PNO start project COLLECTORS

Op 1 december vindt de officiële aftrap plaats van het project COLLECTORS. Dit op initiatief van PNO opgestarte project gaat Europees-breed de informatiestromen op het gebied van afvalinzameling en -sortering in kaart brengen. In een ander, net afgerond, project zijn op dit gebied namelijk grote tekortkomingen gesignaleerd. Die tekortkomingen zouden kunnen leiden tot een stagnatie in de transitie naar een circulaire economie.

Grote verschillen in Europese regio’s

Dit najaar heeft PNO het Europese project NEW_InnoNet afgerond. Binnen dit project is een stakeholder-platform voor circulaire economie opgezet en een gezamelijke Europese innovatieagenda opgesteld. Tijdens het project signaleerde PNO veel tekortkomingen in informatievoorziening en -deling op het gebied van circulaire economie. Een belangrijk thema in dit verband is afvalinzameling en -sortering. De manier waarop afval wordt ingezameld is bepalend voor de kwaliteit en het succes van terugwinning van grondstoffen. Europese regio’s presenteren zeer verschillend op dit gebied.

COLLECTORS wil barrières wegnemen

PNO heeft daarom het initiatief genomen voor een nieuw project: COLLECTORS. Met bovenstaande observaties als startpunt zal COLLECTORS goede regionale systemen identificeren en delen. Het voornaamste doel van COLLECTORS is om de kennis- en informatiebarrières voor regionale overheden weg te nemen en besluitvormingsprocessen te ondersteunen in hun transitie naar beter functionerende inzamelingssystemen.

COLLECTORS heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • De bewustwording van inzamelingspotentieel vergroten door middel van het verzamelen, harmoniseren en presenteren van informatie over inzamelingssystemen van papier- en verpakkingsafval, elektronisch afval en bouw- en sloopafval op een online informatieplatform.
  • Het stimuleren van succesvolle implementatie door regionale overheden door middel van ‘capacity building’ en beleidsondersteunende methoden.
  • Stimuleren van de betrokkenheid van burgers, besluitvormers en andere stakeholders gedurende het project voor validatie van de projectresultaten en het garanderen van de praktische toepasbaarheid van resultaten.
  • Hoogwaardig hergebruik van kritische grondstoffen stimuleren en faciliteren.

PNO richt zich, naast zijn rol als projectcoördinator, vanuit zijn netwerk van gemeenten en afvalverwerkers voornamelijk op de betrokkenheid van stakeholders en andere Europese projecten bij COLLECTORS.

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte worden gehouden? Neem contact op met projectcoördinator Tjerk Wardenaar via onze Servicedesk.