Subsidie voor arbeidsmarktprojecten in Zuid-Nederland

Veel bedrijven kampen ermee: een tekort aan goed geschoold technisch personeel. Dit komt omdat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet goed op elkaar aansluiten. In december start een speciale subsidie voor arbeidsmarktprojecten in Zuid-Nederland rondom dit thema.

Subsidie waarvoor?

De nieuwe regeling ‘Systeemversterking Human Capital’ is bedoeld voor samenwerkingsprojecten die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen. Dit kan worden bereikt door het bedrijfsleven meer te betrekken bij programma’s en voorzieningen van onderwijs- en kennisinstellingen. Bijvoorbeeld om de vraag naar arbeid beter in kaart te brengen, door het onderwijs beter te laten aansluiten op de specifieke eisen die het bedrijfsleven stelt aan technische talenten, en door een betere ‘matching’ tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidie kan van 1 december tot en met 1 juni 2018 worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van bedrijven, onderwijsinstellingen en arbeidsmarktpartijen. Om in aanmerking te kunnen komen moet het arbeidsmarktproject in ieder geval:

  • bestaan uit een nieuwe aanpak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, zodat er méér en beter geschoold personeel voor het bedrijfsleven beschikbaar komt;
  • specifiek zijn gericht op technisch personeel van HBO- en WO-niveau;
  • een regionale focus hebben en worden uitgevoerd in Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland);
  • zijn gericht op kansen binnen de sectoren Logistiek, Life Sciences & Health, Biobased, Maintenance, High Tech Systemen & Materialen, Chemie of Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Verder is van belang dat het project innovatief en vraaggestuurd is, dat het zorgt voor structurele verbeteringen van het systeem, en dat sprake is van een sterke businesscase. Het verdient dus aanbeveling om veel aandacht te geven aan het opstellen van zo’n businesscase, omdat het in belangrijke mate de succeskans van uw aanvraag bepaalt.

PNO helpt u graag

Bent u een professionele speler op het gebied van arbeidsbemiddeling? Of start u een samenwerking die aansluit op de bovenstaande punten? Neem dan contact op met PNO. Onze arbeidsmarktexperts kunnen u meer vertellen over deze regeling en u helpen bij het aanvragen van deze subsidie.