SET-subsidie helpt bij opschalen van e-health in de zorg

De Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) is weer actief! De regeling was eind 2021 eigenlijk gestopt, maar wordt wegens succes geprolongeerd. Met een nieuwe aanvraagronde en een budget van 12,5 miljoen euro. Mooi nieuws voor zorgaanbieders die investeren in het opschalen en borgen van kansrijke, bestaande e-health oplossingen. In dit artikel vertellen we meer over de nieuwe subsidieronde.

Wat is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis?

E-health toepassingen maken het mogelijk dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook als ze extra zorg en ondersteuning nodig hebben door een chronische ziekte of beperking. Daarom heeft de zorg al veel geïnvesteerd in e-health toepassingen. Denk aan: online behandel-modules, wondzorg-apps, online communicatieplatforms (voor contact tussen cliënten, professionals en mantelzorgers). Of slimme systemen en tools voor alarmering, val-detectie, ‘medicatie dispensing’, telemonitoring en beeldzorg, om nóg maar wat voorbeelden te noemen.

De Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) is gericht op het verder opschalen en borgen van die innovaties. De oorspronkelijke regeling liep van maart 2019 tot eind 2021 en was erg populair. Daarom is op 14 juli gestart met een vervolg-regeling, die open staat voor subsidieaanvragen… zolang er budget is.

Doelgroep: voor wie is de SET-subsidie interessant?

Voordat we het gaan hebben over subsidiebedragen en -voorwaarden (en tips) lijkt het ons goed om eerst in te gaan op de doelgroep van de SET. Wie kan deze subsidie aanvragen? De SET-subsidie is alleen voor ‘aanbieders’ van ondersteuning of zorg. Het gaat daarbij om instellingen die zorg of ondersteuning aanbieden in de zin van de Zvw, Wlz of Wmo, en die zich richten op thuiswonende cliënten.

En voor alle duidelijkheid: de SET-subsidie kan dus niet worden aangevraagd door bijvoorbeeld mantelzorgers, of door patiënten zelf.

Waarvoor kan SET-subsidie worden aangevraagd?

De SET-subsidie is bedoeld voor projecten die draaien om het ‘opschalen en borgen’ van bestaande e-health toepassingen. Samenwerking is daarbij verplicht. Deze begrippen vragen om een nadere uitleg. Kort gezegd komt het erop neer dat een SET-project altijd moet voldoen aan drie punten:

  • Bestaande e-health toepassingen: Het moet gaan om een toepassing die al ‘structureel’ wordt gebruikt. Dat wil zeggen: door méér dan 100 cliënten en/of mantelzorgers in Nederland. Bovendien moeten minstens 10 van die 100 gebruik maken van de ‘aanbieder’ die de subsidie wil aanvragen.
  • Gericht op ‘opschaling en borging: Het moet gaan om een project dat draait om het opschalen en borgen van een bewezen e-health toepassing. Zo’n traject bestaat doorgaans uit: projectmanagement, procesbegeleiding, opleiden/trainen van zorgprofessionals, informeren/trainen van cliënten en mantelzorgers.
  • Samenwerking is verplicht: SET-subsidie is er alleen voor ‘innovatieclusters’: een moeilijk woord voor samenwerkingsverbanden. Zo’n samenwerkingsverband moet bestaan uit minstens één ‘aanbieder’ (van zorg/ondersteuning) en minstens één ‘inkoper’ (van zorg/ondersteuning). Die inkopers zijn hier: zorgverzekeraars, gemeenten of zorgkantoren (dus niet de patiënten zelf).

Bovenstaande punten maken ook duidelijk waarvoor de SET-regeling niet is bedoeld. Zo is er geen subsidie voor de ‘eerste aanschaf’ van nieuwe e-health toepassingen. Ook pilots, onderzoeksprojecten en experimenten gericht op nieuwe e-health toepassingen vallen buiten de SET. Daarvoor zijn er vaak weer andere subsidieregelingen.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen (en wanneer)?

We zagen dat een SET-project moet bestaan uit een samenwerkingsverband van aanbieders en inkopers, dat zich richt op het ‘opschalen en borgen’ van een e-health toepassing. Zo’n opschalings- en borgingstraject mag overigens een looptijd hebben van maximaal drie jaar.

De SET-subsidie vergoedt maximaal 50% van de (goedgekeurde) projectkosten en kan oplopen tot 750.000 euro. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor het financieren van de niet-gesubsidieerde kosten. Ter indicatie: om de SET-subsidie te kunnen aanvragen, moet er in de praktijk doorgaans sprake zijn van minimaal 100.000 à 150.000 euro aan directe kosten (vaak ook meer).

Aanvragen van de SET-subsidie kan vanaf 14 juli tot uiterlijk 31 december 2022 (17:00 uur). Let op: aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, en zolang het budget reikt. Het budget bedraagt 12,5 miljoen euro. De regeling is erg populair, dus wacht niet te lang met uw aanvraag!

Wat kan PNO voor u betekenen?

Bent u actief als zorgaanbieder en wilt u SET-subsidie aanvragen voor een opschalingstraject van een e-health toepassing? Onze experts kijken graag of zij u van dienst kunnen zijn. Zij hebben veel ervaring met het aanvragen van subsidies voor innovatietrajecten en samenwerkingsprojecten. Daardoor kunnen zij vóóraf al een goede inschatting maken van de slaagkansen van een subsidieaanvraag-traject. Ook als niet alleen kwaliteit een rol speelt, maar daarnaast ook snelheid nog een factor is.

Wij staan met name open voor bestaande netwerken (‘innovatieclusters’) die zich richten op het stimuleren van e-health toepassingen in bepaalde regio’s of sectoren, en bestaan uit zorgaanbieders, zorginkopers (zoals een zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor) en eventuele andere partijen (zoals patiëntenorganisaties of leveranciers).

Meer weten? Bel ons via 088-838 13 81 of stuur ons een bericht via onderstaand contactformulier.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement