Regionale partners trekken samen op in Regio Deals

Regionale partners kunnen tot 1 september 2018 ‘ two page’ voorstellen indienen voor zogeheten ‘Regio Deals’: partnerschappen tussen Rijk en regio om gezamenlijk regionale opgaven aan te pakken. Zes opgaven worden expliciet genoemd in het regeerakkoord, maar alle andere opgaven zijn ook welkom.

Regio Deals: 950 miljoen euro voor aanpak regionale opgaven

Niet één regio is hetzelfde. Zoveel regio’s, zoveel kansen en uitdagingen – maar ook zoveel problemen en opgaven. In de vorige week gepubliceerde uitnodiging ‘aanmelding Regio Deals’, roept Minister Schouten van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) regionale partners op om voorstellen in te dienen voor de aanpak van regionale opgaven. In het regeerakkoord heeft het Kabinet hiervoor 950 miljoen euro uitgetrokken. Zes regionale opgaven worden met naam en toenaam genoemd:

 1. BES-eilanden:
  verbeteren van het economische perspectief in Caribisch Nederland, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede
 2. Brainport Eindhoven:
  consolideren en verder uitbouwen van de economische positie van deze sterke regio
 3. ESA-ESTEC (European Space Agency):
  verder clusteren van ruimtevaartactiviteiten om de (aantrekkings)kracht van de regio Noordwijk-Leiden-Den Haag-Delft verder te doen groeien
 4. Rotterdam-Zuid:
  uitvoeren van diverse maatregelen om Rotterdam-Zuid in de periode tot 2030 vanuit een flinke achterstandspositie naar het gemiddelde niveau van de G4 te krijgen
 5. Zeeland:
  versterken van kennis en innovatie, leefbaarheid en het voorzieningenniveau
 6. Nucleaire problematiek:
  oplossen van de kortetermijnproblematiek van het opruimen van het historische radioactieve afval en de ontmanteling van gebouwen bij ECN/NRG in Petten.

Naast deze opgaven komen ook andere regionale opgaven voor subsidie in aanmerking.

Regiopartners trekken samen op in Regio Deals

Om ondersteuning voor een Regio Deal te verkrijgen, is het van belang dat er sprake is van publiek-private samenwerking. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen geniet daarom de voorkeur, zoals bijvoorbeeld in het EFRO-programma ook het geval is. Wat precies een regio is, is niet gedefinieerd. Het kan gaan om bestaande maar ook om nieuwe regionale samenwerkingsverbanden, met liefst dus de betrokkenheid van meerdere gemeenten, provincie(s) en private partijen. In de huidige indieningsronde, met een totaal budget van 200 miljoen euro, kan de bijdrage per Regio Deal oplopen van minimaal 5 miljoen tot maximaal 40 miljoen euro. Partijen moeten wel minimaal hetzelfde bedrag aan cofinanciering bijdragen.

Kwaliteit Regio Deal is doorslaggevend

Van alle voorstellen die regiopartners indienen, werkt het ministerie van LNV alleen de beste voorstellen uit. Daarbij houdt ze ook rekening met regionale spreiding. Een goed voorstel wordt dus niet per se een Regio Deal. In haar afweging kijkt het ministerie onder meer naar de volgende aspecten:

 • Inhoud: in hoeverre is er sprake van een meervoudige opgave?
 • Regio: wordt aangegeven waarom deze opgave kenmerkend is voor deze regio?
 • Financiën: valt het voorstel binnen de bandbreedte van 5 miljoen – 40 miljoen euro?
 • Organisatie: is aangegeven hoe de de governance wordt ingevuld?

De two-pager moet kort en bondig zijn. Het gaat erom dat alle onderdelen zo SMART mogelijk worden ingevuld. Na overleg met andere ministers zal de minister van LNV in het najaar van 2018 besluiten welke voorstellen worden uitgewerkt tot een Regio Deal.

Wilt u ook eens sparren over opgaven bij u in de regio? Neem dan contact op met een van onze regio-experts.