Uitbesteding R&D binnen de innovatiebox

In een recent besluit heeft staatssecretaris van Financiën Snel een aantal onduidelijkheden voor de toepassing van de innovatiebox weggenomen. Een tweetal, naar onze mening, belangrijke verduidelijkingen lichten wij hier toe. Ook concluderen wij dat deze verduidelijkingen nog een ander positief gevolg hebben voor ‘kleinere belastingplichtigen’.

Inlenen personeel: geen uitbesteding van R&D-werkzaamheden

Door de invoering van de ‘Nexus-benadering’ voor de Innovatiebox per 1 januari 2017 kan het uitbesteden van R&D-werkzaamheden aan een verbonden lichaam tot een korting op het Innovatiebox-voordeel leiden. Het is echter lang niet altijd duidelijk wanneer sprake is van het uitbesteden van R&D-werkzaamheden. Stel dat een bedrijf medewerkers van een zustermaatschappij inleent voor de eigen R&D-projecten. Is er dan sprake van uitbesteden van R&D-werkzaamheden? Op deze vraag is nu bij besluit een duidelijk antwoord gekomen van de staatssecretaris. Het inlenen van personeel is geen uitbesteden van R&D-werkzaamheden en heeft dus geen negatieve gevolgen voor het innovatiebox-voordeel.

R&D door directeur-grootaandeelhouder: geen uitbesteding van R&D-werkzaamheden

Het gebeurt regelmatig dat een directeur-grootaandeelhouder R&D-werkzaamheden verricht ten behoeve van de werkmaatschappij. Soms is deze directeur-grootaandeelhouder in dienst van zijn persoonlijke houdstermaatschappij, die geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormt met de werkmaatschappij. Is er dan sprake van uitbesteden van R&D-werkzaamheden aan een verbonden lichaam? Het besluit geeft ook in dit geval duidelijkheid. Indien de R&D-werkzaamheden ten behoeve van de werkmaatschappij worden uitgevoerd, is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking met de werkmaatschappij. Ook dit wordt niet gezien als het uitbesteden van R&D-werkzaamheden.

Kleinere belastingplichtigen profiteren van besluit

Zoals we al eens eerder hebben geschreven, zijn door de wetswijziging per 1 januari 2017 in beginsel alle innovatiebox-vaststellingsovereenkomsten van rechtswege komen te vervallen. Alle belastingplichtigen zullen dus opnieuw met de belastingdienst moeten afstemmen of en op welke wijze zij de innovatiebox kunnen voortzetten. Tenzij een belastingplichtige voor de innovatiebox als ‘kleinere belastingplichtige’ wordt aangemerkt. Een kleinere belastingplichtige kan namelijk onder voorwaarden een modelverklaring indienen, waardoor de huidige vaststellingsovereenkomst van kracht kan blijven. Een van de voorwaarden om de modelverklaring te mogen indienen, is dat er geen sprake mag zijn van het uitbesteden van R&D-werkzaamheden. Nu in het besluit is aangegeven dat zowel het inlenen van personeel als de werkzaamheden van de directeur-grootaandeelhouder ten behoeve van de werkmaatschappij niet als het uitbesteden van R&D-werkzaamheden worden gezien, is naar onze mening duidelijk geworden dat dit dus geen beletsel hoeft te zijn voor het indienen van een modelverklaring.

Meer weten?

Lees alles over de innovatiebox.