Onderzoekssubsidie Landbouw, Water en Voedsel

Partijen met goede ideeën voor innovatief, vraaggestuurd onderzoek kunnen tot en met 15 mei voorstellen indienen voor onderzoek dat aansluit op de nieuwe kennis- en innovatieagenda van de topsectoren Agri & Food, en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Subsidie voor innovaties op het gebied van land- en tuinbouw, voeding en groene leefomgeving

De subsidieoproep ‘Landbouw, Water, Voedsel’ is geplaatst door de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De oproep is gericht aan partijen die werken aan innovaties op het gebied van land- en tuinbouw, voeding en groene leefomgeving. Meedoen is met name aantrekkelijk voor bedrijven die zich oriënteren op nieuw onderzoek voor de periode 2020 en verder. Of de mogelijkheden verkennen voor gezamenlijk onderzoek met andere partijen.

Nieuwe thematische missies

Via de oproep wordt gezocht naar partijen met nieuwe ideeën voor vraaggestuurd onderzoek dat past binnen de nieuwe thematische ‘missies’:

 • Kringlooplandbouw: onderzoek naar het verminderen van meststoffen en waterverbruik, naar hergebruik van organische reststromen, en optimaal gebruik van biomassa.
 • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie: emissiereductie bij landbouwgrond en veestallen (met onderzoek naar onderwerpen als precisiebemesting, voeradditieven, warmteterugwinning, emissieneutrale landbouwmachines, circulaire kassen, biomassateelt).
 • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied: onderzoek naar waterbodembeheer (klimaatbufferzones, verdroging, bodemdaling) en naar ‘klimaatrobuuste’ teeltsystemen en gewassen (bijvoorbeeld gericht op agro-forestry).
 • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel: oplossingen rondom voedselverspilling en duurzame verpakkingen, ontwikkeling van nieuwe, gezondere voedingsmiddelen voor mens en dier (met aandacht voor antibioticaresistentie, zoönosen, allergenen, en meet- en detectiemethoden).
 • Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren: onderzoek naar aquacultuur of zeewierteelt op zee, en naar nieuwe en betere methoden voor viskweek of visserijtechnieken.

Slimme sleuteltechnologieën

De oproep noemt verder ook een aantal ‘sleuteltechnologieën’ die kunnen bijdragen aan de bovenstaande missiedoelen. Dit maakt deelname aan extra interessant voor partijen die onderzoek doen naar slimme technologie-innovaties op de volgende gebieden:

 • biotechnologie en veredeling (bijvoorbeeld genoomtechnologie en gene editing)
 • robotica, sensing, en meet- en regeltechniek (voor open teelt, kassen en veehouderij)
 • ICT, Artificial Intelligence en Big Data (voor agrariërs en de precisielandbouw)
 • geavanceerde materialen (zoals afbreekbare biobased verpakkingsmaterialen).

Welke partijen kunnen ideeën insturen?

In principe kan elke Nederlandse organisatie die bijdraagt aan één van de bovengenoemde thema’s een onderzoeksvoorstel insturen. Dat kan een bedrijf zijn, maar bijvoorbeeld ook een brancheorganisatie, of een onderwijs- of kennisinstelling. Belangrijk is wel dat de inzender open moet staan voor samenwerking, want de subsidie is bedoeld voor onderzoek dat uitgevoerd gaat worden door een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS). Zo’n PPS moet bestaan uit minimaal twee private partners én een kennisinstelling. Die laatstgenoemde partij zal vaak Wageningen Research zijn, maar ook andere kennisinstellingen zijn welkom.

Het aanvragen van de subsidie

De oproep heeft een subsidiebudget te verdelen van 25 miljoen euro voor projecten in 2020. De jaren daarna is steeds eenzelfde budget beschikbaar. Dit biedt goede perspectieven voor meerjarige onderzoeksprojecten. De aanvraagprocedure verloopt in twee stappen: bij de (verplichte) eerste fase kunnen aanvragers een kort plan insturen met hun idee. Dit plan beschrijft op twee A4’tjes het doel van het onderzoek, de beoogde samenwerkingspartners en een globaal kostenplaatje. Het insturen kan tot en met 15 mei. Daarna krijgen de inzenders feedback, en kunnen ze in fase 2 hun idee nader uitwerken tot een volledig projectvoorstel. Dit moet gereed zijn op 15 augustus. Een maand later volgt dan de uitslag met de subsidiebeschikking.

Voorwaarden en tips

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de oproep:

 • het gaat om onderzoek dat past binnen de thema’s van de oproep
 • het onderzoek wordt uitgevoerd door een sterk PPS-consortium
 • het onderzoek gaat van start in 2020 en duurt maximaal vier jaar
 • de private partners betalen minstens 50% van de kosten.

Belangrijk is ook een goede onderbouwing van de nieuwheid, de impact en de slaagkansen. Ook de keus van de samenwerkingspartijen kan invloed hebben op de subsidiekansen. Zo wordt de kans op subsidie aanzienlijk vergroot bij ‘cross-over’ onderzoek (met partijen uit meerdere topsectoren) of bij samenwerking met een onderwijsinstelling, brancheorganisatie, proeftuin, fieldlab, of regionale kennisinstelling.

Wat kan PNO voor u doen?

Wilt u meer weten over de onderzoeksthema’s van de subsidieoproep ‘Landbouw, Water, Voedsel’ of over het aanmelden van uw onderzoeksvoorstel? De innovatie-experts van PNO helpen u graag verder! Neem snel contact met ons op via 088-8381381 of leg ons uw onderzoeksplannen voor via onderstaand formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement