Hervorming kmo-portefeuille

Deze zomer raakte bekend dat de Vlaamse overheid de kmo-portefeuille zal hervormen. De maatregel zal in de toekomst beperkt worden tot een limitatieve lijst van specifieke thema’s. Verder zal er ook een kwaliteitskamer ingericht worden om de kwaliteit van de dienstverleningen beter te controleren.

Wat is de kmo-portefeuille?

Met de kmo-portefeuille kunnen Vlaamse kmo’s financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Specifiek gaat het om opleidingen en adviesdiensten, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan.

Kleine ondernemingen kunnen hierbij genieten van 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Voor adviezen of opleidingen met betrekking tot het thema cybersecurity wordt een bijkomend steunpercentage van 15% voorzien bovenop deze basissteun. Het maximale steunplafond is € 7.500 steun per jaar per onderneming.

Wat verandert er?

Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt beperkt tot een aantal specifieke thema’s, bepaald door de beleidsprioriteiten. Enkel opleidingen en adviezen die betrekking hebben op minstens één van deze thema’s kunnen gesubsidieerd worden. Volgende thema’s worden voorzien:

 • Bedrijfsstrategie, gericht op de koers- en structuurbepaling van een onderneming;
 • Beroep-specifieke competenties, om de kerntaken van een functie of beroep uit te kunnen oefenen;
 • Digitalisering, o.a. gericht op het gebruik van digitale technologieën die leiden tot nieuwe activiteiten / wijzigingen op het vlak van hardware, software en online toepassingen en cybersecurity;
 • Duurzaamheid, o.a. gericht op een efficiënter gebruik materialen met respect voor milieu en maatschappij;
 • Financiële geletterdheid, gericht op het verwerven financiële en boekhoudkundige kennis;
 • Innovatie, gericht op het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag;
 • Internationalisering, gericht op het stimuleren, ondersteunen en bevorderen van het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen;
 • Personeelsmanagement, gericht op de algemene werking van de kmo, en met betrekking tot minstens één van de volgende onderwerpen:
  • arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen;
  • competentiebeleid;
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid;
  • evaluatie- en functioneringsbeleid;
  • personeelsplanning;
  • sociale wetgeving.

Daarnaast wordt een kwaliteitskamer opgericht die waakt over de inhoudelijke kwaliteit van de gesubsidieerde diensten binnen de kmo-portefeuille. De kwaliteitskamer is samengesteld uit deskundigen op het vlak van ondernemerschap en uit de wetenschappelijke wereld die op de hoogte zijn van de kennisnoden van kmo’s. Deze kwaliteitskamer zal o.a. advies verlenen naar aanleiding van klachten over de inhoud van diensten en de invulling van de thema’s en het subsidiabele karakter van een dienst.

Meer weten? – Neem vrijblijvend contact op met ons.

KMO