WBSO-prototype: verkoopbaarheid is bepalend

In een recente uitspraak hanteert het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een strikte uitleg van het begrip ‘WBSO-prototype’. Een WBSO-ontwikkelingsproject kent verschillende fases. Een sluitstuk van een WBSO-project kan zijn dat het nieuwe technisch werkingsprincipe wordt aangetoond met behulp van een prototype, een werkend model. De bouwuren van het prototype en de kosten en uitgaven kunnen onder de WBSO worden gebracht, als het prototype geen commerciële of productieve betekenis heeft. De verkoopbaarheid van het prototype bepaalt uiteindelijk of uren en kosten en uitgaven voor WBSO in aanmerking komen.

Wat was er aan de hand?

Een plantenveredelingsbedrijf vraagt WBSO aan voor zijn veredelingswerkzaamheden. Het bedrijf kweekt jaarlijks een grote hoeveelheid zaaiingen. Slechts een klein deel daarvan heeft de juiste eigenschappen voor verdere veredeling. De overige planten worden afgekeurd en als restproduct, onder de kostprijs, verkocht. Volgens het bedrijf kwalificeren de uren, kosten en uitgaven voor de planten als S&O, totdat ze worden afgekeurd. Subsidieverstrekker RVO wijst de aanvraag op dit punt namelijk af, omdat het prototype (in dit geval de planten) commerciële betekenis hebben. Op 5 februari 2019 sprak het CBb zich over deze zaak uit.

Wat zegt de wet over WBSO-prototype?

Artikel 2 van de Regeling S&O-afdrachtvermindering geeft aan welke werkzaamheden niet tot S&O-werkzaamheden worden gerekend. Hoofdlijn is dat alle werkzaamheden met betrekking tot de invoering en commercialisatie van nieuwe producten, processen en programmatuur worden uitgesloten van subsidie. Als uitwerking hiervan wordt een prototype met een commerciële of productieve betekenis ook van WBSO uitgesloten. De eindbestemming van een prototype is vaak bepalend of hiervan sprake is. Het heeft commerciële betekenis als het prototype kan worden verkocht of voor dienstverlening kan worden ingezet. Het heeft productieve betekenis wanneer het prototype als bedrijfsmiddel kan worden ingezet in de eigen productieomgeving. Deze uitzondering geldt al wanneer aannemelijk is dat een prototype commerciële of productieve betekenis kan hebben. Getoetst wordt dus of het prototype potentiële commerciële of productieve betekenis heeft.

De uitspraak: verkoopbaarheid WBSO-prototype is doorslaggevend

Het CBb bevestigt allereerst het oordeel van RVO dat de planten zowel in de tussenliggende fasen als in de eindfase van het veredelingsproces als prototype moeten worden gezien. Daarmee zijn (ook) afgekeurde planten een prototype. Vervolgens beoordeelt het College of het prototype een commerciële betekenis heeft. Het enkele feit dat de aanvrager de afgekeurde planten verkoopt, betekent volgens het CBb daarom dat deze terecht zijn aangemerkt als prototypes met commerciële betekenis. De verkoopprijs is niet bepalend, voldoende is dat het prototype kan worden verkocht. RVO heeft volgens het CBb de aanvraag op dit punt dus terecht afgewezen.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Het CBb geeft in zijn uitspraak een verduidelijking van het begrip ‘WBSO-prototype’. Het is voldoende voor de commerciële betekenis of het prototype kan worden verkocht, ook wanneer de verkoop geen doel op zich is en de opbrengst lager is dan bij reguliere verkoop. Wanneer een prototype potentiële commerciële of productieve betekenis heeft, heeft het gebruikerswaarde en valt het bouwen hiervan niet onder de reikwijdte van het S&O-begrip. In het verlengde hiervan komen ook de gemaakte kosten en uitgaven niet in aanmerking voor de WBSO. Deze zijn dan immers niet meer dienstbaar aan S&O-werkzaamheden. Het CBb heeft in eerdere uitspraken aangegeven dat het aan de aanvrager is om te specificeren op welke werkzaamheden de WBSO-aanvraag betrekking heeft. Het is de aanvrager die aannemelijk moet maken dat aan de voorwaarden voor WBSO wordt voldaan. Deze moet kunnen aantonen dat het prototype geen commerciële of productieve betekenis heeft.

Ook in bezwaar tegen afwijzing WBSO-aanvraag?

Loopt u ook aan tegen afwijzing van uw WBSO-aanvraag? De juristen van PNO Consultants kunnen u helpen bij het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement