KMO-instrument: nieuwe exportfinanciering Finexpo

Op 9 juni 2017 heeft de Ministerraad de goedkeuring gegeven voor de lancering van een nieuw financieringsinstrument voor Belgische exportprojecten die vallen binnen het regelgevend kader van Finexpo.

Het betreft een nieuwe steunmaatregel voor kmo’s die kapitaalgoederen (= machines, apparatuur, etc.) voor de eerste keer naar een ontwikkelingsland exporteren. De steunpercentages variëren tussen 80-100 %, met een maximum steun van € 700.000.

Er moet hierbij aan volgende voorwaarden voldaan worden:

  • De aanvrager is een Belgische kmo en exporteert voor de eerste keer naar een ontwikkelingsland, aan een publieke klant (geen privaat bedrijf). De lijst met in aanmerking komende ontwikkelingslanden kan hier teruggevonden worden. De steun dient bovendien relevant te zijn voor de ontwikkeling van deze landen.
  • Het moet gaan om innovatieve kapitaalgoederen en aanverwante diensten: het product moet volledig functioneel (niet meer in testfase) en innovatief zijn. Om te bepalen of iets al dan niet innovatief is, zal beroep gedaan worden op de definities die de regio’s, federale en Europese instellingen/agentschappen hanteren. Producten die met publieke innovatiesteun zijn ontwikkeld worden automatisch als innovatief erkend (bijvoorbeeld een goedgekeurd kmo-innovatieproject).
  • Belgische toegevoegde waarde: enkel projecten met een voldoende Belgisch belang (30 % of 50 %) kunnen een beroep doen op dit instrument. Het percentage Belgisch belang bepaalt ook de hoogte van de steun. De berekening van dit belang is terug te vinden in het Finexpo-vademecum.
  • Het contractbedrag bedraagt maximum € 876.000

Meer info over de maatregel en hoe u een aanvraag kan indienen kan u hier terugvinden.