MDIEU-subsidie verruimd: nu ook voor bedrijven!

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de al eerder aangekondigde verruiming van de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gepubliceerd. Vanaf september 2023 kunnen ook individuele bedrijven subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren en om werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen.

Achtergrond van MDIEU-subsidie

Het kabinet heeft in 2019 een akkoord bereikt met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Een van de afspraken uit dit akkoord gaat over duurzame inzetbaarheid, die eraan moet bijdragen dat mensen hun pensioen gezond en vitaal werkend kunnen bereiken. Ook degenen die zwaar werk verrichten. Hieruit voortvloeiend hebben het kabinet en sociale partners de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) in het leven geroepen.

Aanleiding voor de verruiming

Eind vorig jaar heeft onderzoeksbureau SEOR de MDIEU-subsidie geëvalueerd. Een belangrijk aandachtspunt in het onderzoek was het bereik van de regeling. Ruime toegankelijkheid van de subsidieregeling voor iedereen die wil investeren in duurzame inzetbaarheid is essentieel. Het onderzoek van SEOR liet zien dat de MDIEU tot nu toe slechts 40-45% van de werkgelegenheid in Nederland bereikt en dat er mogelijkheden zijn dit bereik te vergroten.

Verruiming MDIEU: individuele bedrijven én lagere drempel

Naar aanleiding van het onderzoek had het ministerie van SZW al eerder aangekondigd na de zomer van 2023 ook voor individuele bedrijven een aanvraagtijdvak open te stellen. Hiervoor moest het wel eerst de bestaande regeling wijzigen. Tot en met 20 maart konden belanghebbenden hun input geven voor de nieuwe regeling.

Nu heeft het ministerie de verruimde regeling officieel gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

 • Individuele arbeidsorganisaties of een groep verbonden arbeidsorganisaties (holding) komen voortaan ook in aanmerking voor de MDIEU-regeling. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook een moederonderneming subsidie kan aanvragen voor activiteiten gericht op haar dochterondernemingen en een franchisegever voor activiteiten gericht op de franchisenemers.
 • Individuele arbeidsorganisaties moeten bij hun subsidieaanvraag voor een activiteitenplan – een plan met activiteiten voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden – een bedrijfsanalyse aanleveren die inzicht geeft in:
  – de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk en
  – de inzet die nodig is om te zorgen dat werkenden in het bedrijf in de toekomst zoveel mogelijk gezond werkend hun pensioen bereiken.

NB Als er al sprake is van een sectoranalyse en de arbeidsorganisatie maakt deel uit van de betreffende sector, kan de arbeidsorganisatie gebruik maken van deze sectoranalyse en deze vertalen naar de arbeidsorganisatie voor het opstellen van de bedrijfsanalyse.

 • Het drempelbedrag om een subsidieaanvraag te kunnen indienen, gaat omlaag van 125.000 euro naar 75.000 euro. De subsidieverstrekker behandelt dus alleen aanvragen met een aangevraagd subsidiebedrag van minimaal 75.000 euro. NB De verlaging van het drempelbedrag geldt zowel voor individuele arbeidsorganisaties als voor sectoren waardoor de regeling een grotere doelgroep bereikt.

Activiteiten en subsidiebedragen

De volgende activiteiten komen voor MDIEU-subsidie in aanmerking:

 1. bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
 2. bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
 3. stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
 4. bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan
 5. treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden (RVU).

De hoogte van de subsidie voor de onder punt 1. tot en met 4. genoemde subsidiabele activiteiten (duurzame inzetbaarheid) bedraagt 50%. De hoogte van de subsidie voor de onder punt 5. genoemde subsidiabele activiteiten (RVU) bedraagt 25%. De aangevraagde subsidie moet voor ten minste 25% betrekking hebben op activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid.

Nieuwe aanvraagrondes en budgetten

In de nieuwe aanvraagronde die loopt vanaf 1 september tot en met 30 november 2023 kunnen voor het eerst individuele bedrijven MDIEU-subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een activiteitenplan. Het budget hiervoor bedraagt 7,5 miljoen euro voor aanvragen tot 300.000 euro en 75 miljoen euro voor aanvragen van 300.000 euro en hoger. Voor het opstellen van een bedrijfsanalyse bedraagt de subsidie 5.000 euro. Bedrijven ontvangen alleen subsidie hiervoor wanneer zij tegelijkertijd ook subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een activiteitenplan.

Samenwerkingsverbanden – tussen ten minste één of meer werknemersorganisaties en een of meer werkgeversorganisaties in een sector – kunnen in deze zelfde periode ook een nieuwe aanvraag indienen. Het beschikbare budget bedraagt 250 miljoen euro.

Beoordeling van (volledige) subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst en zolang er budget is (first come first serve). Dus wacht niet af en kom tijdig in actie!

Meer weten?

Bent u een bedrijf, brancheorganisatie of O&O-fonds en heeft u plannen of ideeën voor het opstellen van een activiteitenplan voor duurzame inzetbaarheid? De specialisten van PNO en Nehem (onderdeel PNO Group) denken graag met u mee. Naast het aanvragen van subsidies helpen zij ook bij de uitvoering van projectactiviteiten zoals het stimuleren van een leven lang ontwikkelen (LLO) of de arbeidsmobiliteit van werkenden, het voeren van projectmanagement en het bieden van administratieve en/of financiële ondersteuning. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement