Subsidie voor field labs om quantumtechnologie dichter bij eindgebruiker te brengen

Vanuit het Nationaal Groeifonds komt subsidie beschikbaar voor het Quantum Delta NL Field Lab programma. Deze subsidie is bedoeld voor het opzetten van field labs waarin quantumtechnologie verder kan worden ontwikkeld. Een belangrijk doel is om eindgebruikers vertrouwd te laten raken met deze technologie.

Valorisatie van belang

Nederland wil voorop lopen als het gaat om de ontwikkeling van quantumtechnologie. Door via het Nationaal Groeifonds in totaal 615 miljoen euro te investeren in een ecosysteem waarin innovatie, ondernemerschap en talentontwikkeling centraal staan, hoopt Nederland het nieuwe Silicon Valley voor quantumtechnologie te worden. Eén van de redenen voor het zo krachtig stimuleren van deze sleuteltechnologie is het belang ervan bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, voedsel en zorg. Daarnaast kan het leiden tot economische groei en hoogwaardige werkgelegenheid. Volgens minister Adriaansens van EZK is het hiervoor wel cruciaal om kennis te gaan omzetten in economische bedrijvigheid. De field labs dienen onder andere daartoe.

Quantum Delta NL Field Lab programma (QNL-FLP)

De subsidie die in het kader van het Quantum Delta NL Field Lab programma kan worden verkregen is bedoeld voor het opzetten van een field lab. In het programma wordt een field lab – of innovatiecluster – omschreven als een groep onafhankelijke organisaties zoals innovatieve start-ups, mkb’s en grote bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen en andere relevante partijen. Een innovatiecluster heeft als doel om innovatieve activiteiten te stimuleren door middel van promotie, het beschikbaar stellen van faciliteiten, kennisdeling, netwerkactiviteiten, informatieverspreiding en het samenwerken tussen de partijen in het cluster. De aard van de activiteiten moet aansluiten op de actielijnen en katalysatorprogramma’s die zijn benoemd in de Nationale Agenda Quantumtechnologie. Van het field lab wordt verwacht dat het een levensvatbaar bedrijfsmodel nastreeft en diensten verleent waarvoor de eindgebruikers bereid zijn te betalen.

Bijzonderheden over de subsidie

Binnen deze call bedraagt het totale subsidiebudget 3,3 miljoen euro. Per project kan maximaal 1,1 miljoen euro subsidie worden verkregen. Van de projectkosten, die kunnen bestaan uit kosten voor faciliteiten, immateriële zaken zoals IP en beheer-, management- en marketingkosten, komt 50% in aanmerking voor deze subsidie. Aanvragen moeten uiterlijk 25 november worden ingediend. Afhankelijk van het beschikbare budget volgt er nog een tweede ronde (deadline 17 februari 2022) en mogelijk zelfs nog een derde ronde. Er wordt verwacht dat de field labs binnen twee jaar na het verkrijgen van de subsidie operationeel zijn.

Wilt u meer weten over deze subsidie?

Behoort het oprichten van een field lab op het gebied van quantumtechnologie tot uw plannen? Heeft u contact met partijen die daarvan onderdeel willen uitmaken? Neem dan contact op zodat wij u uitgebreider kunnen informeren over de mogelijkheden van deze subsidie.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement