Glastuinbouw moet versneld verduurzamen

In zijn brief van 22 april informeert minister Staghouwer (LNV) de Tweede Kamer over zijn plannen om de glastuinbouwsector versneld door de energietransitie te loodsen. Bedoeling is dat de sector in 2040 klimaatneutraal is. Ter ondersteuning zijn twee subsidieregelingen opnieuw opengesteld.

Nieuwe doelen voor de glastuinbouw

De ambitie van de glastuinbouwsector, om in 2040 klimaatneutraal te zijn, lijkt met het huidige tempo niet haalbaar. Ondanks dat veel tuinders hebben geïnvesteerd in nieuwe besparingsmethoden en ook het gebruik van duurzame energie sterk is toegenomen, neemt volgens de minister al sinds 2017 de CO2-uitstoot niet af. In het huidige tempo doorgaan zou betekenen dat het doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn niet zal worden gehaald. Door tussen de 0,5 en 1,0 Mton extra aan uitstoot te reduceren wordt een versnelling aangebracht in de klimaatdoelen van de glastuinbouw, en komt het nieuwe restemissiedoel in 2030 op een bandbreedte van 4,3 tot 4,8 Mton aan CO2-equivalenten. Om de sector hierbij te ondersteunen wordt onder andere het stimuleringsinstrumentarium aangepast. De subsidieregelingen Marktintroductie Energie Innovaties glastuinbouw (MEI) en Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) zijn als onderdeel hiervan opnieuw opengesteld.

Marktintroductie Energie Innovaties glastuinbouw (MEI)

De MEI-subsidie (Marktintroductie Energie Innovaties) is bedoeld voor bedrijven die investeren in innovatieve kas- of energiesystemen die gebruik maken van duurzame energie en zorgen voor CO2-reductie. Te denken valt aan systemen die werken op wind- of zonne-energie of aardwarmte, energie uit biomassa, biogas of stortgas of uit rioolwaterzuiveringsgas. Deze regeling was per 22 augustus vorig jaar komen te vervallen maar is nu zonder inhoudelijke wijzigingen opnieuw geopend. De subsidie kan oplopen tot 1,5 miljoen euro per aanvraag. Aanvragen kunnen worden ingediend van 19 april tot en met 3 juni 2022.

Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

De subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw is bedoeld om glastuinbouwbedrijven financieel te ondersteunen bij het investeren in effectieve energiebesparingsmaatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen als een hogedruk vernevelingsinstallatie voor kaskoeling, een tweede energiescherm en LED-belichting. Hoewel het nieuwe openstellingsbudget 13 miljoen euro is, wil de minister dit verhogen naar 25 miljoen euro. Aanvragen kunnen worden ingediend van 19 april tot en met 30 juni 2022.

Deze subsidie aanvragen

Uit het bericht hierboven kan al worden opgemaakt dat deze subsidies tegemoet komen aan een behoefte. Omdat een goede aanvraag nogal wat voorbereidingstijd kost, onder meer door de verplichte onderbouwing met berekeningen, verdient het aanbeveling om tijdig te starten met aanvragen. PNO Consultants kan u hierbij helpen. Heeft u vragen over deze subsidies of wilt u ondersteuning bij aanvragen? Neem dan contact met ons op via 088-8381381 of stuur ons een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement