Rijksbegroting 2024: andere subsidies

Naast de uitgebreide informatie uit de Rijksbegroting over innovatie en duurzaamheid, elders op deze website, vindt u in dit artikel een overzicht van andere punten uit de begrotingen die ons opvielen.

Nationaal Groeifonds – eerst vooraanmelding

Voor het Nationaal Groeifonds wordt momenteel een vierde indieningsronde voorbereid, die naar verwachting opent in het najaar van 2024. Via dit fonds worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor investeringen die de Nederlandse economie op de langere termijn ten goede komen. Naast departementen kunnen ook ‘veldpartijen’ zoals bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen een voorstel indienen bij RVO. De gebieden waarop deze investeringen betrekking moeten hebben zijn kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie (infrastructuur als derde investeringsgebied vervalt). In de komende ronde is een extra fase ingebouwd, waarbij een vooraanmelding moet worden ingediend bij RVO. Dit geeft sneller duidelijkheid over de kans dat het voorstel in aanmerking komt voor het Nationaal Groeifonds.

De voorgenomen subsidietoekenning aan het project Charging Energy Hubs, waarvoor PNO Consultants samen met Brainport de aanvraag heeft begeleid, is in de begroting opgenomen.

Onderwijs en arbeidsmarkt – STAP stopt

De veelbesproken STAP scholingssubsidie stopt per 31 december 2023. Er komt nog een aanvraagronde die start op 15 november 2023, waarvoor 10 miljoen euro beschikbaar is. Door het stopzetten van de STAP regeling valt er een bedrag vrij, waarvan 73,7 miljoen euro wordt aangewend om het budget voor de scholingssubsidie SLIM incidenteel te verhogen. Aan de SLIM-regeling wordt een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd.

De subsidieregeling praktijkleren, die werkgevers stimuleert om praktijk- en leerwerkplaatsen aan te bieden, wordt naar verwachting in 2024 voortgezet. Ten opzichte van 2023 is er tijdelijk een lichte toename in het beschikbare bedrag (tot en met 2026), om een daling in het subsidiebedrag per leerplaats- als gevolg van overvraging door het groeiende aantal bbl-studenten- te beperken. Ook is voor de studiejaren 2019/2020 tot en met 2023/2024 10,6 miljoen euro per jaar toegevoegd om de sectoren landbouw, horeca en recreatie tegemoet te komen met een extra investering in de scholing van werknemers.

Binnen de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is voor de periode 2021 – 2025 subsidie beschikbaar voor het opstellen van sectoranalyses en activiteitenplannen. Uitbetaling vindt in de jaren na subsidietoekenning gefaseerd plaats, waardoor het totale budget van 1 miljard euro is uitgesmeerd over de jaren 2021 – 2027.

Tot slot is het nog relevant om te melden dat minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten 70 miljoen euro beschikbaar stelt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Dit bedrag is bestemd voor de scholing en begeleiding van mensen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Opleidings- en ontwikkelingsfondsen en sociale partners kunnen van 2 oktober 2023 tot en met 2 februari 2024 een aanvraag indienen.

Zorg en gezondheid – meer budget voor onderzoek

Ter bevordering van de algemene volksgezondheid worden projecten en onderzoek op het gebied van gezondheid, preventie en zorg gecoördineerd door ZonMW. Het budget waarover ZonMW in 2024 kan beschikken is verhoogd, en als volgt verdeeld:

 • Volksgezondheid, waaronder programma’s als Preventie, Infectieziektebestrijding en Gezondheidsonderzoek bij rampen en Gezondheidseffecten Microplastics: 66,1 miljoen euro.
 • Curatieve zorg, waaronder programma’s als Goed Gebruik Geneesmiddelen, Topspecialistische Zorg en Onderzoek, Kennisprogramma huisartsgeneeskunde en Onderzoeksprogramma GGZ: 211,7 miljoen euro.
 • Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg, waaronder programma’s als Onderzoeksprogramma Dementie, Kenniscentra voor Specifieke doelgroepen: 56,3 miljoen euro.
 • Zorgbreed beleid, waaronder programma’s als Juiste zorg op de juiste plek, Actieonderzoek innovatieve zorg én Voor elkaar!: Dit budget wordt aanzienlijk verlaagd van 20,5 in 2023 naar 3,2 miljoen euro in 2024.
 • Jeugd, met programma’s als Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd: 5,2 miljoen euro.
 • Sport en bewegen, waaronder programma’s als Sportinnovator en Missiegedreven onderzoek en innovatie sport en bewegen: 8,8 miljoen euro.
 • Budget voor andere ministeries: 29,3 miljoen euro.

Land- en tuinbouw – duurzaamheid centraal

Verduurzaming van de landbouw staat nog steeds centraal. Voor de transitie wordt voor 2024 een bedrag van 347 miljoen euro uitgetrokken waaronder:

 • brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv): 49 miljoen euro
 • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv en Lbv+): 285 miljoen euro
 • klimaatvriendelijke veehouderij: 6,5 miljoen euro
 • diverse projecten in de intensieve veehouderij: 3,6 miljoen euro.

Daarnaast komt er in 2024 een subsidiebudget van 111,8 miljoen euro beschikbaar om de glastuinbouw te ondersteunen in de transitie naar duurzame energie, waaronder:

 • Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG): 36,7 miljoen euro
 • Marktintroducties energie-innovaties (MEI): 5,5 miljoen euro
 • Innovatieagenda energie: (28,3 miljoen euro).

Voor mestbeleid is volgend jaar 72,9 miljoen euro beschikbaar. Dit is onder meer bestemd voor de subsidieregeling Behoud grasland en de regeling Kunstmestvervanging en mestverwerking.

Woningbouwimpuls – zesde en laatste tranche eind dit jaar

Om de krapte in de woningmarkt tegen te gaan is in 2019 de Woningsbouwimpuls (Wbi) in het leven geroepen. Doel van dit instrument is om gemeenten in staat te stellen iets te doen aan de schaarste aan betaalbare woningen. Inmiddels zijn er 5 tranches geweest, die bij elkaar bijna 185.000 nieuwe woningen opleveren, en waarvan 65% zich bevindt in de sociale huursector, middenhuurwoningen en koopwoningen tot de NHG-grens. Hiermee is een bedrag van 1.130 miljoen euro gemoeid. Minister de Jonge heeft onlangs bekendgemaakt voor het eind van dit jaar een zesde tranche te willen openen, waarvoor een budget van 300 miljoen euro beschikbaar is. Budget dat over is uit de vijfde tranche is hieraan toegevoegd. Omdat daarmee het volledige budget is gereserveerd zal deze zesde tranche tevens de laatste tranche zijn. Eventueel resterende middelen worden ingezet om eerder afgevallen projecten uit de zesde tranche een herkansing te geven.

Hoe nu verder?

De komende tijd zullen bovenstaande plannen verder worden uitgewerkt. Belangstellenden die op de hoogte willen blijven, adviseren wij om zich te abonneren op de gratis PNO Subsidieflits. Ook via onze websites houden wij u op de hoogte van nieuwe (of vernieuwde) subsidieregelingen. Heeft u nu al dringende vragen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt of volksgezondheid? En kunt u niet wachten? Neem direct contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht. De experts van PNO, Nehem en ttopstart zijn u graag van dienst!


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement