Provinciale oproepen: Limburg en Oost-Vlaanderen

Ook op provinciaal niveau zijn er interessante subsidiemogelijkheden die steun bieden aan duurzame, innovatieve projecten.

Droogte Innovatie Fonds (DIF) (Limburg)

De provincie Limburg maakt 1,25 miljoen vrij voor waterbesparende maatregelen in de Limburgse land- en tuinbouw. Met deze projectsubsidie wil de provincie Limburg de land- en tuinbouwsector meer weerbaar maken tegen droogte.

Het Droogte Innovatie Fonds steunt projecten met focus op waterbesparende maatregelen, klimaat-adaptieve maatregelen, alternatieve waterbronnen, het vertraagd afvoeren van water, infiltratie en waterdoorlatende verhardingen, buffering, maar ook op precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen.

Zowel publieke als private instellingen, ondernemingen, Limburgse land -en tuinbouwers of samenwerkingsverbanden van deze doelgroepen kunnen van dit fonds gebruik maken, onder voorwaarde dat minstens één projectpartner zijn maatschappelijke zetel of woonplaats in Limburg (B) heeft. Verder dient ook het investeringsproject op Limburgs grondgebied plaats te vinden. Aanvragen kunnen ingediend worden nadat de deputatie de oproep opengesteld heeft.

Subsidie voor circulaire ketenprojecten (Oost-Vlaanderen)

Deze oproep ondersteunt de uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen.

Er wordt gemikt op projecten die als doel hebben om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren zodat minder grondstoffen worden verbruikt én minder CO2 wordt uitgestoten. De focus kan daarbij zowel liggen op circulaire product- en procesinnovatie als op het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën, tools of businessmodellen in de praktijk.

De subsidie richt zich zowel op partnerschappen van ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties uit Oost-Vlaanderen. Het partnerschap moet uit minstens twee partners bestaan, waarvan één kmo. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt € 30.000. Een aanvraag moet uiterlijk op 20 november 2020 worden ingediend.

Meer weten over deze lokale oproepen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons.