RAAK-mkb opent nieuwe subsidieronde voor praktijkonderzoek

Hogescholen die samen met mkb’s onderzoeksprojecten uitvoeren, kunnen sinds deze week weer RAAK-mkb subsidie aanvragen. Het gaat daarbij om onderzoek op basis van concrete vragen uit de beroepspraktijk, dat leidt tot nieuwe praktisch toepasbare kennis. De subsidie bedraagt maximaal 300.000 euro per project, de deadline voor het indienen van een aanvraag is 28 september 2021.

Wat is het doel van de RAAK-mkb subsidie?

RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb’s en hogescholen. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en de toepassing daarvan in de praktijk. De subsidies zijn bedoeld voor praktijkgerichte onderzoeksprojecten, uitgevoerd door lectoren en onderzoekers van hogescholen samen met mkb’s. De uitkomsten van zo’n onderzoeksproject brengen innovaties bij het mkb een stap verder, vernieuwen het hoger beroepsonderwijs, en zorgen voor een wetenschappelijke kennisbasis van het betreffende onderzoeksthema.

De nieuwe RAAK-mkb subsidieronde loopt tot en met 28 september 2021. Het beschikbare budget bedraagt in totaal 5,1 miljoen euro. Alleen dee beste aanvragen krijgen subsidie. Aanvragers horen de uitslag in januari 2022. Volgend jaar is er ook een RAAK-mkb subsidieronde met deadline 1 maart 2022 en ook een budget van 5,1 miljoen euro.

Wie kan RAAk-mkb subsidie aanvragen?

Alleen hogescholen kunnen de RAAK-mkb subsidie aanvragen. Zij moeten een aanvraag indienen namens een samenwerkingsverband dat – naast de hogeschool zelf – bestaat uit tenminste zes mkb’s, aangevuld met een brancheorganisatie of een andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan. Daarnaast kunnen andere partijen meedoen (zoals een kennisinstelling, publieke instellingen of andere organisaties die mkb’s helpen bij innovaties).

Welke eisen gelden bij een RAAK-mkb onderzoeksproject?

De RAAK-mkb subsidie is bedoeld voor onderzoeksprojecten die vraag-gestuurd en praktijkgericht zijn. De onderwerpkeuze is vrij, zolang het betrekking heeft op een concrete kennisvraag uit de mkb-praktijk. Andere belangrijke subsidievoorwaarden zijn:

 • Projectdoel: het consortium gaat nader onderzoek doen naar de geformuleerde vraag. Dat moet leiden tot praktisch toepasbare kennis of oplossingen (zoals een onderwijsvernieuwing, een prototype, nieuwe werkwijze, of ander toepasbaar resultaat).
 • Projectduur: het onderzoeksproject mag maximaal twee jaar duren. De startdatum moet liggen tussen 1 maart 2022 en 31 augustus 2022 (voor de aankomende ronde in september).
 • De consortiumpartners dragen minstens 50% van de projectkosten zelf (in cash, of in kind).
 • De aanvrager moet in de aanvraag aangeven bij welke Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) uit het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid het project aansluit.

Subsidiebedrag en subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt maximaal 300.000 euro per project, en bestaat uit een bijdrage aan de projectkosten, zoals loonkosten, materialen, hulpmiddelen, prototypes, testopstellingen, reiskosten en publicaties. De aanschaf van machines en apparatuur valt buiten de RAAK-mkb subsidie. Ook belangrijk: van het totale subsidiebedrag is maximaal 25% bestemd voor de andere consortiumpartners dan de hogeschool zelf. Een hogeschool mag meerdere projectaanvragen indienen.

Voorbeelden van gesubsidieerde projecten

Enkele voorbeelden van onderzoek dat al eerder subsidie kreeg vanuit RAAK-mkb:

 • Welke kansen biedt ‘augmented reality’ voor het assemblageproces in maakbedrijven?
 • Hoe maken we een adviessysteem voor de overgang naar een duurzamere tulpenteelt?
 • Hoe meten we de sociale impact van bedrijven die zich richten op langdurig werklozen?
 • Hoe kunnen ondernemers met het oog op Smart Industry hun innovatievermogen verbeteren?

Tips en aandachtspunten

Het opstellen van een goede subsidieaanvraag vraagt om een gedegen voorbereiding. Zo moeten hogescholen bij de aanvraag een goed projectplan aanleveren dat SIA (de subsidieverstrekker) beoordeelt en rangschikt aan de hand van drie criteria:

 • Vraagarticulatie (25%): Een kennisvraag moet betrekking hebben op een concrete uitdaging uit de beroepspraktijk, die maatschappelijk relevant is en aantoonbaar aansluit op een breed herkende behoefte. Ervaring leert dat het voor veel lectoren moeilijk is om de vraagarticulatie scherp te krijgen, omdat ze te veel denken vanuit de onderwijskant. Daarom is het essentieel dat zij met het werkveld in gesprek te gaan en achterhalen wat het veld nodig heeft. Pas met een scherpe vraagarticulatie, kunnen lectoren een project opstellen dat daadwerkelijk maatschappelijke meerwaarde heeft en praktisch toepasbare kennis oplevert.
 • Netwerkvorming (25%): Een project staat of valt met het hebben van het juiste netwerk. Alleen als alle projectpartners actief betrokken zijn, kan een project succesvol zijn: Hebben betrokken mkb’s een actieve rol in het onderzoek? Heeft het consortium aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit? Heeft het netwerk relaties met relevante initiatieven op het vakgebied, in het binnenland en/of buitenland? Gaat het om uitbreiding van een bestaand netwerk?
 • Onderzoeksplan (50%): Veel aanvragen stranden omdat partijen in de praktijk vaak te makkelijk denken over het onderzoeksplan. Het onderzoeksplan moet een kwalitatief goede vertaling zijn van de praktijkvraag, en ingaan op activiteiten, methoden, resultaten en de rolverdeling. Dit vraagt om een solide onderzoektheorie als basis, het gebruiken van state-of-the-art kennis, maar ook een helder activiteitenplan en een gedegen plan voor de verdere kenniscirculatie.

Wat kan PNO voor u doen?

De experts van Nehem (onderdeel van de PNO Group) hebben jarenlange ervaring met het RAAK-programma. Zij helpen u graag bij het opstellen van een optimale subsidieaanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement