Miljoenen naar groen-economisch herstel van de landbouw

Drones inzetten om schadelijke insecten te bestrijden, klimaatadaptieve drainagesystemen aanleggen, CO2 opslaan in de bodem: voor de landbouwsector zijn er talloze manieren om te werken aan de toekomst én bij te dragen aan de Europese klimaatdoelen. Het Economisch Herstelfonds helpt daarbij.

Europees steunfonds voor landbouwers

Het Economisch Herstelfonds (EHF) is een Europees steunfonds voor landbouwers, speciaal bedoeld voor het economisch herstel van de landbouwsector na de corona-uitbraak. Nederland krijgt uit dit fonds een budget van 52,4 miljoen euro. Met dit geld subsidieert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitsluitend herstelmaatregelen die in lijn zijn met de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. We spreken hier daarom van ‘groen-economisch herstel’.

De Nederlandse regeling heet voluit Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES). Het ministerie heeft hier nu twee nieuwe modules aan toegevoegd: Samenwerken aan groen-economisch herstel, voor samenwerkingsverbanden die werken aan een duurzaam verdienmodel voor de gehele landbouwsector, en Investeren in groen-economisch herstel, waarmee landbouwers kunnen investeren in de toekomst van hun eigen bedrijf.

Subsidie: Samenwerken aan groen-economisch herstel

Landbouwers die samen met andere partijen ideeën uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector, of die in een gebied gezamenlijk willen werken aan de klimaatdoelen of het verbeteren van de biodiversiteit, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie Samenwerken aan groen-economisch herstel. Deze subsidie is bedoeld voor de volgende soorten investeringen:

 • Duurzame toegevoegde waardeketen: projecten gericht op het creëren van een nieuwe duurzame keten (van landbouwproduct tot marktrijp concept) of het verduurzamen van een bestaande keten
 • Innovatieve digitalisering: projecten gericht op het meten van data-gedreven prestaties met behulp van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s)
 • Gebiedsgerichte pilots: projecten gericht op het ontwikkelen van een duurzaam verdienmodel voor een bepaald gebied ter verbetering van het bodembeheer, de biodiversiteit of de kringlooplandbouw (bijvoorbeeld vastlegging van CO2 in de bodem ter vermindering van de bodemverdichting)
 • Sectorale initiatieven: projecten gericht op het verduurzamen van het voedselsysteem, waarbij een bepaalde sector binnen de landbouw als ‘kartrekker’ fungeert
 • Samenwerking voor maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken: projecten gericht op het verminderen van de ammoniakuitstoot, waarbij er tevens een beter verdienmodel voor landbouwers wordt ontwikkeld.

Het gaat hier dus om een subsidie die uitsluitend bestemd is voor samenwerkingsverbanden. Daaraan kunnen, naast landbouwers, allerlei partijen deelnemen – denk aan producentengroeperingen, coöperaties, andere mkb’s en/of brancheorganisaties. Achterliggende gedachte is dat juist die brede samenwerking leidt tot een duurzamere en sterkere landbouwsector.

Voor de meeste soorten investeringen geldt dat de subsidie minimaal 100.000 euro en maximaal 500.000 euro bedraagt. Alleen voor de ‘gebiedsgerichte pilots’ verstrekt het ministerie minimaal 300.000 euro en maximaal 2 miljoen euro aan subsidie.

Subsidie: Investeren in groen-economisch herstel

Landbouwers die hun eigen bedrijf duurzamer willen maken, kunnen daarvoor de subsidie Investeren in groen-economisch herstel aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor de volgende soorten investeringen:

 • Precisielandbouw en smart farming
 • Digitalisering
 • Water, droogte, verzilting
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

De subsidie vergoedt 60% van de totale investeringskosten. Landbouwers die jonger zijn dan 41 jaar, krijgen zelfs 75% van de investeringskosten vergoed. In principe geldt er een minimaal subsidiebedrag van 25.000 euro. Alleen als het gaat om een investering waarvoor een eenheidsprijs geldt, is er geen minimaal subsidiebedrag. De maximale subsidie bedraagt 150.000 euro.

Hoogste score telt

De aanvraagperiode voor de twee subsidies is ingegaan op 20 december 2021. Samenwerkingsverbanden en individuele landbouwers kunnen een aanvraag indienen tot en met 14 februari 2022, 17:00 uur. Bij beide subsidies gaat het om zogenoemde tender-regelingen. Dit betekent dat als het subsidiebudget niet toereikend is om alle aanvragen te honoreren, de subsidies gaan naar de aanvragen die het hoogst scoren op aspecten als duurzaamheid, effectiviteit, innovatie en haalbaarheid.

Meer weten?

Wilt u investeren in de toekomst van de landbouwsector én bijdragen aan de Europese klimaatdoelen? Zoekt u partners om voor de sector een duurzaam verdienmodel uit te werken? De consultants van PNO helpen u graag. Wij nemen uw plannen met u door, verbinden u met andere partijen en zorgen ervoor dat uw subsidieaanvraag optimaal scoort. Belangstelling? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement