Horizon Europe belicht: Cluster 6 Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

 

Rondom het nieuwe Horizon Europe-programma dat in mei 2021 definitief van start gaat, publiceert PNO een serie artikelen, die uitgebreid ingaan op de verschillende onderdelen van het programma. Deze week op de Dag van de Aarde: Cluster 6Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment’.

Wat is het doel van Horizon Europe Cluster 6?

Horizon Europe Cluster 6 zet in op een hervorming van economie en samenleving. Concreet gaat het om het:

 • verminderen van de aantasting van het milieu
 • tot staan brengen en ombuigen van de achteruitgang van de biodiversiteit en
 • beter beheren van natuurlijke hulpbronnen.

Het realiseren van bovengenoemde doelen gaat gepaard met het nastreven van de EU-klimaatdoelstellingen en het waarborgen van de voedsel- en waterzekerheid.
Cluster 6 heeft een budget van 8,95 miljard euro.

Welke structuur heeft Cluster 6?

Om bij te dragen aan bovengenoemde doelstellingen heeft de Commissie de structuur van het Werkprogramma opgezet aan de hand van een aantal bestemmingen (‘destinations’). Deze bestemmingen zijn de volgende:

 1. Biodiversiteit en ecosysteemdiensten
 2. Eerlijke, gezonde en milieuvriendelijke voedselsystemen
 3. Circulaire economie en bio-economie
 4. Schoon milieu en geen vervuiling
 5. Land, oceanen en water voor klimaatactie
 6. Veerkrachtige, inclusieve, gezonde en groene plattelands-, kust- en stedelijke gemeenschappen
 7. Innovatief bestuur, milieuwaarnemingen en digitale oplossingen ter ondersteuning van de Green Deal

Waarop richten de activiteiten van Cluster 6 zich?

De activiteiten binnen Cluster 6 dragen bij aan het versnellen van de ecologische overgang die volgens de Green Deal nodig is om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Dit doen ze door het:

 • versterken van de natuurlijke koolstofputten van de aarde, zoals bodems, planten, bossen, landbouwgronden en wetlands
 • aanzienlijk verminderen van de broeikasgasemissies van de landbouw en
 • transformeren van het voedselsysteem
 • bevorderen van innovatie voor de ontwikkeling van de circulaire economie en het benutten van het potentieel van biologische hulpbronnen voor hernieuwbare producten. Zo verminderen de afhankelijkheid van de EU van niet-hernieuwbare hulpbronnen en ook de emissies/afval van industriële processen door het gebruik van duurzamere biobased systemen.

Cluster 6 uitgesplitst

De bestemmingen die we in dit artikel behandelen, zijn de volgende:

Bestemming 2: Eerlijke, gezonde en milieuvriendelijke voedselsystemen

Er zijn diverse subsidieoproepen (‘calls for proposals’) waarbij de volgende onderwerpen (‘topics’) centraal staan:

 • Duurzame, productieve en klimaatneutrale en veerkrachtige landbouwsystemen:
  – veilig, traceerbaar, gezond en duurzaam voedsel
  – minimale druk op ecosystemen, herstelde en verbeterde biodiversiteit
  – verbeterde volksgezondheid
  – economisch rendement voor landbouwers
 • Duurzame visserij en aquacultuur:
  – toename van de productie van aquatische bioma’s, diversificatie en consumptie van vis-, schaal- en schelpdierproducten
  – geringe impact op aquatische ecosystemen en hoog dierenwelzijn
 • Duurzame, gezonde en inclusieve voedselsystemen:
  – economische en ecologische duurzaamheid
  – vermindering van voedselarmoede
  – empowerment van de gemeenschap

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 2 miljoen en 11 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan in mei open en de eerste deadlines zijn op 1 september 2021.

Bestemming 3: Circulaire economie en bio-economie

Er zijn diverse subsidieoproepen (‘calls for proposals’) waarbij de volgende onderwerpen (‘topics’) centraal staan:

 • Totstandbrengen circulaire economie:
  circulaire waardeketens voor een breed scala van toepassingen: batterijen en voertuigen, elektronica en ICT, verpakkingen, kunststoffen, textiel, bouw en gebouwen, voedsel, water en voedingsstoffen.
 • Vernieuwing van duurzame biobased systemen en de bio-economie:
  – niet-plantaardige, biomassa, op microbioom gebaseerde oplossingen
  – nadruk op vermindering van ILUC (Indirect Land Use Change) met behulp van aquatische biomassa-oplossingen, schimmels, SCP, insecten, enzovoort.
 • Innoveren voor waardeketens in de blauwe economie en de biotechnologie:
  ontwikkeling van groenere aquatische industriële producten/processen en/of milieudiensten op basis van microben en algen die de gezondheid van aquatische ecosystemen ondersteunen
 • Bescherming van de talrijke functies van de bossen in de EU:
  o waardeketens voor bosbiomassa
  o nadruk op het creëren van innovatie-ecosystemen voor de bosbouwsector

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 2 miljoen en 10 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan in mei open en de eerste deadlines zijn op 1 september 2021.

Bestemming 7: Innovatief bestuur, milieuwaarnemingen en digitale oplossingen ter ondersteuning van de Green Deal

Er zijn diverse subsidieoproepen (‘calls for proposals’) waarbij de volgende onderwerpen (‘topics’) centraal staan:

 • Nieuwe manieren om het overgangsproces te sturen:
  – beschikbaarstelling van informatie en kennis
  – gegevensbeheer
 • Gebruik maken van milieuwaarnemingen en digitale oplossingen:
  – gegevensinteroperabiliteit, -toegankelijkheid en -toepassing
  – wetenschappelijk gefundeerde beleidsvorming, -uitvoering en -monitoring

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 2 miljoen en 17 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan in mei open en de eerste deadlines zijn op 2 september 2021.

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

Op 23 februari 2021 heeft de Europese Commissie overeenstemming bereikt over een nieuw partnerschap met het Bio-based Industry Consortium (BIC) voor de periode 2021-2027. Het nieuwe publiek-private partnerschap, de Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU), wordt de opvolger van de vorige BBI JU (Bio-based Industry). Verwacht wordt dat de CBE JU aanzienlijk bijdraagt aan de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030, de weg baant voor klimaatneutraliteit in 2050 en circulaire en duurzame productie bevordert in overeenstemming met de Europese Green Deal.

CBE JU is een partnerschap tussen de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, en het Bio-based Industries Consortium. Volgens de voorgestelde verordening investeren zowel publieke als private partners ieder 1 miljard euro in de gemeenschappelijke onderneming. Verwacht wordt dat de verordening aan het einde van dit jaar wordt vastgesteld.

Meer weten?

Wij volgen de ontwikkelingen binnen Horizon Europe op de voet en informeren u meteen zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Volgende week in deze artikelserie: Cluster 4 Digital, Industry and Space. Met bijna duizend ingediende projecten en een slagingspercentage van ruim twee keer het marktgemiddelde in Horizon 2020, zijn we u in het Horizon Europe programma ook weer graag van dienst. Heeft u vragen over Horizon Europe? Meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Meer weten over Cluster 6 en actief in de chemische industrie? Neem direct contact op met de chemie-experts van PNO. Zij helpen u graag met uw projectideeën en -plannen voor het koolstofvrij maken van de chemische industrie. Denk daarbij onder meer aan circulariteit: afval naar chemicaliën en afval naar voedsel; biobased producten en verwerking; digitalisering in de verwerking. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement