Noord-Brabant, actief aanjager van innovaties

Noord-Brabant en innovatie: een perfecte match, zo blijkt wel uit de diverse subsidies die in deze provincie beschikbaar zijn voor innovatieprojecten. Welbekend zijn de MIT Zuid-subsidieregeling (de ‘regioversie’ van de landelijke MIT-regeling) en het OPZuid-subsidieprogramma. Of denk aan Intereg Vlaanderen-Nederland, een regeling waar Brabantse ondernemers met een ‘blik over de grens’ veel baat bij kunnen hebben. In dit artikel willen wij ingaan op twee ándere regelingen: de Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022 en het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven. Samen ‘dekken’ deze regelingen innovatieprojecten in de hele provincie.

Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022

Doel van deze subsidieregeling (afgekort EKTNB) is het stimuleren van projecten die nieuwe of vernieuwende economische activiteiten bevorderen. De regeling bestaat uit drie paragrafen, elk met een eigen focus:

§ 1 Datamaturiteit mkb

Datamaturiteit is de mate waarin een onderneming in staat is gebruik te maken van data en datatechnologie. Mkb’s in (heel) Noord-Brabant die zich door een expert willen laten adviseren over het verhogen van de datamaturiteit, kunnen daarvoor subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat de aanvrager een onderneming is die behoort tot één van de volgende sectoren: high-tech, life sciences & health, agrifood, logistiek, automotive, maintenance, chemie & biobased.

De subsidie bedraagt minimaal 1.000 euro (voor een eendaags adviestraject) en maximaal 2.000 euro (voor een vijfdaags adviestraject). Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023, maar de subsidie wordt wel verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

§ 2 Innovatie bestaande mkb-ondernemingen

Hier gaat het om subsidie voor projecten gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen door mkb’s in de regio’s Noordoost-Brabant, Midden-Brabant en West-Brabant. Subsidie kan gaan naar één mkb, maar ook naar een samenwerkingsverband van een mkb en één of meer andere mkb’s of kennisinstellingen. De innovatieve producten, diensten of productieprocessen moeten gericht zijn op één of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA’s): energie & duurzaamheid, gezondheid & zorg, landbouw, water & voedsel, veiligheid, sleuteltechnologieën, maatschappelijk verdienvermogen.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal 25.000 euro tot maximaal 50.000 euro per project. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 oktober 2022, daarna zijn er in 2023 en 2024 ook nog openstellingen gepland.

§ 3 Innovatieve startups

Innovatieve startups in de regio’s Noordoost-Brabant, Midden-Brabant en West-Brabant kunnen uit deze regeling subsidie krijgen voor haalbaarheidsprojecten ten behoeve van het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen. Voorwaarde is dat deze gericht zijn op één of meer van de zes KIA’s zoals genoemd in § 2. Een haalbaarheidsproject kan bedoeld zijn om een klantprobleem in kaart te brengen, financieel commitment te verkrijgen of een octrooi of patent te verkrijgen.

Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal 2.500 euro tot maximaal 15.000 euro per project. Het indienen van een aanvraag kan tot en met 1 oktober 2022, waarna er in 2023 en 2024 weer nieuwe openstellingen zijn.

Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven

Binnen de provincie Noord-Brabant neemt de regio Zuidoost-Brabant een speciale plek in. Hier werken 21 gemeenten samen binnen de Metropoolregio Eindhoven, met als ambitie “de Brainportregio verder te ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid”. Om deze ambitie te realiseren, heeft de Metropoolregio Eindhoven diverse subsidieregelingen in het leven geroepen. De belangrijkste daarvan is het Stimuleringsfonds: een subsidiefonds gericht op innovatie, samenwerking en economische structuur.

Tendersysteem voor aanjaag- en uitvoeringsprojecten

Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kunnen uit het Stimuleringsfonds subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of het ontwikkelen van een prototype. Het fonds is opgezet als tendersysteem: viermaal per jaar worden partijen uitgenodigd om hun projectvoorstellen in te dienen, waarna een adviesgroep zich buigt over de ingediende voorstellen en deze tegen elkaar afweegt. De tenders sluiten elk jaar op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, 17.00 uur. Aanvragers zijn verplicht om uiterlijk twee weken vóór de sluitingsdatum contact te hebben met de programmamanager van het Stimuleringsfonds, zodat ze alvast een indruk krijgen van de slaagkans en aandachtspunten.

Het Stimuleringsfonds maakt onderscheid tussen ‘aanjaagprojecten’ (studies, verkenningen, voorbereidingen, pilots) en ‘uitvoeringsprojecten’. Bij aanjaagprojecten bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 50.000 euro. Bij uitvoeringsprojecten dekt de subsidie maximaal 15% van de subsidiabele kosten.

Speciaal voor het kleinbedrijf: Adviesregeling SAR 2022

Van de overige subsidieregelingen die onder de Metropoolregio Eindhoven vallen, willen wij er hier nog één noemen: de Adviesregeling SAR 2022, speciaal bedoeld voor het kleinbedrijf. Een onderneming die een innovatieadviseur wil inhuren, kan daarvoor (per aanvraag) tot 10.000 euro subsidie krijgen. De beoogde innovatie moet dan wel een duidelijke meerwaarde hebben voor de regio, onder meer in de vorm van (extra) werkgelegenheid.

Meer weten over úw kansen in Noord-Brabant?

Heeft u als Brabantse ondernemer ideeën voor een innovatie of een activiteit met meerwaarde voor uw regio, en bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden? De consultants van PNO-team Zuid-Nederland helpen u graag verder. Zij kunnen u alles vertellen over de verschillende provinciale subsidies, maar kijken uiteraard ook naar landelijke en Europese regelingen. Ook kunnen zij u helpen met het vinden van samenwerkingspartners en natuurlijk met het verzorgen van een kansrijke subsidieaanvraag. Belangstelling? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement