Mkb-innovatieagenda’s 2020 bekend (deel 2)

 

Vorige week startte PNO een kort tweeluik over de recent verschenen mkb-innovatieagenda’s. De agenda’s geven een goed beeld van de innovaties waar de topsectoren behoefte aan hebben. Interessant voor iedereen die een MIT-subsidie wil aanvragen, of om inspiratie op te doen voor nieuwe innovatieve producten. Hieronder het slot van dit tweeluik.

MIT-subsidie en de mkb-innovatieagenda’s

Ook dit jaar kunnen bedrijven weer aanvragen indienen voor de populaire MIT-subsidie. Belangrijk daarbij is de voorwaarde dat een project goed moet aansluiten op de thema’s van de nieuwe mkb-innovatieagenda’s. In ons eerdere artikel beschreven wij de nieuwe thema’s voor de sector Logistiek, Chemie, Life Sciences & Health, High Tech Systemen en Materialen (en ICT) en de Creatieve Industrie. Dit artikel bevat het tweede deel en gaat in op de mkb-innovatieagenda van de vier overige sectoren: Energie, Agrofood, Tuinbouw (en Uitgangsmaterialen) en Water.

Innovatieagenda Topsector Energie

De topsector Energie heeft zijn innovatie-uitdagingen voor de komende jaren beschreven in een groot aantal meerjarenprogramma’s. Deze Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIPs) omvatten samen een breed veld. Ook voor mkb’s liggen hier veel nieuwe kansen. De topsector Energie roept deze bedrijven op om te komen met nieuwe innovaties op het gebied van:

 • opwekking van hernieuwbare elektriciteit
 • versnelling van energierenovaties in gebouwen
 • duurzame warmte- en koude componenten en systemen
 • elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving
 • sluiting van industriële ketens
 • een 100% CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • systeemintegratie.

Een verdere toelichting op deze thema’s (met voorbeelden) is te vinden op onze Topsector Energie-pagina. 

Innovatieagenda Topsector Agro & Food

Ruim 99% van de Agrofood-sector bestaat uit mkb’s. De belangrijkste uitdagingen binnen deze sector hebben vrijwel allemaal te maken met ‘duurzaamheid’. Er is dan ook veel behoefte aan nieuwe innovaties die helpen om onze voedselproductie duurzamer te maken. Het mkb wordt gevraagd om te komen met nieuwe innovatieve producten op dat gebied. Bijvoorbeeld op het gebied van de veeteelt en visserij, want daar is veel vraag naar nieuwe producten die zorgen voor minder milieudruk en lagere emissies, en voor meer dierenwelzijn en meer circulariteit. De missies en uitdagingen voor de Agrofood-sector staan nader beschreven op onze Agrofood-sectorpagina. Meer diepgaande informatie over de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel 2020-2023 is beschikbaar: zie de complete download (of een samenvatting).

Innovatieagenda Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen vraagt het mkb om nieuwe innovaties rondom vier toepassingsgebieden:

 • Zo is er voor het thema Voeding behoefte aan innovaties op het gebied van onder meer gezonde voeding (groente/fruit), open teelt met minimale emissies, en het terugdringen van voedselverspilling.
 • Voor de Kringlooplandbouw wordt het mkb gevraagd om innovaties gericht op: reductie van meststoffen en water; robuuste bodem en teeltsystemen; plantenstoffen uit organische zij- en reststromen; eiwitten uit plantaardige bronnen; en betere biodiversiteit.
 • Voor het thema Klimaatneutrale landbouw wordt het mkb gevraagd om innovaties rondom de productie van zeewier, of gericht op energiebesparing in tuinbouwkassen.
 • En voor het thema Klimaatbestendigheid is behoefte aan innovaties rondom nieuwe, meer duurzame land- en tuinbouw-productiesystemen.

Innovatieagenda Topsector Water & Maritiem

De Topsector Water omvat een breed scala aan technologieën en cross-sectorale verbindingen. Het mkb wordt met name gevraagd om te komen met nieuwe innovaties op drie deelgebieden:

 • Bij het thema Maritiem gaat het om innovaties gericht op onder meer zero-emissie scheepsbouw en scheepvaart; autonome scheepvaart; en rondom Safety & Security bij de scheepvaart en op zee.
 • Daarnaast is er op het gebied van Watertechnologie behoefte aan innovaties gericht op betere waterkwaliteit, hergebruik van afvalwater, energieopwekking uit afvalwater, en slimme sensoren en meetmethoden.
 • Tenslotte wordt er op het gebied van de Deltatechnologie gevraagd om innovaties die bijdragen aan het verminderen van het watergebruik bij de landbouw en voedselproductie, en andere verbeteringen op het gebied van waterkringlopen, waterkwaliteit, waterinfrastructuur en waterbeheer. 

Belangstelling? Kom nu in actie!

De subsidie-experts van PNO zijn uitstekend bekend met de bovenstaande werkgebieden. Zij denken graag met u mee over uw innovatieplannen. En natuurlijk helpen zij graag bij het vinden en aanvragen van de best passende subsidiemogelijkheden (zoals de MIT-regeling, die op 7 april start voor haalbaarheidsprojecten). Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement