Nieuwe en gewijzigde subsidieregelingen in Overijssel

De provincie Overijssel heeft een aantal nieuwe subsidieregelingen bekendgemaakt, onder meer om de opwekking van zonne-energie op bedrijfsdaken en parkeerterreinen te stimuleren. Ook heeft de provincie diverse bestaande subsidieregelingen aangepast en/of verlengd. In dit artikel zetten wij de nieuwe en gewijzigde regelingen voor u op een rij.

Nieuwe subsidieregelingen in Overijssel

Subsidieregeling zonne-energie op bedrijfsdaken

Met deze regeling wil de provincie Overijssel de opwekking van zonne-energie op bedrijfsdaken stimuleren. Eigenaren of huurders van gebouwen in Overijssel kunnen deze subsidie aanvragen. De oppervlakte van het dak moet minimaal 100 m2 bedragen. Particulieren, gemeenten en waterschappen zijn uitgesloten van de regeling. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 • het aanpassen van een dak, met als voorwaarde dat er zonnepanelen op het dak worden geïnstalleerd
 • de aanschaf en installatie van lichtgewicht-zonnepanelen op een dak dat onvoldoende draagkracht heeft voor de installatie van standaard-zonnepanelen.

De subsidie is een vast bedrag van 80 euro per kWp aan capaciteit van de zonnepanelen die worden geïnstalleerd. De subsidie is daarnaast maximaal het bedrag dat nodig is om het dak aan te passen, maximaal het bedrag dat nodig is om de lichtgewicht-zonnepanelen aan te schaffen en te installeren, en maximaal 100.000 euro per grootverbruikersaansluiting. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot eind november 2024, en worden in behandeling genomen tot het subsidieplafond van 600.000 euro is bereikt.

Subsidieregeling zonne-energieleverende parkeerterreinen

Met deze regeling wil de provincie de opwekking van zonne-energie op parkeerterreinen bevorderen. Overijsselse gemeenten, energiecoöperaties, parkmanagementorganisaties, ondernemingen en maatschappelijke instellingen kunnen deze subsidie aanvragen. Particulieren, eenmanszaken, vof’s en zzp’ers zijn uitgesloten van de regeling. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 • het realiseren van een draagconstructie
 • het vervangen of verstevigen van de fundering van het parkeerterrein, benodigd voor de draagconstructie
 • het realiseren van een batterij voor lokale tijdelijke opslag als onderdeel van het energieleverende parkeerterrein.

De subsidie voor het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein is maximaal 45% van de subsidiabele kosten en maximaal 200.000 euro per aanvraag. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot eind november 2024, en worden behandeld tot het subsidieplafond van 600.000 euro is bereikt.

Subsidieregeling MKB-Voucher digitalisering cultuur

Met deze regeling wil de provincie culturele instellingen in Overijssel ondersteunen om stappen te zetten op het gebied van digitalisering en digitale veiligheid. Culturele instellingen en organisaties van cultuur- en sportevenementen komen in aanmerking voor deze subsidie. Subsidiabele activiteiten zijn het opstellen van een digitaliseringsplan en het uitvoeren van één of meer digitaliseringsactiviteiten.

De subsidie voor het opstellen van een digitaliseringsplan is een vast bedrag van 500 euro per aanvraag. Voor de uitvoering van de digitaliseringsactiviteiten bedraagt de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten. De totale subsidie is samen minimaal 2.000 euro en maximaal 10.000 euro per aanvraag. Aanvragen kunnen van 14 november 2022 tot en met 12 mei 2023 worden ingediend en worden in behandeling genomen tot het subsidieplafond van 63.000 euro is bereikt.

Subsidieregeling cultuureducatie ‘Cultuur aan de basis 3.0’

Met deze regeling wil de provincie gemeenten stimuleren om cultuureducatie in hun gemeente aan te bieden aan de scholen voor primair onderwijs. Overijsselse gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen. Activiteiten komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze:

 • een aanbod bieden van cultuureducatieve activiteiten voor het primair onderwijs
 • gericht zijn op de verdieping en implementatie van doorgaande leerlijnen cultuureducatie
 • bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten, inclusief vakdocenten en educatief medewerkers, op het gebied van cultuureducatie
 • gericht zijn op het versterken van de meerjarige samenwerking van de school met de lokale culturele omgeving ten behoeve van de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen.

De subsidie is een vast bedrag per leerling per jaar, dat wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen in de gemeente en de eigen bijdrage van de gemeente per leerling. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 december 2022, en worden in behandeling genomen tot het subsidieplafond van 292.782 euro is bereikt.

Gewijzigde subsidieregelingen in Overijssel

De provincie Overijssel heeft niet alleen de bovengenoemde subsidieregelingen in het leven geroepen, maar heeft ook een aantal bestaande regelingen gewijzigd. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen:

 • Energiebesparing Overijssel 2.0: aan de naam van deze regeling is de aanduiding ‘2.0′ toegevoegd. Ook is het voortaan geen tenderregeling meer, maar een regeling die doorlopend is opengesteld voor het indienen van aanvragen. Verder is onder meer het subsidiepercentage voor mkb-ondernemingen verhoogd.
 • Lokale energie-initiatieven 4.0: voortaan kan vanuit deze regeling ook subsidie worden verstrekt voor het opleiden van vrijwilligers tot energiefixer of energiebespaarcoach.
 • Thuiswerkplannen/hybride-werkenplannen: deze regeling is per direct ingetrokken.
 • Stimuleren slim en duurzaam vrachtvervoer: het beschikbare budget geldt nu ook voor 2023 en de subsidie voor experimenten is verhoogd van 5.000 euro naar 10.000 euro.
 • MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: het subsidieplafond voor 2022 is verlaagd van 3.136.000 euro naar 2.793.872 euro, waarvan 1.741.985 euro voor kleine projecten en 1.051.887 euro voor grote projecten.
 • Sociale hypotheek Overijssel 2.0: aan de naam van deze regeling is de aanduiding ‘2.0′ toegevoegd en het subsidieplafond is verhoogd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 23 december 2022.

Meer weten?

De Overijsselse subsidieregelingen die bedoeld zijn om de opwekking van zonne-energie op bedrijfsdaken en parkeerterreinen te stimuleren, komen niet uit de lucht vallen. Ze sluiten aan bij het beleid van de rijksoverheid, die onder meer heeft bepaald dat daken van nieuwe bedrijfsgebouwen met ingang van 2025 voorzien moeten zijn van zonnepanelen. Gelet op deze ontwikkeling zullen meer Nederlandse provincies subsidieregelingen gaan optuigen die aansluiten bij het landelijke zonne-energiebeleid. Bent u als energiebewuste ondernemer benieuwd naar de (bestaande en/of op handen zijnde) subsidieregelingen in úw provincie? Onze consultants helpen u graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement