ESF+ subsidie

Het nieuwe ESF+ programma (Europees Sociaal Fonds Plus) voor 2021-2027 is volledig gericht op mensen met een slechte arbeidsmarktpositie, nu en in de toekomst. Daar vallen ook werkenden onder. Het beschikbare budget tot en met 2027 bedraagt 413 miljoen euro. 

ESF+-stelt-kwetsbaren-op-arbeidsmarkt-centraal

Zoeken en aanpassen

De problematiek waarop het nieuwe ESF+ zich met de keuze voor specifieke doelgroepen toespitst, kan in twee woorden worden samengevat: ‘zoeken’ en ‘aanpassen’. ‘Zoeken’ heeft betrekking op iedereen die op zoek is naar werk, en daarbij hinder ondervindt van de eigen achterstandspositie. Zonder volledig te zijn, kan het hierbij gaan om:

 • statushouders en Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond
 • mensen die langdurig (langer dan een jaar) in de bijstand zitten
 • mensen met een arbeidsbeperking
 • oudere werkzoekenden (45+)
 • kwetsbare jongeren (ex praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs, entreeonderwijs (MBO-1) en inactieven)
 • (ex-)gedetineerden.

Het woord ‘aanpassen’ heeft betrekking op een voor het regionale ESF-programma geheel nieuwe doelgroep, namelijk werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Deze groep kan met name hinder ondervinden van een veranderende arbeidsmarkt waardoor bijvoorbeeld bepaalde taken verdwijnen en nieuwe skills noodzakelijk worden. Zij zullen alleen door aanpassing duurzaam aan het werk kunnen blijven.

Welke rol speelt het ESF+?

Waar het vorige programma een combinatie was van acties voor specifieke doelgroepen en gericht was op specifieke beleidsdoelstellingen (mensen langer en productief aan het werk houden – ‘duurzame inzetbaarheid’), gaat het nieuwe ESF+ rechter op het doel af door simpelweg in te zetten op het aan het werk krijgen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en daardoor het vervullen van zoveel mogelijk vacatures. Met het oog op arbeidsmarkttekorten in belangrijke sectoren en ondanks de coronacrisis (die overigens tijdens de vorming van het nieuwe ESF+ niet kon worden voorzien) een gelukkige keuze.

Regierol voor de arbeidsmarktregio

Een ander en belangrijker verschil tussen het nieuwe en het oude ESF-programma is dat de arbeidsmarktregio’s veel nadrukkelijker aan het stuur zullen zitten. De arbeidsmarktproblematiek speelt zich af in de regio’s, dus ook de oplossingen moeten daar worden gevonden, zo is het uitgangspunt. De 35 arbeidsmarktregio’s zullen daarom moeten starten met een grondige analyse van hun regionale arbeidsmarkt zoals:

 • Welke economische ontwikkelingen en transities vinden er plaats?
 • Hoe groot is het onbenut arbeidspotentieel?
 • Hoe is de samenstelling van kwetsbare doelgroepen?
 • Welke sectoren bieden veel werkgelegenheid?

De resultaten van de analyse vormen de basis voor het uitvoeringsprogramma waarmee de arbeidsmarktregio in de eerste vijf jaar van de ESF+ programmaperiode aan de slag gaat. Op basis van tussentijdse evaluaties bepalen de arbeidsmarktregio en de uitvoeringsinstantie van SZW samen hoe ze de laatste twee programmajaren in de regio invullen. Van het totale ESF+ budget gaat 270 miljoen euro naar gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s en naar sectorfondsen. De verwachting is dat de arbeidsmarktregio’s binnenkort subsidie kunnen aanvragen voor hun uitvoeringsprogramma’s.

Voorbereiding op de nieuwe programmaperiode

Met het oog op de nieuwe programmaperiode hebben de 35 arbeidsmarktregio’s de nodige voorbereidingen getroffen. Samenwerking met sociale partners en gemeenten vormt daarbij een goede basis. Een goede analyse en een goed onderbouwd projectplan zijn het werkelijke fundament van succesvol regionaal arbeidsmarktbeleid. Een beleid waarmee de regio het, zoals aangegeven, de gehele ESF+ programmaperiode moet doen. Alle reden dus voor een gedegen aanpak, waarbij de arbeidsmarktregio natuurlijk altijd een beroep kan doen op specifieke expertise, bijvoorbeeld voor onderzoek en analyse, de aanvraag, projectadministratie, enzovoort. En aansluiting kan zoeken bij de talloze netwerken die uiteindelijk ook onderdeel moeten gaan uitmaken van de plannen en projecten.

Meer weten over het ESF+?

Nehem, onderdeel van PNO Group, heeft zich eveneens voorbereid op de nieuwe ESF+ periode. Op basis van een sterk track record, opgedaan tijdens de vorige ESF-programma’s, hebben onze arbeids- en ESF-deskundigen, samen met de experts van Ecorys, Proof Adviseurs en ffiqs, een gezamenlijke ESF+ propositie ontwikkeld. Doel van deze propositie is de arbeidsmarktregio’s niet alleen te ontzorgen op het gebied van onderzoek, projectopzet, aanvraag en administratie, maar ze ook toegang te verschaffen tot zeer relevante netwerken. Wilt u meer weten of eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement