Nieuwe oproep Energietransitiefonds staat open

Sinds 10 november 2022 staat de nieuwe projectoproep van het Energietransitiefonds open. Binnen deze oproep worden enkele specifieke focusthema’s naar voren geschoven die nauw aansluiten bij het federaal regeringsbeleid. Er is een verplichte vooraanmelding voor deze oproep die uiterlijk op 14 december 2022 moet gebeuren. Het volledige projectvoorstel moet ingediend worden op uiterlijk 23 januari 2023.

Het Energietransitiefonds wil onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie aanmoedigen. Het ondersteunt daarom innoverende projecten binnen de federale energiebevoegdheden in het kader van energietransitie, die ingedeeld zijn in drie thematische assen:

  1. Hernieuwbare energiebronnen in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee en biobrandstoffen
  2. Nucleaire energietoepassingen
  3. Bevoorradingszekerheid en netevenwicht

Bij de projectoproep van november 2022 zal net als in voorgaande jaren voorrang gegeven worden aan de thematische assen 1 en 3. De projecten binnen thematische as 2 komen enkel in aanmerking voor steun voor zover het beschikbare budget niet wordt toegekend aan projectvoorstellen binnen de andere twee thematische assen. Zo werd er bij de vorige oproep geen enkel project geselecteerd uit thematische as 2.

Daarnaast worden er in deze oproep enkele specifieke focusthema’s naar voren geschoven voor thematische assen 1 en 3. Het betreffen thema’s die nauw aansluiten bij het federaal regeringsbeleid en waar bijkomend onderzoek en ontwikkeling zinvol is:

  • Onderzoek en ontwikkeling op het vlak van de uitbouw van hernieuwbare energie op zee geniet een prioriteit binnen deze projectoproep. Dit gaat dan zowel over de optimalisaties en de “repowering” van de bestaande zone, alsook over de nieuwe te ontwikkelen Prinses Elisabeth Zone. Andere aandachtspunten zijn de verdere uitbouw van testinfrastructuur op zee ten dienste van Belgische bedrijven actief in deze sector en de technische uitdagingen voor de integratie van deze energie op het Belgische transportnet.
  • Gezien het beperktere potentieel aan hernieuwbare energie in België, is het cruciaal om ook interconnecties verder uit te bouwen om te komen tot een energienetwerk op zee voor zowel elektriciteit als hernieuwbare energie. Innovatieprojecten om België hierin te positioneren zijn cruciaal en worden ook binnen thematische as 3 behandeld.
  • Een verhoogde uitbouw van hernieuwbare elektriciteitsproductie betekent ook een nood aan meer flexibiliteit in het elektriciteitstransmissienet. In deze projectoproep wordt daarom gefocust op projecten die een effectieve bijdrage leveren aan de uitbouw van demand side management (DSM) of grootschalige energie-stockage via bijvoorbeeld batterijprojecten. Hieronder vallen tevens projecten om verschillende gebouwen gezamenlijk slim aan te sturen om de transmissienetstabiliteit te ondersteunen. Door het betrekken van hernieuwbare energiegemeenschappen en burgers wordt er ook gewerkt aan de sensibilisering en het uitdragen van het belang van deze flexibiliteit. Ook projecten om de flexibiliteit van industriële processen actief te gaan aansturen, blijven cruciaal in ons toekomstig energiesysteem. Projecten die aangeven welke randcondities en marktwerking er nodig is om dit potentieel volledig aan te spreken binnen een industriële context kunnen zeer zinvol zijn.
  • Bovendien wordt in deze projectoproep van november 2022 eveneens met specifieke aandacht gekeken naar elektrische mobiliteit en gerelateerde toepassingen (zoals bijvoorbeeld V2G) ter ondersteuning van het transmissienet evenwicht en het aanbieden van flexibiliteit.
  • Tot slot zijn in deze projectoproep ook innovatieve projectvoorstellen welkom die onze energiestrategie richting 2050 verder vorm geven en ondersteunen. Doel is om België via innovatie op de kaart te houden voor de offshore wind industrie en voor hernieuwbare waterstof in een internationale markt, en onze Belgische bedrijven te ondersteunen in hun groeipotentieel binnen deze markten.

Het budget van het Energietransitiefonds voor 2023 bedraagt 25 miljoen euro. Dit kan als subsidie worden toegekend aan projecten die aan alle betreffende voorwaarden voldoen en betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling, investering in onderzoeksinfrastructuur, of op innovatie door kmo’s.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.