Tijdig beschermen van uw IP en de innovatiebox

Veel innovatieve bedrijven werken in WBSO-projecten aan het ontwikkelen of verbeteren van een machine, product of proces. Wanneer dit iets moois oplevert, kan het van belang zijn om het intellectueel eigendom (IP) van de ontwikkeling goed te beschermen. Dit kan door het aanvragen van een patent, in Nederland ook wel octrooi genoemd. Naast bescherming biedt een octrooi voor grotere belastingplichtigen ook een tweede toegangsticket voor de innovatiebox, waardoor belastingvoordeel kan worden behaald. Het tijdig aanvragen van het octrooi is daarvoor wel van belang. In dit artikel, dat tot stand is gekomen in samenwerking met Bart Jacobs, octrooigemachtigde bij Arnold & Siedsma, gaan wij in op de timing van de octrooiaanvraag.

Wat is een uitvinding?

Een uitvinding waarvoor een octrooi wordt aangevraagd, hoeft niet per se ingewikkeld te zijn. Sommige uitvindingen zijn juist heel eenvoudig. Het kan gaan om (verbeteringen van) een machine, product, productieproces of werkwijze, maar ook om een nieuwe toepassing van een al bestaand product.

Wat is een octrooi?

Een octrooi is een exclusief recht op de exploitatie van een uitvinding. Dat wil zeggen dat een ander jouw uitvinding niet zelf mag exploiteren zonder jouw toestemming. Het vormt dus een juridische bescherming tegen inbreuk door derden.

Aanvragen van een octrooi

Om een octrooi te krijgen, moet een octrooiaanvraag worden ingediend. Daarin wordt in woorden uitgelegd wat de uitvinding inhoudt en door middel van octrooi-conclusies precies geformuleerd waarvoor bescherming wordt gevraagd. Na toetsing door de octrooi-verlenende instantie, bijvoorbeeld het Europees octrooibureau, wordt wel of geen octrooi toegekend. In Nederland kennen we deze inhoudelijke toetsing niet en wordt doorgaans 18 maanden na indiening van de octrooiaanvraag octrooi verleend. Voor het opstellen van een octrooiaanvraag kan een octrooigemachtigde worden ingeschakeld.

Timing

Een uitvinding is niet meer met een octrooi te beschermen als deze vóór het indienen van de octrooiaanvraag openbaar is gemaakt. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de uitvinding al op een beurs is gepresenteerd of het product, waarin de uitvinding is verwerkt, op de markt is gebracht. Een vereiste is dat de gemiddelde vakman geen kennis had kunnen nemen van de uitvinding voor de datum waarop de octrooiaanvraag werd ingediend. Kortom, de uitvinding moet dus geheim worden gehouden totdat de octrooiaanvraag is ingediend. Aan dit vereiste wordt overigens doorgaans wel voldaan als de uitvinding werd gedeeld met derden waarbij die derden gebonden waren door middel van een geheimhoudingsverklaring.

Tot 64% belastingvoordeel op winst uit innovatie

De innovatiebox is gericht op het bevorderen van succesvolle innovaties. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de winst die voortkomt uit uw innovaties worden belast met het bijzonder lage vennootschapsbelastingtarief van 9% (in plaats van 25%). Het belastingvoordeel kan dus oplopen tot liefst 64%!

Enkele belangrijke voorwaarden innovatiebox

Voor het toepassen van de innovatiebox gelden een aantal belangrijke eisen. Zo moet uw bedrijf beschikken over een innovatief bedrijfsmiddel, een zogenaamd “immaterieel activum”. Dit immaterieel activum moet zijn ontstaan uit uw innovatieve activiteiten waarvoor WBSO is aangevraagd. Ook is vereist dat het immaterieel activum door uzelf is voortgebracht (dus niet aangekocht) en u moet hiervan eigenaar zijn. Voor grotere belastingplichtigen is er een aanvullende voorwaarde: naast de WBSO moet ook een tweede toegangsticket aanwezig zijn. Een octrooi(aanvraag) kan gelden als vereiste tweede toegangsticket.

Meer weten?

Voor de bescherming van uw uitvinding en de toepassing van de innovatiebox is het cruciaal om tijdig de octrooimogelijkheden te bespreken. Voor vragen over een octrooi kunt u rechtstreeks contact opnemen met octrooigemachtigde Bart Jacobs via 040 – 232 90 50. Neem voor meer informatie over de innovatiebox contact op met één van onze innovatiebox-specialisten. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement