E-health: regie is nodig

E-health wordt al jaren gezien als een manier om de zorgkwaliteit te verhogen en de zorgkosten te verlagen. Dit lijkt op een wondermiddel, maar regie is nodig om het echt tot een succes te maken. Volgens de e-Health monitor 2018 van Nictiz en Nivel begint dat besef te komen. Aan de e-health- initiatieven ligt het in ieder geval niet.

Nog ruimte voor groei in gebruik e-health

Het gebruik van e-health oplossingen en de bekendheid ervan bij zorggebruikers en zorgverleners verschilt per categorie:

 • online inzage: de mogelijkheid voor zorggebruikers om hun medische gegevens online in te zien bij zorgverleners; hoewel er nog vrijwel geen gebruik van wordt gemaakt blijkt uit het onderzoek dat zowel zorggebruikers en zorgverleners deze mogelijkheid wel gewenst vinden; eenderde van de artsen echter verwacht hiervan ook negatieve effecten – denk aan discussies over de inhoud van het patiëntendossier
 • online contactmogelijkheden: vooral bij huisartsen is deze mogelijkheden sterk gestegen en ook het gebruik ervan door zorggebruikers neemt toe
 • zelfmanagement en persoonlijke gezondheidsomgeving: het zelf digitaal gegevens bijhouden over de gezondheid biedt nog volop ruimte voor groei: 34% van de zorggebruikers houdt digitaal zijn/haar lichamelijke activiteit bij en ongeveer eenderde van de zorgverleners heeft nog niet eerder van een persoonlijke gezondheidsomgeving gehoord
 • begeleiding en ondersteuning op afstand: vooral in de ouderenzorg neemt de inzet van toezichthoudende technieken een vlucht (van 53% in 2014 naar 81% in 2018);
 • elektronische communicatie tussen zorgverleners: het op gestandaardiseerde elektronische wijze uitwisselen van patiëntgegevens neemt toe in de huisartsen- en ziekenhuiszorg, maar niet in de ouderenzorg. Op lokaal niveau vindt ook digitale gegevensuitwisseling plaats, zij het beperkt.

Geen gebrek aan e-health-projecten

Aan de ontwikkelkant gebeurt er genoeg: ook uit onze eigen praktijk blijkt dat er met grote regelmaat zorggerelateerde digitaliseringsprojecten worden opgestart, variërend van games om zorgpersoneel te trainen of om patiënten beter te laten revalideren, ICT-oplossingen om ziekenhuiszorg naar de thuissituatie te verplaatsen en online tools voor training. Bij dergelijke projecten spelen twee factoren een belangrijke rol:

 • crossover: e-healthoplossingen zijn een schoolvoorbeeld van cross-sectorale innovatie tussen de zorg-sector en andere sectoren. Denk aan ICT (onlinesoftware voor zelhulptoepassingen) of High Tech (domotica of hardware-oplossingen voor zelfhulp)
 • valorisatie: voor een succesvolle e-healthinnovatie moet tot een effectieve implementatie, opschaling en valorisatie worden gekomen. In Noord-Nederland is hiervoor bijvoorbeeld een fieldlab opgericht waarin initiatieven en ervaringen in beeld kunnen worden gebracht en kennis kan worden ontsloten.

Het belang van valorisatie wordt onderstreept door de resultaten van de e-healthmonitor, waarin wordt gesteld dat meer aandacht voor een heldere visie en beleid, het faciliteren van zorgverleners en -gebruikers en een duidelijke agenda noodzakelijk zijn voor een snellere toename van e-healthgebruik. Naar onze mening hebben e-healthprojecten, waarbij ook deze aspecten aandacht krijgen, per definitie een grotere slaagkans.

Nieuwe stimuleringsregeling E-health Thuis

Een actuele subsidieregeling is Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Deze subsidie kan vanaf 1 maart 2019 worden aangevraagd en is bedoeld voor initiatieven ter opschaling en borging van bestaande e-healthtoepassingen die ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking helpen langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Gedacht kan worden aan valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand maar ook technologie die mantelzorgers in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat.

Deze subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz-zorgthuis, samen met één of meer inkopers van ondersteuning en zorg, en is bedoeld voor activiteiten zoals het trainen van cliënten en zorgprofessionals, het maken van een businesscase en het aanbieden van werkprocessen. De verwachting is dat met het subsidiebudget circa 280 initiatieven kunnen worden gesubsidieerd. Wilt u meer weten over deze regeling of over onze ondersteuning bij de ontwikkeling van e-health innovatie, bel ons dan op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement