Maatwerkregeling Ventilatie op Scholen verhoogt bijdrage

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft de Maatwerkregeling Ventilatie op Scholen gepubliceerd. Schoolbesturen krijgen bij ‘urgente ventilatieproblemen’ liefst 60% van de kosten vergoed, twee keer zoveel als de basissubsidie.

Wat is het doel van de Maatwerkregeling Ventilatie op Scholen?

Voor optimale leerprestaties moeten scholen zo gezond mogelijk fysiek onderwijs aanbieden. Een goede luchtkwaliteit is daarbij van belang. Voor het verkleinen van het risico op Covid-19-besmettingen, maar ook voor het creëren van een goed leerklimaat voor leerlingen en goede arbeidsomstandigheden voor het onderwijspersoneel. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarbij hoort een goed binnenklimaat met goede ventilatie.

De maatwerkregeling is de opvolger van de eerdere ‘SUVIS’-regeling (specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen). Doel van de nieuwe regeling is het verbeteren van de ventilatie in bestaande schoolgebouwen door middel van noodzakelijke en energiezuinige maatregelen. Schoolgebouwen met de meest urgente ventilatiesituatie hebben daarbij prioriteit zodat ze zo snel mogelijk, binnen uiterlijk drie jaar, voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Hoe ziet de regeling eruit?

De maatwerkregeling bestaat uit twee onderdelen:

 • een ‘basissubsidie’
 • een ‘vangnetsubsidie’ voor de meest urgente gevallen op basis van aanvullende voorwaarden:
  • een bezoek van het hulpteam ventilatie van Stichting Ruimte-OK dat zorgt voor een maximale gedragsaanpassing van het personeel, en optimalisatie van de technische mogelijkheden van het gebouw;
  • een meting van de CO2-concentratie en de binnentemperatuur gedurende twee weken door het hulpteam ventilatie van Stichting Ruimte-OK. Het team geeft op basis van deze meting een urgentieverklaring af aan de hand van een puntensysteem. De meest urgente gevallen komen in aanmerking voor de ‘vangnetsubsidie’ van de maatwerkregeling.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

De Maatwerkregeling Ventilatie op Scholen is bestemd voor projecten die gericht zijn op de verbetering van de ventilatie van bestaande schoolgebouwen. Hoe? Door het toepassen van noodzakelijke en energiezuinige maatregelen die gericht zijn op het realiseren van:

 • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm (in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012) of:
 • een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm (in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012).

Budget en subsidiebedragen

Het subsidiebudget voor de maatwerkregeling bedraagt:

 • 25 miljoen euro voor basissubsidies
 • 114 miljoen euro voor vangnetsubsidies.

De basissubsidie bedraagt maximaal 30% van de totale bouw- en installatiekosten van het schoolbestuur voor een project. De vangnetsubsidie bedraagt 60% van de kosten voor de benodigde ventilatie-interventie. Beide subsidies kunnen overigens niet worden gecombineerd.

Basissubsidie: wie het eerst komt, …

Schoolbesturen dienen een aanvraag in bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Voor de basissubsidie kunnen ze dit doen van 18 juli 2022 tot en met 31 oktober 2022. De dienst verdeelt het beschikbare bedrag voor de basissubsidies op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dus wie het eerst komt, …

Vangnetsubsidie: urgentie is doorslaggevend

De subsidieverstrekker verdeelt het beschikbare bedrag voor de vangnetsubsidies op basis van de scores uit de urgentieverklaring van Stichting Ruimte-OK, die deze afgeeft op basis van de (bouw-)technische voorwaarden. De volgorde van toekenning is van hoge naar lage score uit de urgentieverklaring.

Voor de vangnetsubsidies zijn er drie aanvraagrondes:

 • 18 juli 2022 tot en met 30 september 2022
 • 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022
 • 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023.

Meer weten?

Bent u een schoolbestuur en zijn uw schoolgebouwen (dringend) toe aan nieuwe ventilatievoorzieningen? Kom dan nu in actie en neem contact op met de experts van PNO of de onderwijsspecialisten van Nehem via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement