MOOI-subsidie verruimt deadlines

 

De aanmeldingsperiode voor de MOOI-subsidie zou eigenlijk al sluiten op 20 maart, maar is nu verlengd tot 18 mei. Goed nieuws voor consortia die dit jaar hun eerste MOOI-aanvraag willen indienen!

MOOI-subsidie aanvragen in twee stappen

Het versoepelen van de aanvraagtermijnen bij de MOOI-subsidie was nodig omdat de Coronamaatregelen zorgden voor veel vertraging bij het vormen van de vereiste samenwerkingsverbanden (en daarmee ook bij de bijbehorende projectplannen). De MOOI-regeling werkt met een tweestapsprocedure. Voor beide fasen zijn de termijnen inmiddels verruimd:

 • Het indienen van een (verplichte) vooraanmelding is nu mogelijk tot 18 mei 2020 (17.00 uur). De oorspronkelijke deadline was 20 april.
 • Het indienen van de volledige projectplannen is nu mogelijk van 4 augustus tot 6 oktober 2020 (17.00 uur). Het oorspronkelijk tijdvak was: 1 juli tot 8 september.

Wat en waarvoor is de MOOI-subsidie?

De MOOI-regeling is een belangrijke klimaatsubsidie, die dit jaar is gestart als onderdeel van het TSE-subsidie-instrumentarium. De subsidie is bedoeld voor het ondersteunen van samenwerkingsverbanden die gaan werken aan nieuwe energie- en klimaatinnovaties. Daarbij ligt de nadruk op:

 • sterke consortia met een multidisciplinaire samenstelling (en flinke omvang)
 • een meerjarige, integrale aanpak (die aansluit op de missies uit de MMIP’s)
 • hoogwaardige innovaties die rond 2030 klaar zijn voor marktintroductie
 • een viertal energiethema’s: Windenergie op Zee, Hernieuwbare Elektriciteit op Land, Gebouwde Omgeving, en Industrie.

Hieronder zullen we kort ingaan op elk van deze vier energiethema’s (of sectoren).

Windenergie op Zee

De Noordzee biedt nog veel kansen voor off-shore windenergie. De MOOI-regeling zoekt nieuwe innovaties rondom integrale windpark-oplossingen, met extra aandacht voor het reduceren van de kostprijs van de opgewekte energie. De innovaties moeten leiden tot eerste toepassing in of kort na 2030, en kunnen gericht zijn op:

 • kostenreductie en optimalisatie (veilig en betaalbaar opschalen)
 • integratie in het energiesysteem (waaronder opslag en conversie)
 • integratie in de omgeving (ecologie en multi-use).

Meer over dit onderwerp leest u in de MOOI-bijlage windenergie op zee 2020 (MMIP 1)

Hernieuwbare Elektriciteit op Land

Via dit thema wordt gezocht naar nieuw te ontwikkelen innovaties voor integrale zonnestroomsystemen (>15 kWp) en windparken. De innovatie moet in 2025 in Nederland kunnen worden toegepast (bijvoorbeeld bij wegen, landbouwgronden, dijken, wallen, vuilstortplaatsen of op daken/gevels van grote gebouwen). De MOOI-subsidie is vooral bedoeld voor het onderzoek en de ontwikkeling om de innovaties geschikt te maken voor ‘eerste toepassing’ in een operationele commerciële omgeving (bijvoorbeeld als onderdeel van een zon of windpark). Meer over dit onderwerp leest u in de MOOI-bijlage hernieuwbaar op land 2020 (MMIP 2).

Gebouwde Omgeving

Nederland werkt aan een gebouwde omgeving die CO2– en aardgasvrij is. De MOOI-subsidie zoekt naar innovaties die uiterlijk in 2025 een eerste markttoepassing in Nederland kunnen hebben. Het gaat met name om innovaties met slimme oplossingen of substantiële verbeteringen gericht op:

 • renovatie-arrangementen voor aardgasvrije woningen en utiliteitsgebouwen (zoals integrale concepten voor renovaties, integratie van systemen voor zonnestroom, warmtepompen, tapwater, ventilatie, energiemanagement, installatietechnieken)
 • verduurzaming van collectieve warmte- en koudevoorziening (met de nadruk op systemen die gebruik maken van diverse typen bronnen, zoals geothermie, aquathermie, zonthermie, restwarmte, waterstof, groengas)
 • betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening (systeeminnovaties rondom energie-opwekking, distributie, vraag/aanbod, opslag en conversie).

Meer over dit onderwerp leest u in de MOOI-bijlage gebouwde omgeving 2020 (MMIP 3, 4 en 5).

Industrie

De industrie kan een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. Niet in de laatste plaats door het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve processen en technieken. De MOOI-regeling zoekt in dit kader naar partijen met ideeën voor:

 • Sluiting van industriële ketens. Hierbij ligt de nadruk op innovaties die ook alle reststromen meenemen (biogrondstoffen, circulair grondstoffengebruik, recycling, hergebruik van materialen en afval- en productstromen, biomassa en CCUS).
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem. Hierbij gaat het om slim ontwerp (of herinrichting) van energie- en warmtesystemen, optimale proces-efficiëntie van industrieclusters, met maximale toepassing van restwarmte.
 • Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen. Hierbij gaat het om innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050 (optimaal geëlektrificeerd en volledig geïntegreerd in het duurzame energiesysteem).

Meer over dit onderwerp leest u in de MOOI-bijlage industrie 2020 (MMIP 6, 7 en 8).

Meer weten over de MOOI-subsidie?

Bedrijven en consortia met belangstelling voor de MOOI-subsidie worden verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met PNO. Onze experts helpen graag bij het voorbereiden en uitwerken van uw subsidieaanvraag. Is de aanpak van uw consortium voldoende ‘multi-disciplinair’? Of zoekt u nog extra partners om uw consortium te versterken? Ook op dat gebied zijn wij u graag van dienst. In de loop van de tijd heeft PNO een enorm netwerk opgebouwd van innovatieve partijen in alle denkbare sectoren. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement