RAAK-mkb opent nieuwe subsidieronde voor praktijkonderzoek

 

Sinds deze week kan weer subsidie worden aangevraagd voor onderzoeksprojecten waarbij hogescholen samenwerken met mkb-bedrijven. Het gaat daarbij om onderzoek op basis van concrete vragen uit de beroepspraktijk, dat leidt tot nieuwe praktisch toepasbare kennis. De subsidie kan oplopen tot 300.000 euro per project, aanvragen kan tot en met uiterlijk 9 maart 2021.

Wat is het doel van de RAAK-mkb subsidie?

RAAK-mkb wil zorgen voor een betere samenwerking tussen hogescholen en het mkb. De subsidies zijn bedoeld voor praktijkgerichte onderzoeksprojecten, uitgevoerd door lectoren en onderzoekers van hogescholen samen met mkb’s. De uitkomsten van zo’n onderzoeksproject helpen om innovaties bij het mkb een stap verder te brengen, houden het onderwijs van hogescholen actueel, en zorgen voor een wetenschappelijke kennisbasis van het betreffende onderzoeksthema.

Het indienen van subsidieaanvragen voor RAAK-mkb kan alleen tijdens officiële rondes. De huidige aanvraagronde loopt tot en met 9 maart 2021 (14.00 uur). Het beschikbare budget voor die ronde bedraagt in totaal 5,1 miljoen euro. Na de deadline worden alle aanvragen vergeleken en beoordeeld. De beste aanvragen krijgen subsidie. De uitslagen wordt bekend gemaakt in of rond juli 2021.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De RAAK-mkb subsidie kan alleen worden aangevraagd door een hogeschool. Die moet de aanvraag indienen namens een samenwerkingsverband dat – naast de hogeschool zelf – bestaat uit tenminste zes mkb’s, aangevuld met een brancheorganisatie of een andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan. Daarnaast kunnen andere partijen meedoen (zoals een kennisinstelling, publieke instellingen of andere organisaties die mkb’s helpen bij innovaties).

Welke eisen gelden bij een RAAK-mkb ‘onderzoeksproject’?

De RAAK-mkb subsidie is bedoeld voor onderzoeksprojecten die vraag-gestuurd en praktijkgericht zijn. Het onderwerp is vrij te kiezen, zolang het betrekking heeft op een concrete kennisvraag uit de mkb-praktijk. Andere belangrijke subsidievoorwaarden zijn:

 • Projectdoel: het consortium gaat nader onderzoek doen naar de geformuleerde vraag. Dat moet leiden tot praktisch toepasbare kennis of oplossingen (zoals een onderwijsvernieuwing, een prototype, nieuwe werkwijze, of ander toepasbaar resultaat).
 • Projectduur: het onderzoeksproject mag maximaal twee jaar duren. De startdatum moet liggen tussen 1 september 2021 en 1 februari 2022.
 • De consortiumpartners dragen minstens 50% van de projectkosten zelf (in cash, of in natura/uren).

Subsidiebedrag en subsidiabele kosten

De subsidie kan oplopen tot maximaal 300.000 euro per project, en bestaat uit een bijdrage aan de projectkosten, zoals loonkosten, materialen, hulpmiddelen, prototypes, testopstellingen, reiskosten en publicaties. De aanschaf van machines/apparaten valt buiten deze subsidie. Ook belangrijk: van het totale subsidiebedrag mag maximaal 25% ten goede komen aan de andere consortiumpartners dan de hogeschool zelf. Een hogeschool mag meerdere projectaanvragen indienen.

Voorbeelden van gesubsidieerde projecten

Enkele voorbeelden van onderzoek dat al eerder subsidie kreeg vanuit RAAK-mkb:

 • Welke kansen biedt ‘augmented reality’ voor het assemblageproces in maakbedrijven?
 • Hoe maken we een adviessysteem voor de overgang naar een duurzamere tulpenteelt?
 • Hoe meten we de sociale impact van bedrijven die zich richten op langdurig werklozen?
 • Hoe kunnen ondernemers met het oog op Smart Industry hun innovatievermogen verbeteren?

Tips en aandachtspunten

Het opstellen van een goede subsidieaanvraag vraagt om een goede voorbereiding. Zo moet bij de aanvraag een goed projectplan worden aangeleverd, dat ingaat op drie belangrijke punten:

 • Vraagarticulatie. Een kennisvraag moet betrekking hebben op een concrete uitdaging uit de beroepspraktijk, die maatschappelijk relevant is en aantoonbaar aansluit op een breed herkende behoefte. Ervaring leert dat het voor veel lectoren moeilijk is om de vraagarticulatie scherp te krijgen, omdat ze te veel denken vanuit de onderwijskant. Daarom is het essentieel om met het beroepenveld in gesprek te gaan en te achterhalen wat het werkveld precies nodig heeft. Pas als de vraagarticulatie scherp in beeld is, kan een project worden opgesteld dat daadwerkelijk maatschappelijke meerwaarde heeft en praktisch toepasbare kennis kan opleveren.
 • Netwerkvorming. Een project staat of valt met het hebben van het juiste netwerk. Alleen als alle relevante partijen actief betrokken zijn, kan een project succesvol zijn. Daarom moet kritisch worden gekeken naar de projectpartners: welke kennis dragen ze bij, welke rol vervullen ze in het project, welke positie binnen het vakgebied hebben ze, is alle benodigde expertise en kennis aan boord?
 • Onderzoeksplan. In de praktijk wordt vaak te gemakkelijk gedacht over het onderzoeksplan. Veel aanvragen stranden op dit punt. Het onderzoeksplan moet een kwalitatief goede vertaling zijn van de praktijkvraag, en ingaan op activiteiten, methoden, resultaten en de rolverdeling. Dit vraagt om een solide onderzoektheorie als basis, het gebruiken van state-of-the-art kennis, maar ook een helder activiteitenplan en een gedegen plan voor de verdere kenniscirculatie.

Wat kan PNO voor u doen?

De experts van Nehem (onderdeel van de PNO Groep) hebben jarenlange ervaring met het RAAK-programma. Zij helpen u graag bij het opstellen van een optimale subsidieaanvraag. Of maak gebruik van onze review-service, waarbij onze deskundigen uw eigen (concept-)aanvraag doornemen en voorzien van concrete suggesties die uw subsidiekansen verbeteren. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement