Hoge Raad beslist in nadeel van werkgever inzake Whk-premie

Al sinds 2017 wordt er geprocedeerd over de teruggaaf van ‘ten onrechte betaalde’ Whk-premie (Werkhervattingskas). De Belastingdienst zou een te ruime terugvordering van premies ziektewet en AOW hebben toegepast, zo stelde de werkgever. Recent deed de Hoge Raad uitspraak. Het was echter de Belastingdienst die in het gelijk werd gesteld. De Hoge Raad was het niet eens met de werkgever die vond dat hij onterecht een hogere Whk-premie moest betalen. Een ambtshalve verzoek om teruggaaf van teveel betaalde premie heeft met het oog op deze uitspraak feitelijk geen kans van slagen.

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

De in 2013 van kracht geworden wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) heeft tot doel ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen. Deze groep vormt een ‘probleem’ omdat zij gemiddeld een langer verzuim vertoont. De wet voorziet in meer prikkels voor Ziektewet-gerechtigden, werkgevers (hogere premie volksverzekeringen) en uitvoerders om het ziekteverzuim terug te dringen.

Volgens Advocaat-Generaal te ruim geïnterpreteerd

Bij de vaststelling van de premies voor ziektewet en AOW voor onder meer 2013 heeft de belastingdienst in 2014 deze Wet BeZaVa met terugwerkende kracht toegepast. Te ruim, volgens het Gerechtshof Amsterdam, waardoor werkgevers op ongeoorloofde wijze werden benadeeld. Maar tegen die uitspraak ging de Belastingdienst in cassatie bij de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal vond de aangevoerde argumenten van de Belastingdienst niet sterk genoeg en adviseerde de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in stand te houden. De Hoge Raad heeft het advies van de Advocaat-Generaal echter naast zich neergelegd en de Belastingdienst in het gelijk gesteld.

Geen strijd met ‘fair balance’

De uitspraak komt er in essentie op neer dat de Hoge Raad vindt dat een hogere premieheffing door ziektegevallen in het verleden geen strijd met ‘fair balance’ oplevert. De werkgever was van mening dat er – mede vanwege de toepassing met terugwerkende kracht – geen sprake was van deze vereiste ‘fair balance’ bij belastingheffing. Bij het beoordelen van de ‘fair balance’ gaat het erom of er een redelijke, proportionele verhouding is tussen het gehanteerde middel (premieheffing) en het met de maatregel beoogde doel. Zowel met betrekking tot die middelen als met betrekking tot hun geschiktheid om het beoogde doel te bereiken heeft de Wetgever een ruime beoordelingsvrijheid. De Hoge Raad vond niet dat de Wetgever voor wat betreft de geschiktheid van het gehanteerde middel de grenzen van die beoordelingsvrijheid heeft overschreden.

Jaarlijkse controle op Whk-beschikking

Hoewel de Belastingdienst op dit punt dus gelijk krijgt, zijn er nog een aantal premiecomponenten die in de Whk-beschikking staan vermeld die het controleren waard zijn. U kunt PNO Consultants vragen deze premiecomponenten te controleren door elk jaar de WhK-beschikking te uploaden via het daarvoor bestemde online formulier op onze website.