Bedrijventerrein verduurzamen? Laat geen kansen liggen!

Duurzame, toekomstbestendige bedrijventerreinen. Met bijzondere aandacht voor energie-efficiëntie, klimaatadaptatie en inspanningen gericht op de circulaire transitie. Heel Nederland is hier druk mee – ondernemers bundelen hun krachten, provincies tuigen subsidieregelingen op en ook het Rijk levert een bijdrage. Laten we eens inzoomen op een interessante regeling in de provincie Zuid-Holland.

Verduurzamen van Zuid-Hollandse bedrijventerreinen

De provincie Zuid-Holland streeft naar duurzame, toekomstbestendige bedrijventerreinen. Een belangrijk instrument dat de provincie hiervoor in het leven heeft geroepen, is de ‘Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland’. Deze regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024. Voor elk kalenderjaar geldt een jaarbudget, in 2022 is dat 2,5 miljoen euro. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst – en zolang het budget reikt.

Deze subsidieregeling kende tot nu toe een tweetal thema’s:

 • Energie op bedrijventerreinen
 • Verduurzaming van bedrijventerreinen

Daar is nu een derde thema aan toegevoegd:

 • Transitie naar een circulaire economie op bedrijventerreinen

Hieronder gaan we nader in op deze thema’s: welke activiteiten vallen eronder, wie kan subsidie aanvragen, en hoe zit het met de subsidiebedragen?

Energie op bedrijventerreinen

De provincie stelt dat het zuinig omgaan met energie en het opwekken van eigen duurzame energie in hoge mate bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Ook dragen duurzame en energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen bij aan de CO2-doelen uit het Klimaatakkoord.

Binnen dit thema is de subsidie bestemd voor activiteiten die bijdragen aan:

 • de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen
 • gebouwgebonden maatregelen ten behoeve van energiebesparing
 • de aansluiting op een lokaal warmtenetwerk
 • de uitwisseling van energie tussen bedrijven.

Ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen deze subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat minimaal vijf ondernemers op het terrein willen samenwerken aan een energieproject en bereid zijn daarin te investeren. De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten, met een minimum van 25.000 euro en een maximum van 200.000 euro.

Verduurzaming van bedrijventerreinen

Naast het subsidiëren van energiemaatregelen zet de provincie breder in op duurzaamheid. Klimaatbestendigheid neemt daarbij een belangrijke plaats in, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bedrijventerreinen. Negatieve effecten van hitte, droogte en overmatige regenval moeten zoveel mogelijk worden tegengegaan.

Binnen dit thema is de subsidie bestemd voor de realisatie van:

 • maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie
 • maatregelen ten behoeve van de vergroting van de biodiversiteit.

Op bestaande terreinen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de aanleg van faciliteiten voor regenwateropslag en de aanplant van bomen en ander groen. Een groene inrichting van het bedrijventerrein is niet alleen een goede manier om hittestress en wateroverlast tegen te gaan, ook draagt het bij aan de biodiversiteit en aan de gezondheid van de werknemers op het terrein.

Ondernemersverenigingen, stichtingen en gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat minimaal drie ondernemers op het terrein willen samenwerken aan verduurzaming door klimaatadaptatie of biodiversiteit en bereid zijn daarin te investeren. Vraagt een gemeente subsidie aan, dan vervalt deze eis. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, met een minimum van 10.000 euro en een maximum van 100.000 euro.

Transitie naar een circulaire economie op bedrijventerreinen

Nieuw in deze regeling zijn de maatregelen gericht op circulariteit. Denk hierbij aan activiteiten die leiden tot een lagere milieubelasting door circulair grondstoffengebruik en ketensamenwerking.

Binnen dit thema is de subsidie bestemd voor de volgende activiteiten ten behoeve van de circulaire transitie:

 • het collectief organiseren van goederen en diensten en wederzijdse uitwisseling van materialen
 • het collectief verwerken van afval of grondstoffen
 • de toepassing van circulaire materialen in de inrichting van de openbare ruimte.

Hieronder vallen maatregelen als de aanschaf van installaties zoals verpulpers, vergisters en betoncrushers, het creëren van collectieve inzamelplaatsen voor afval/reststromen (bijvoorbeeld een circulaire hub voor beton), het delen van grondstoffen en diensten op het terrein via handelsplatformen (bijvoorbeeld het delen van heftrucks), toepassing van biobased asfalt of de aanleg van bruggen van circulair materiaal.

Ondernemersverenigingen, stichtingen en gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat minimaal drie ondernemers op het terrein willen samenwerken aan een circulair project en bereid zijn daarin te investeren. Als een gemeente subsidie aanvraagt, vervalt deze vereiste. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, met een minimum van 10.000 euro en een maximum van 100.000 euro.

Verduurzamen: een heel palet aan kansen

Zuid-Holland is zeker niet de enige provincie die streeft naar duurzame, toekomstbestendige bedrijventerreinen. Zo ging deze zomer een vergelijkbare subsidieregeling van start in Gelderland: ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen’, met subsidies voor procesondersteuning (tot 100.000 euro) en de realisatie van maatregelen (tot 500.000 euro). Of neem Noord-Brabant: hier kent men sinds kort de ‘Bijdrageregeling verduurzamen bedrijventerreinen Grote Oogst’, met subsidies die kunnen oplopen tot 250.000 euro (uitsluitend aan te vragen door gemeenten).

Maakt u deel uit van een ondernemerscollectief op een bedrijventerrein, en heeft u ideeën om dit terrein te verduurzamen? Bijvoorbeeld door het energieneutraal en/of klimaatbestendig te maken? Misschien ziet u mooie kansen voor circulair grondstoffengebruik en/of ketensamenwerking op het terrein? PNO helpt u graag verder.

Onze regiospecialisten speuren samen met u naar passende oplossingen, en zij weten de weg in de provinciale subsidielandschappen. Maar laten we in dit verband ook de landelijke subsidies niet vergeten: regelingen als de EIA, SDE++, ISDE, MIA/Vamil en VEKI bieden prima mogelijkheden als het gaat om verduurzaming van een bedrijventerrein. Of neem de DEI+ of andere subsidies uit het Topsector Energie-programma, ook daar liggen kansen.

Wacht niet, neem vrijblijvend contact met ons op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement