Topsectoren publiceren gezamenlijke PPS-oproep 2022

De drie topsectoren Agri & Food, Water & Maritiem en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben de gezamenlijke PPS-oproep 2022 KIA LWV gepubliceerd. Hierin werken partijen in publiek-private samenwerkingen aan één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel. 

KIA Landbouw, Water, Voedsel

Het kabinet heeft vanuit zijn missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s geformuleerd in missies. Voor de KIA Landbouw, Water en Voedsel (LWV) zijn dat er zes:

 • kringlooplandbouw
 • klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
 • klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
 • gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 • duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
 • Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld.

De missies krijgen ondersteuning vanuit twee sleuteltechnologieën: Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food en Biotechnologie en Veredeling. Elke missie bestaat weer uit meerdere Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) die zich richten op specifieke kennis- en innovatieopgaven en op te lossen knelpunten. Ook de beide sleuteltechnologieën hebben een MMIP.

Doel van de PPS-oproep 2022

De topsectoren streven naar samenwerking in cross-over programma’s. In de PPS-oproep 2022 voor de KIA Landbouw, Water, Voedsel zetten ze in op gezamenlijke projecten met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) van Life Sciences & Health en Logistiek. Een PPS-project beantwoordt één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de KIA. Het gaat hierbij vooral om industrieel (toegepast) onderzoek eventueel aangevuld met valorisatie (experimentele) activiteiten zoals het testen en valideren en demonstreren van een oplossing in een relevante omgeving en het integreren hiervan in de uiteindelijke operationele omgeving.

De oproep heeft een brede openstelling waarbij partijen voor alle onderwerpen uit de KIA een aanvraag kunnen indienen. In aanvulling op de KIA zijn er bepaalde gebieden, zowel binnen de missies als binnen de sleuteltechnologieën, die extra aandacht krijgen. Deze zijn opgenomen in een aparte leidraad. Voorstellen binnen de in de leidraad genoemde aandachtsgebieden zijn gewenst, maar zonder uitsluiting van andere voorstellen die passen binnen de KIA LWV.

Wie kunnen aanvragen?

In Nederland gevestigde bedrijven, brancheorganisaties, ngo’s of publieke organisaties kunnen een aanvraag indienen. Zij moeten dit voorstel indienen samen met een kennisinstelling. Minimaal twee bedrijven of organisaties moeten deelnemen in het project.

Budgetten en percentages

Het beschikbare publieke budget voor 2023 is ongeveer 13 miljoen euro en bestaat uit drie bronnen:

 • WR-capaciteit LNV: voor 2023 is ongeveer 7,5 miljoen euro beschikbaar, uit te voeren door Wageningen Research. Samenwerking met andere kennisinstellingen is mogelijk.
 • TO2-capaciteit IenW: voor 2023 is 0,5 miljoen euro beschikbaar voor water- en bodemonderwerpen. Partijen kunnen deze middelen inzetten bij de zogenaamde TO2-instellingen (TNO, Deltares, Marin, WR).
 • PPS-toeslag: voor 2023 is plusminus 5 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe PPS-voorstellen (ongeveer 19 miljoen euro over de hele periode). De helft van dit bedrag is PPS-toeslag die vrij inzetbaar is bij alle kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, TO2, private onderzoeksorganisaties).

De publieke financiering is bestemd voor de financiering van de activiteiten en kosten van kennisinstellingen. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, decentrale overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) leveren cash cofinanciering en/of brengen de eigen activiteiten in kind als cofinanciering in de projecten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om loonkosten en kosten van te verbruiken materialen, hulpmiddelen en software(licenties).

De gevraagde private cofinanciering in deze oproep is standaard minimaal 50% voor industrieel onderzoek. De cofinanciering bestaat minimaal voor de helft uit cash financiering. Dit is dus minstens 25% van de projectbegroting. De overige cofinanciering mag in kind zijn. NB 30% private cofinanciering is toegestaan wanneer het gaat om KIA-opgaven met een sterke maatschappelijke oriëntatie en vooralsnog weinig direct belang van marktpartijen.

Deadlines

Het aanvraagproces bestaat uit twee afzonderlijke fasen:

 • indienen van een PPS-idee: Korte omschrijving van het beoogde onderzoek, een heldere onderbouwing van de bijdrage aan een prioriteit of missie, de (voorziene) (private) partners, de beoogde kennisinstelling(en) en een schatting van het benodigde budget. De deadline is 15 mei 2022.
 • indienen van een volledig PPS-voorstel: Na afloop van de eerste fase krijgen de indieners (niet-bindend) advies onder meer over onder hoe het voorstel past binnen de KIA, maar ook suggesties voor samenwerking met andere consortia. De deadline voor het indienen van een volledig voorstel is 11 september 2022.

Kwaliteit is bepalend

De programmateams aangevuld met onafhankelijke deskundigen toetsen volledige voorstellen aan de volgende criteria:

 • passendheid binnen de KIA en bijdrage aan het portfolio
 • impact, bijdrage aan het bereiken van de doelen van KIA
 • kwaliteit van het PPS-voorstel
 • kwaliteit van het consortium.

Voorstellen die onvoldoende scoren op kwaliteit van het PPS-voorstel krijgen geen plek in de ranking.

PPS-oproep 2022 aanvragen

Bent u actief binnen een van de topsectoren Agri & Food, Water & Maritiem of Tuinbouw & Uitgangsmaterialen? En heeft u ideeën voor het aanpakken van uitdagingen uit de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water en Voedsel? Dan is de PPS-oproep 2022 KIA LWV interessant voor u. Onze experts helpen u met het vormgeven van uw projectidee en brengen u in contact met andere partijen voor een optimaal consortium. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement