Wijzigingen binnen VLAIO Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten en Haalbaarheidsstudies

Binnen VLAIO Ontwikkelingsprojecten, Onderzoekprojecten en Haalbaarheidsstudies, werden enkele wijzigingen opgenomen inzake de beoordeling van de valorisatie, het in te brengen personeel en de selectiecriteria.

Beoordeling valorisatie

Eerder was al aangekondigd dat de beoordeling van de valorisatie gewijzigd zou worden. Sinds 1 januari 2022 mag de valorisatiehefboom uitsluitend nog op basis van de economische impact berekend worden, i.e. op basis van de verwachte tewerkstelling en/of investeringen in Vlaanderen. Maatschappelijke impact mag/moet dus niet meer meegeteld worden in die berekeningen, maar het blijft wel relevant en kan pluspunten opleveren bij de beoordeling.

Young Innovative Company

Nieuw is dat personeelsleden van bedrijven die gebruik maken van de specifieke federale maatregel van gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor Young Innovative Companies (YIC’s), sinds 1 januari 2022 niet meer in de projectbegroting kunnen worden opgenomen.

Selectiecriteria

Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Voor Ontwikkelings- en Onderzoeksprojecten werden er in totaal 14 selectiecriteria gedefinieerd, binnen de categorieën Kwaliteit, Impact en Additionaliteit. Bij de beoordeling zal er op elk criterium een appreciatie gegeven worden waarbij ‘indicaties voor’ en ‘indicaties tegen’ tegen elkaar worden afgewogen. Dit resulteert vervolgens in een score “kritisch” (= uitsluiting) , “redelijk” (= score -1) , “goed” (= score 0) of “zeer goed” (= score +1).

Een project komt enkel in aanmerking voor steun op voorwaarde dat er geen score “kritisch” werd toegekend. Daarnaast moet de som van alle scores op de kwaliteits-as ≥ -3 zijn, de som van alle scores op de impact as ≥ -3 en de som van de scores van beide assen ≥ -5.

Selectiecriteria voor Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten:

Kwaliteit (projectuitvoering)

 1. Duidelijkheid en realisme innovatiedoel
 2. Kennisopbouw/uitdagingen
 3. Relevantie en kwaliteit van de projectaanpak om het innovatiedoel (incl. de valorisatiedoelstelling) te bereiken
 4. Vereiste expertise en middelen
 5. Begroting
 6. Track record projectuitvoering

Impact

 1. Strategisch belang van het project voor de bedrijfspartners
 2. SWOT: opportuniteiten/bedreigingen (extern)
 3. SWOT: sterke/zwakke punten van de bedrijfspartners in relatie tot het project (intern)
 4. Hefboom voor Vlaanderen (= verhouding van de verwachte economische toegevoegde waarde voor Vlaanderen t.o.v. de subsidie, over de valorisatieperiode)
 5. Maatschappelijke impact
 6. Verankering in Vlaanderen (incl. integratie in het Vlaams innovatie-ecosysteem)
 7. Valorisatie track record Vlaanderen

Additionaliteit

 1. Stimulerend effect van de steun

 

Haalbaarheidsstudies

Voor Haalbaarheidsstudies werden er 5 algemenere selectiecriteria gedefinieerd. Bij de beoordeling zal er op elk criterium een appreciatie gegeven worden waarbij ‘indicaties voor’ en ‘indicaties tegen’ tegen elkaar worden afgewogen. Dit resulteert vervolgens in een score “steunbaar” of “niet steunbaar”. Steuntoekenning is enkel mogelijk mits een aanvraag de score “steunbaar” behaalt op alle criteria.

Selectiecriteria voor Haalbaarheidsstudies:

 1. Additionaliteit van de steun
 2. Impact
 3. Potentieel om impact te bereiken
 4. Doelstellingen
 5. Potentieel om doelstellingen te bereiken

Hulp nodig bij het opstellen van een aanvraag? Neem vrijblijvend contact op!