Subsidie voor ‘schonere luchten’

Via het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit streeft het kabinet naar een permanente verbetering van de Nederlandse luchtkwaliteit. Dit gebeurt via de regeling Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (oftewel: Spuk SLA). Interessant voor provincies en gemeenten: binnenkort start de derde en voorlopig laatste aanvraagronde.

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

De Spuk SLA is een subsidie-uitkering die alléén aangevraagd kan worden door provincies en gemeenten. Bovendien geldt als eis dat zij het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend moeten hebben. Inmiddels zijn dat alle Nederlandse provincies. De deelnemende gemeenten zijn te vinden op deze lijst. De subsidieregeling is interessant voor projecten van provincies en gemeenten. Dat kan een ‘eigen’ project zijn, maar ook een samenwerkingsproject. Belangrijkste voorwaarde is dat het moet gaan om een type project dat goed aansluit op de subsidieregeling.

Voor welke projecten is deze subsidie?

De Spuk SLA subsidie is mogelijk voor drie soorten projecten: pilots, emissieverlagende projecten, en overige projecten.

 • Pilot-projecten zijn pilots die aansluiten op de actuele uitvoeringsagenda SLA.
 • Bij emissieverlagende projecten gaat het om projecten gericht op het voorkomen van luchtvervuiling door fijnstof, stikstofoxiden, ammoniak of zwaveldioxide. Een project moet tenminste bestaan uit onderzoek, monitoring en evaluatie van de effecten. Minstens 70% van de projectkosten moet betrekking hebben op technische, juridische of sociale maatregelen gericht op emissieverlaging (zoals gedragscampagnes). Projecten gericht op opvang, filtering of opslag zijn ‘niet-preventief’ en vallen buiten deze subsidiecategorie.
 • En bij de categorie Overige Projecten kan het gaan om:
  • innovaties: projecten rondom technieken, maatregelen of sociale innovaties die nieuw zijn voor Nederland (of combinaties daarvan). Deze kunnen zijn gericht op kennisverwerving, onderzoek en tests, risicobeperking en het oplossen van knelpunten.
  • inventarisaties, verkenningen, onderzoek, toetsen, berekeningen of evaluaties van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren
  • projecten gericht op communicatie, bewustwording en participatie, of training/scholing van omgevingsdiensten enzovoorts.

Aanvraagtermijn, subsidiebedragen en budget

De subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% aan de projectkosten, die kan oplopen tot een subsidiebedrag van 500.000 euro per project (voor de categorie ‘overige projecten’ is dat: tot maximaal 100.000 euro). Het is mogelijk om aanvragen in te dienen voor meerdere projecten: het totale subsidiebedrag is echter nooit meer dan 1 miljoen euro per aanvrager.

De aanvraagronde van 2023 staat open van 1 april 2023 (9:00 uur) tot en met uiterlijk 29 september 2023 (17:00 uur). Maar let op: aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, en zolang het subsidiebudget reikt. Het budget voor deze ronde is 7 miljoen euro.

Belangrijkste voorwaarden en tips

De exacte subsidievoorwaarden verschillen per projecttype. Een aantal voorwaarden hebben we hierboven al genoemd (bij de omschrijving van de drie projectcategorieën). Enkele belangrijke algemene voorwaarden:

 • de directe projectkosten moeten meer zijn dan 25.000 euro
 • het project moet starten binnen zes maanden na de subsidieverlening
 • het project mag een looptijd hebben van maximaal driejaar
 • u moet de opgedane kennis delen met de andere SLA-partijen.

Hulp nodig? PNO helpt!

Werkt u als provincie of gemeente aan plannen ter verbetering van de luchtkwaliteit rondom wegen en verkeersknooppunten, industrielocaties en stedelijke woongebieden? Onze experts hebben hier veel ervaring mee, en vertellen u graag meer over uw subsidiekansen. En uiteraard kunnen zij helpen bij het opstellen van een subsidieaanvraag, projectplan, of met het aanleveren van ondersteunende berekeningen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement