DEI-subsidie zoekt pilots en demoprojecten

 

Deze week start een nieuwe aanvraagronde van de DEI+ subsidie (ook bekend als de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie). De vernieuwde regeling heeft bijgewerkte thema’s, hogere subsidiebedragen, en verbeterde kansen voor meerjarige projecten.

DEI is bestemd voor pilots en innovatieprojecten

De DEI+ regeling ondersteunt innovatieve projecten op het gebied van klimaat en milieu. De subsidie is bedoeld voor innovatieprojecten in de vorm van een pilot- of een demonstratieproject:

 • een pilot-project moet betrekking hebben op een nieuw experimenteel product (met experimentele ontwikkeling en tests in een praktijkomgeving)
 • een demonstratieproject moet betrekking hebben op een innovatie die nieuw is voor Nederland (met investeringen in de praktijktoepassing door de eindgebruiker of exploitant).

De lat ligt hier zeker hoog. Toch biedt de regeling mooie aanknopingspunten voor (primair industriële) partijen die werken aan innovaties met aanzienlijke verbeteringen op het gebied van energiebesparing of CO2-reductie. Samenwerking bij een project is toegestaan, maar bij deze subsidie geen verplichte voorwaarde. Wel moet een project goed aansluiten op de officiële subsidiethema’s en de bijbehorende doelstellingen en voorwaarden.

Nieuwe subsidiethema’s van de DEI

De DEI+ regeling is dit jaar opgebouwd rondom de volgende thema’s:

 • Energie-efficiëntie: investeringen gericht op het verminderen van het energieverbruik bij het productieproces van ondernemingen. Dit onderdeel is met name interessant voor bedrijven in de (proces-)industrie.
 • Circulaire Economie: recycling en hergebruik van afval, reparatie en gebruik van biobased grondstoffen waarbij sprake is van CO2-reductie. Dit thema biedt vooral subsidiekansen voor afvalverwerkers, die bezig zijn met het verwerken/opwerken van afvalstromen (van derden).
 • Hernieuwbare energie: investeringen in zonne-energie, windenergie, aerothermie (omgevingslucht), hydrothermie (oppervlaktewater), geothermie (aardwarmte), energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas. Ook pilots rondom biobrandstoffen vallen hieronder, evenals pilots rondom het flexibiliseren van het energiesysteem.
 • Lokale infrastructuur: bijvoorbeeld een innovatief lokaal stoomnetwerk of warmtenetwerk. Het moet dan wel gaan om een ‘open’ systeem, waar ook andere ondernemingen op aangesloten kunnen worden.
 • CCUS: pilots gericht op afvang en opslag van CO2 (CCS/CCU) met substantiële opschalingsperspectieven op korte termijn. Dit subsidiethema biedt bijvoorbeeld kansen voor innovatieve glastuinbouwbedrijven.
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen: hierbij wordt specifiek gezocht naar innovaties voor gebouwen of de energie-infrastructuur van een wijk die op korte termijn zicht bieden op aanzienlijke verduurzaming van de bestaande bouw. Met goede subsidiekansen voor gemeentelijke proeftuinprojecten.
 • Overige CO2-reducerende maatregelen: dit thema heeft betrekking op overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of de elektriciteitssector. De sectoren landbouw en mobiliteit vallen buiten dit thema.

Subsidiebedragen, budget en aanvraagtermijn

Een kansrijk DEI-project zal doorgaans een ‘financiële’ omvang hebben van minstens 1 miljoen euro aan projectkosten. Dat is geen hard criterium, maar een indicatie gebaseerd op eerdere ervaringen. De hoogte van de subsidiebijdrage ligt meestal tussen de 25% en 50% van de kosten (voor mkb’s en onderzoeksinstellingen kan dat meer zijn). Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per project is verhoogd van 6 naar 15 miljoen euro. Dat nieuwe maximum geldt met ingang van 2020 voor alle thema’s. Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk van 15 januari 2020 tot uiterlijk 7 januari 2021. De verdeling van de subsidies gebeurt op volgorde van ontvangst, en zolang het subsidiebudget reikt. Het DEI-budget in 2020 bedraagt in totaal 86,1 miljoen euro. De regeling werkt niet langer meer met aparte deelbudgetten per thema (daardoor verbeteren de kansen voor de meer populaire thema’s). Een andere verbetering: een DEI-project mag een looptijd hebben tot maximaal 4 jaar. Dit geldt nu voor alle thema’s, want in de praktijk bleek er veel behoefte te zijn aan subsidie voor langlopende innovaties.

Belangstelling? PNO helpt u graag verder!

Heeft u plannen voor een pilot of demonstratieproject dat zich richt op het energie-efficiënter maken van uw bedrijf, op CO2-reductie of duurzame energie? Onze energie-experts kunnen vertellen of uw plannen aansluiten op de bovenbeschreven DEI-subsidie (of een andere subsidieregeling). Snelheid is beslist een factor, want deze subsidietrajecten vragen om flinke voorbereidingen. Wacht dus niet en leg ons uw plannen zo spoedig mogelijk voor! Bel 088-838 13 81 of stuur een kort bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement