Oneens met beschikking? Bezwaar maken kan helpen

Als een subsidieaanvraag wordt afgewezen of bijvoorbeeld kosten niet subsidiabel worden geacht bestaat er een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Wij horen nog wel eens dat aanvragers die moeite niet nemen: “Veel moeite, en het zal toch wel niets uitmaken”. Het tegendeel is waar.

Beoordelaar is verplicht een actieve rol aan te nemen in een bezwaarprocedure

Uit ervaring weten wij dat een bezwaarprocedure wel degelijk zin heeft. Uit jurisprudentie volgt namelijk dat foutjes en onduidelijkheden tot tijdens de hoorzitting kunnen worden verbeterd. En daar zit ook vaak het venijn in de afwijzing of gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag. Het aanvragen van een subsidie is mensenwerk, en het beoordelen ervan ook. Beide partijen zijn specialist op hun vakgebied, maar dat betekent niet automatisch dat de aanvrager en de beoordelaar op één lijn zitten. Zijn bij de formulering van de aanvraag bepaalde zaken te simpel voorgesteld? Gaat de beoordelaar van het bestuursorgaan wel uit van het hetzelfde referentiekader? Kortom, hebben de aanvrager en de beoordelaar het wel over hetzelfde? Een goede subsidiejurist kent namelijk alls ins en outs van het te subsidiëren traject, kan deze interpreteren in het licht van de aangevraagde subsidie en kan zo de inzichten van de subsidiebeoordelaar verrijken.

Bij bezwaar is sprake is van een volledige heroverweging. Dit houdt in dat een bestuursorgaan aan de hand van het bezwaarschrift moet beoordelen of het bestreden besluit stand kan houden. Hierbij moet een bestuursorgaan een actieve rol aannemen. In bezwaar zijn dat ook andere mensen dan de oorspronkelijke beoordelaars. Redenen genoeg dus om een bezwaarprocedure serieus iun overweging te nemen.

Hoorzitting belangrijke gelegenheid om argumenten (opnieuw) in te brengen

Er moet goed onderzoek worden gedaann naar de beweegredenen van de bezwaarmaker. Daarom bestaat een bezwaarprocedure uit twee fases. De eerste is de schriftelijke fase, waarin de bezwaarmaker aangeeft waarom hij het niet eens is met het besluit en op welke wettelijke gronden hij dat baseert. De tweede fase is de hoorzitting. De hoorzitting is het sluitstuk van de procedure, maar wel een heel belangrijke. Tijdens de hoorzitting krijgt de bezwaarmaker nogmaals de gelegenheid om zijn bezwaar te motiveren. Het bestuursorgaan zal deze bezwaren met een ruime blik moeten bekijken: hij moet actief achterhalen wat de redenen zijn van de bezwaarmaker om in bezwaar te gaan.

Ervaren juristen van PNO zijn daarnaast ook subsidiespecialist

Om een goed resultaat te kunnen behalen, moet een bezwaarprocedure wel goed worden voorbereid. PNO kan u daarbij helpen. PNO heeft juristen in dienst die ruime ervaring hebben met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures voor verschillende partijen (overheden, mkb’s en multinationals) bij praktisch alle voorkomende nationale en regionale regelingen. Hierbij kunt u denken aan de WBSO, EIA, SDE, ESF, Innovatiekredieten, MIT, EFRO en alle EZ-subsidies. Heeft u een verschil van mening met een subsidie-uitvoeringsorgaan of bent u het niet eens met een beschikking? Neem dan eens contact op met een van onze juristen en bespreek de mogelijkheden en kansen van een bezwaarprocedure.

EIA