit plan is de structurele subsidieregeling voor bovenlokale sportinfrastructuur (BLSI). In 2023 stelt de Vlaamse overheid hiervoor 17 miljoen euro ter beschikking.

Wat houdt de maatregel in?

Concreet biedt het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur een permanent kader waarbij geregeld dossiers voor subsidiëring kunnen ingediend worden door publieke actoren (o.a. gemeentes) en private initiatiefnemers (publiek-private samenwerkingen, sportclubs, federaties, private bedrijven) van bovenlokale sportinfrastructuur.

Vlaanderen subsidieert tot 30% van de sportgerelateerde investeringskosten, met een maximum van 1,35 miljoen euro per project. Het kan gaan om zowel nieuwbouwprojecten als renovaties.

Voorwaarden

Projecten uit alle sportdisciplines maken kans op de subsidie, op voorwaarde dat het globale project een voldoende bovenlokaal karakter heeft. De bovenlokaliteit wordt o.a. bepaald door de mate waarin het project unieke of verschillende types sportinfrastructuur aanbiedt, de mogelijkheid biedt om een topsportfunctie te vervullen, optimaal de beschikbare ruimte benut, geclusterd is met andere sportinfrastructuren, en slaapgelegenheid voorziet.

Verder wordt er ook een belangrijke nadruk gelegd op de duurzaamheid en impact van de investeringen op het milieu en de omgeving (efficiënt energieverbruik, openstelling naar een breed publiek, billijke toegangsprijzen, toegankelijkheid, innovatieve karakter, etc.).

Projecten mogen nog niet gestart zijn op het moment van de aanvraag, moeten binnen de 3,5 jaar na indiening van het subsidiedossier afgerond zijn en moeten een minimale investeringswaarde van 533.403 euro (excl. BTW) aan sportgerelateerde investeringskosten hebben. Ook moet de subsidieaanvrager eigenaar zijn of beschikken over een langdurig zakelijk recht op de grond waarop de sportinfrastructuur wordt gebouwd of gerenoveerd.

Indien uw project voldoet aan deze voorwaarden, kan u ten laatste op 30 september 2023 een aanvraag indienen bij Sport Vlaanderen om aanspraak te maken op steun.

Wilt u nagaan of uw project in aanmerking komt? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experten om zicht te krijgen op de potentiële slaagkansen van een steunaanvraag.